Ffioedd ymgynghorwyr ariannol

Yn ystyried faint y byddai'n ei gostio i gael cyngor ariannol proffesiynol? Bydd y swm y byddwch yn ei dalu yn dibynnu ar nifer o bethau, gan gynnwys eich anghenion penodol, y math o gyngor sydd ei angen arnoch a'r cwmni rydych yn penderfynu ei gyflogi.

Faint mae ymgynghorydd ariannol yn ei godi?

Mae llawer o ymgynghorwyr ariannol yn cynnig cyfarfod cychwynnol yn rhad ac am ddim. Nid yw hyn wedi'i gynllunio i roi cyngor penodol i chi am eich sefyllfa. Mae'n gyfle i weld sut maent yn gweithio, faint maent yn ei godi ac i gael syniad a ydych yn teimlo'n gyffyrddus â hwy.

Mae ffioedd ymgynghorydd ariannol yn amrywio gan ddibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys yr hyn y mae'n codi tâl arnoch amdano a sut rydych yn talu.

Mae rhai ymgynghorwyr yn cynnig gwahanol ffyrdd y gallwch dalu am gyngor.

Os oes opsiwn penodol sy'n well gennych, gofynnwch i'r ymgynghorydd gan y gallent fod yn hapus i drafod. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Cyfradd yr awr – bydd hyn yn amrywio o £75 yr awr i £350, er bod cyfradd gyfartalog y DU tua £150 yr awr.
 • Ffi benodol am ddarn o waith – gallai hyn fod yn gannoedd neu sawl mil o bunnoedd. Bydd hyn yn cael ei bennu i raddau helaeth gan gymhlethdod y gwaith a'r amser y mae'n ei gymryd (h.y. bydd trosglwyddiad pensiwn yn costio mwy mewn ffioedd cyngor na threfnu ISA yn unig).
 • Ffi fisol – gallai hyn fod yn ffi unffurf neu'n ganran o'r arian rydych am ei fuddsoddi.
 • Ffi barhaus – dim ond yn gyfnewid am ddarparu gwasanaeth parhaus y gall ymgynghorydd godi ffi barhaus, oni bai eich bod yn talu tâl cychwynnol dros amser trwy gynnyrch talu rheolaidd.

Yn aml, bydd ymgynghorwyr yn defnyddio mwy nag un math o dâl. Er enghraifft, efallai y bydd ffi sefydlu sefydlog ac yna tâl parhaus yn seiliedig ar ganran yr asedau. Mae hefyd yn bwysig cofio na fydd y ffioedd cyngor yn cynnwys cost y buddsoddiadau sylfaenol. Mae llawer o gwmnïau cynghori hefyd yn defnyddio gwasanaethau fel llwyfannau buddsoddi, y mae eu costau weithiau'n cael eu trosglwyddo i'r cwsmer.

Sicrhewch ei fod yn gweithio i chi

Mae'n syniad da darganfod a allwch ddewis gwahanol ffyrdd o dalu am wahanol wasanaethau.

Er enghraifft, talu cyfradd yr awr am gyngor am eich pensiwn, ond canran am gyngor am eich buddsoddiadau.

Ceisiwch ddod o hyd i system sy'n addas i chi. Bydd y mwyafrif o ymgynghorwyr yn cynnig ymgynghoriad rhagarweiniol am ddim, fel y gallwch ofyn cwestiynau am y gwasanaeth a sicrhau eich bod am weithio gyda'ch gilydd cyn mynd ymhellach.

Mae rhaid i'ch ymgynghorydd roi copi o'u strwythur codi tâl i chi cyn darparu unrhyw wasanaethau i chi. Er y bydd hyn yn helpu i roi syniad i chi o'r costau tebygol, nid yw'n dweud wrthych faint yn union y gallwch ddisgwyl ei dalu.

Mae'n bwysig sicrhau eu bod yn dweud wrthych faint fydd cost y gwasanaeth sydd ei angen arnoch, neu o leiaf yn rhoi amcangyfrif i chi. 

Beth all effeithio ar ffioedd ymgynghorydd ariannol?

Mae'r ffioedd y mae ymgynghorwyr ariannol yn eu codi yn amrywio.

Mae sawl ffactor a allai effeithio ar faint mae ymgynghorydd yn ei godi:

 • Lleoliad – gallai rhai ymgynghorwyr fod wedi'u lleoli mewn rhan ddrytach o'r DU, sy'n golygu y bydd eu costau swyddfa yn llawer uwch.
 • Sut mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu – mae rhai cwmnïau bellach yn cynnig cyngor dros y ffôn neu hyd yn oed ar-lein, a all olygu bod cost y cyngor yn rhatach yn nodweddiadol gan fod ganddynt nhw orbenion is. Ond os ydych yn derbyn cyngor fel hyn, gwnewch yn siŵr ei fod yn dod ag argymhelliad sy'n benodol i chi fel eich bod wedi'ch diogelu;’ llawn.
 • Y math o wasanaeth cynghori – mae rhai ymgynghorwyr yn cael eu dosbarthu fel rhai cyfyngedig, sy'n golygu y gallent fod naill ai wedi'u cyfyngu yn y math o gynhyrchion y maent yn eu cynnig, neu nifer y darparwyr y maent yn dewis ohonynt, neu'r ddau. Mae eraill yn cael eu hystyried yn annibynnol, sy'n golygu y gallant argymell pob math o gynhyrchion buddsoddi manwerthu a chynhyrchion pensiwn gan gwmnïau ar draws y farchnad heb gyfyngiad. Efallai y bydd eu statws yn cael rhywfaint o effaith ar y swm maent yn ei godi.
 • Pwy sy'n gwneud y gwaith – bydd rhai cwmnïau cyngor ariannol yn defnyddio ymgynghorydd cymwys iawn ar gyfer yr holl waith, ond gallai eraill ddefnyddio staff cymorth i wneud rhywfaint o'r gwaith (wedi'i lofnodi gan ymgynghorydd), a allai gostio llai i chi.
 • Pa mor gymwys yw ymgynghorydd ariannol – po fwyaf o gymwysterau a phrofiad sydd gan ymgynghorydd, po uchaf y gallai eu ffioedd fod. Yn dibynnu ar y math o gyngor rydych yn chwilio amdano, efallai y byddech yn teimlo ei bod yn werth talu am ymgynghorydd sy'n gymwys iawn.
 • Pa mor gymhleth yw'ch sefyllfa – os oes llawer o drefnu i'w wneud, gall hyn gymryd amser ac amser yw arian. Gallwch helpu trwy fod yn glir iawn ynglŷn â'r math o gyngor sydd ei angen arnoch a sicrhau bod eich papurau mewn trefn dda. Unrhyw ddatrysiad y gallwch ei wneud yn eich amser eich hun does dim rhaid i chi dalu amdano. Defnyddiwch eich ymgynghorydd i wneud y pethau na allwch eu gwneud eich hun ac i ddarparu'r cyngor arbenigol yn unig.
 • Y dull y mae'r cwmni'n ei gymryd – er enghraifft, gallai'r cwmni sy'n defnyddio buddsoddiadau ‘goddefol’ cost isel yn bennaf a/neu yn rheoli buddsoddiad ar gontract allanol i arbenigwyr godi llai nag un sy'n rheoli'r buddsoddiadau yn fewnol.

Help â thalu am gyngor ariannol

Os nad ydych yn siŵr a allwch reoli cost lawn cyngor proffesiynol, efallai y bydd ffordd i'w wneud yn fwy hylaw.

Er enghraifft:

 • Y lwfans cyngor pensiynau – mae hyn yn caniatáu i bobl mewn cynlluniau pensiwn cyfraniadau wedi'u diffinio (DC) dynnu hyd at £500 yn rhydd o dreth o'u cronfa bensiwn i dalu am gyngor ymddeol. Mae'r lwfans £500 fesul blwyddyn dreth, ond gallwch ei wneud am hyd at dair blynedd dreth ar wahân. Gwiriwch y bydd eich darparwr pensiwn yn caniatáu i chi ddefnyddio'r lwfans, gan nad yw pob un ohonynt yn gwneud hynny..
 • Cymorth i gyflogwyr - er na chaniateir i gwmnïau gynnig cyngor ariannol i weithwyr, mae rhai yn cynnig mynediad at gyngor fel rhan o'u pecynnau buddion gweithwyr, weithiau am gost is.

Ffioedd ymgynghorwyr ariannol yn erbyn comisiwn

Ni ellir talu comisiwn i ymgynghorwyr os ydynt yn rhoi cyngor i chi am:

 • pensiynau,
 • buddsoddiadau, neu
 • cynhyrchion incwm ymddeol fel blwydd-daliadau.

Yn lle hynny mae rhaid iddynt godi ffi arnoch am y cyngor.

Ond os ydych yn cael cyngor ar: morgeisi, rhyddhau ecwiti, yswiriant cyffredinol (fel yswiriant teithio neu gartref) neu yswiriant diogelu, fel yswiriant bywyd, gellir talu comisiwn i ymgynghorwyr o hyd.

Ar ddiwedd y dydd, yn y ddau achos rydych i bob pwrpas yn talu am gyngor, naill ai trwy dalu ffi, neu trwy brynu cynnyrch mwy costus sy'n rhoi comisiwn i'r ymgynghorydd ariannol.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.