Talu dirwy parcio ceir y cyngor

Efallai bydd cynghorau yn rhoi dirwyon parcio, er enghraifft, os ydych wedi parcio’n beryglus neu mewn ardal waharddedig. Darganfyddwch beth i'w wneud os cewch ddirwy gan eich cyngor lleol.

Os ydych wedi derbyn rhybudd tâl cosb

Mae rhybudd tâl cosb (PCN) yn cael ei roi gan y cyngor ar dir cyhoeddus - fel maes parcio’r cyngor neu stryd fawr.

Mae’r dirwyon yn amrywio o £50 i £160. Mae’n dibynnu ar ble rydych yn y wlad a pha mor ddifrifol oedd eich trosedd parcio.

Mae’n bwysig peidio ag anwybyddu PCN. Os nad ydych wedi talu o fewn 28 diwrnod, cewch ‘dystysgrif arwystl’ – a bydd gennych 14 diwrnod i dalu’r ddirwy wreiddiol ynghyd â 50% yn fwy.

Cewch orchymyn llys yn mynnu taliad os na fyddwch yn talu tystysgrif arwystl o fewn 14 diwrnod. Darganfyddwch fwy ar wefan GOV.UK

I ddeall mwy am ba gamau y gall asiant gorfodi eu cymryd, gwelwch y canllawiau i beiliaid ar wefan Cyngor ar Bopeth (Maent yn cael eu galw yn siryfion yn yr Alban.)

Os ydych o fewn y terfyn 28 diwrnod ac yn credu bod y PCN yn annheg, gallwch apelio. Os gwnewch hynny cyn pen 14 diwrnod a gwrthodir eich her, efallai mai dim ond 50% o’r ddirwy y bydd yn rhaid i chi ei thalu.

Dilynwch y camau ar eich tocyn oherwydd gall rheolau apelio amrywio. Mae gan Cyngor ar Bopeth ganllaw i’ch helpu â beth i’w ddweud.

Dirwyon parcio preifat neu gan yr heddlu

Mae’n bwysig gwirio pa fath o ddirwy parcio sydd gennych. Mae hyn oherwydd bod y rheolau ar gyfer delio â thaliadau a fethwyd yn wahanol.

Cyhoeddir tâl parcio preifat gan gwmni preifat. Yn aml bydd cwmnïau preifat yn rhedeg canolfannau parcio a meysydd parcio archfarchnadoedd.

Nid yw tocynnau parcio preifat yn ddirwyon swyddogol. Os ydych yn derbyn un a’ch bod yn meddwl ei fod yn annheg, gallwch ei apelio gyda’r dyfarnwr annibynnol  Apeliadau Parcio ar Dir Preifat (POPLA).

Os ydych angen help i wneud eich apêl, ceir canllaw am ddim â llythyrau templed ar wefan MoneySavingExpert

Efallai cewch gosb parcio gan yr heddlu – a elwir weithiau’n Hysbysiad Cosb Sefydlog (FPN).

Am gyngor defnyddiol ar beth i’w wneud, ewch i wefan Cyngor ar Bopeth

Ni allaf fforddio talu fy nirwy – beth ddylwn i ei wneud ?

A ydych wedi penderfynu peidio ag apelio ac na allwch ddod o hyd i ffordd i dalu’ch dirwy parcio? Mae’n well cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd. 

Beth i’w wneud os ydych wedi methu taliadau am rybudd tâl cosb

Os ydych o fewn y terfyn 28 diwrnod, darganfyddwch a ydynt wedi ymestyn eu cyfnodau talu disgownt. Neu os gallant ymestyn y dyddiad y mae angen i chi ei dalu.

Os ydych wedi cael sawl dirwy parcio, efallai y bydd eich cyngor yn sefydlu cynllun talu neu talu fesyl dipyn pan fyddwch yn gwneud taliadau unigol.

Bydd yn helpu’ch achos os gallwch egluro faint y gallwch fforddio ei dalu trwy osod eich cyllideb bersonol.

Gwnewch gyllideb brys

Yn gyntaf, gwiriwch ein hyb cymorth i sicrhau eich bod yn cael popeth y mae gennych hawl iddo.

Darganfyddwch pa fudd-daliadau y gallech fod â hawl iddynt drwy ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau Turn2usYn agor mewn ffenestr newydd

Cymerwch ychydig funudau i wirio pa fudd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt a faint y gallech ei gael bob mis gyda'n cyfrifiannell budd-daliadau.

Os ydych yn poeni am eich cyllid, edrychwch ar beth rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

Defnyddiwch ein teclyn Cynlluniwr Cyllideb i’ch helpu i wneud hyn.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
  • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
  • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
  • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
  • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.