Os ydych yn poeni am eich buddsoddiadau neu'ch pensiynau

Pan fydd gwerth eich buddsoddiadau yn gostwng, neu os ydych yn poeni y bydd yn digwydd, efallai y cewch eich temtio i'w roi yn rhywle rydych yn meddwl fyddai'n fwy diogel - ond gallai hynny fod yn gamgymeriad drud. Darganfyddwch beth sydd angen i chi ei ystyried.

Os oes gennych arian mewn rhyw fath o fuddsoddiad neu drefniant pensiwn, byddwch bron yn sicr o fod yn buddsoddi yn y farchnad stoc.  Gallai olygu gwerthu eich buddsoddiadau ar golled a cholli allan ar y cyfle i adennill y colledion hynny pan fydd y farchnad yn dechrau codi eto.

Pryd i gael cyngor ariannol

Os nad oes angen yr arian arnoch ar hyn o bryd – neu o fewn yr ychydig flynyddoedd nesaf – meddyliwch yn ofalus iawn cyn ei dynnu allan.

Mynnwch gyngor gan ymgynghorydd ariannol rheoledig cyn gwneud unrhyw beth. Bydd rhaid i chi dalu am y cyngor hwn, ond gallai arbed llawer o arian i chi a rhoi tawelwch meddwl i chi yn y tymor hir.

Os oes angen yr arian arnoch nawr a bod gennych gynilion arian parod hawdd ei gyrraedd y gellid eu defnyddio yn lle, ystyriwch y llwybr hwnnw yn gyntaf. Ai dyma’r ‘diwrnod glawog’ rydych wedi bod yn cadw’r arian hwnnw amdano? Os nad yw, edrychwch ar opsiynau eraill yn gyntaf.

Os oes angen yr arian arnoch i dalu dyledion neu i’ch cadw i fynd oherwydd bod eich incwm wedi gostwng (er enghraifft, oherwydd y pandemig coronafeirws), mae gan y llywodraeth ystod o fesurau i gynnig cefnogaeth i bobl yn ystod yr amser anodd hwn. Gallwn eich helpu i lywio'r gwahanol gynlluniau.

Byddwch yn wyliadwrus rhag sgamiau buddsoddi

Os penderfynwch adael eich buddsoddiadau lle maent, mae'n dal yn syniad da adolygu'r cronfeydd y buddsoddir eich arian ynddynt. A ydynt yn cyfateb â maint y risg rydych yn gyffyrddus â hi? A ydych hyd yn oed yn gwybod ble maent wedi buddsoddi a pha mor beryglus yw'r cronfeydd? Os mai ‘na’ yw’r ateb i’r naill neu’r llall o’r cwestiynau hynny, mae’n bwysig cael rhywfaint o help proffesiynol.

Byddwch yn ofalus iawn rhag sgamiau. Er enghraifft, os ydych o dan 55 oed a bod unrhyw un yn dweud wrthych y gallwch gymryd benthyciad o’ch pensiwn i’w ddefnyddio at eich anghenion personol, peidiwch â’u credu – ni allwch.

Os cymerwch arian o'ch pensiwn cyn 55 oed, byddwch yn talu ffioedd enfawr i'r cwmni a'i awgrymodd ac yn wynebu bil treth mawr. Efallai y byddwch hyd yn oed yn colli'r hyn sydd ar ôl.

Hyd yn oed os ydych dros 55 oed, peidiwch â meddwl yn awtomatig mai defnyddio arian o'ch pensiwn i dalu dyledion neu filiau yw'r peth iawn i'w wneud. Mae rhywbeth arall y gallwch ei wneud a allai weithio'n well i chi yn y tymor hir. Unwaith eto, mae'r rhain yn benderfyniadau y gellir eu gwneud orau â chymorth ymgynghorydd ariannol.

Beth i’w wneud nesaf os ydych yn poeni am eich buddsoddiadau neu'ch pensiynau

Os ydych yn poeni, peidiwch â dioddef yn dawel. Mynnwch ychydig o help.

Ystyriwch gael cyngor ariannol rheoledig. Gall ymgynghorwyr ariannol rheoledig roi cyngor i chi ar beth i'w wneud. Ond gwnewch yn siŵr eu bod yn cael eu rheoleiddio, gan fod hynny'n rhoi mwy o ddiogelwch i chi os bydd rhywbeth yn mynd o'i le.

Adolygwch y cronfeydd rydych wedi buddsoddi ynddynt. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gyfateb â faint o risg rydych yn gyffyrddus â hi, eich amcanion buddsoddi a hyd yr amser sydd gennych cyn y bydd angen mynediad at eich arian .

Mae'n bwysig peidio â rhyngweithio ag unrhyw un sy'n cysylltu â chi yn ddirybudd ac yn gofyn am unrhyw fanylion personol neu fanc. Peidiwch â delio â neb ond cwmnïau neu sefydliadau rydych wedi ymchwilio iddynt ac rydych yn ymddiried ynddynt. Nid yw cwmnïau parchus yn galw pobl yn ddiwahoddiad.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.