Bethmae’r cyhoeddiad ynni newydd yn ei olygu i chi

Cyhoeddwyd ar:

Wedi'i ddiweddaru diwethaf:

Mae llawer ohonom yn y DU yn poeni am allu talu cost gynyddol ein biliau ynni. Fodd bynnag, cyhoeddodd y Prif Weinidog Liz Truss (oedd ar y pryd) ‘gwarant ynni’ - o’r 1 Hydref, ni fydd cartrefi ar gyfradd amrywiol safonol (SVR) gyda defnydd tebygol yn talu mwy na £2,500 y flwyddyn am y ddwy flynedd nesaf.

Roedd y cap ar brisiau ynni ar fin codi i £3,549 o Hydref 1 ac yna hyd yn oed yn uwch ym mis Ionawr 2023.

Nid yw hyn yn meddwl na fydd eich biliau yn cynyddu o gwbl, ond mae’n gap ar y gost y gall cwmnïoedd ynni ei godi arnoch. Yn dibynnu ar eich defnydd, gallai eich bil fod yn uwch neu’n is. 

Bydd pob cartref yn dal i gael y gostyngiad biliau ynni o £400 o fis Hydref a gafodd ei gyflwyno gan y cyn Ganghellor (Prif Weinidog bellach) Rishi Sunak. Bydd cartrefi yn cael gostyngiad misol o £66 neu £67 ar eu biliau ynni domestig o fis Hydref i fis Mawrth 2023. Mae’r ardoll werdd rydym i gyd yn ei thalu hefyd wedi’i hatal dros dro, gan arbed £150 y flwyddyn. Mae hyn yn golygu y mae disgwyl y bydd bil blynyddol cyfartalog nawr tua £2,100. Fodd bynnag, ni fydd unrhyw ymrwymiadar hyn o bryd o’r Prif Weinidog i ddarparu’r £400 o gymorth ychwanegol yn 2023.

Peidiwch ag anghofio, bydd hefyd taliad pellach o £324  yn yr hydref i bobl sy’n cael budd-daliadau prawf modd, ynghyd â thaliad o £300 wedi’u dalu ar y cyd â’r taliad tanwydd gaeaf blynyddol ym mis Tachwedd neu fis Rhagfyr i bobl sydd dros oedran pensiwn y wladwriaeth. Mae yna hefyd daliad o £150 ar gael i bobl sydd ag anableddau.

Dylai pobl sydd ar fudd-daliadau prawf modd, gan gynnwys Credyd Cynhwysol, credyd treth a Chredyd Pensiwn hefyd fod yn gymwys am Ostyngiad Cartrefi Cynnes o £150. Os ydych ar incwm isel ac yn poeni am dalu eich biliau ynni, mae’n werth cael gwiriad budd-daliadau i sicrhau eich bod yn hawlio popeth y mae gennych hawl iddo.

Mae cronfa wedi’i sefydlu ar gyfer pobl sy’n defnyddio tanwydd oddi ar y grid, gan gynnwys gwres sydd wedi’i thanio gan olew a nwy petrolewm hylifedig (LPG) lle nad yw prisiau wedi’u capio ar hyn o bryd.

Bydd hyn yn helpu llawer o bobl sy’n byw yng Ngogledd Iwerddon yn ogystal ag ardaloedd gwledig Cymru, yr Alban a Lloegr sydd wedi bod yn cael trafferth â biliau uchel iawn.

Mae’r llywodraeth hefyd wedi cyhoeddi cymorth i bobl nad ydynt yn talu biliau ynni domestig, gan eu bod yn byw mewn cartrefi parc, yn talu eu landlord yn uniongyrchol neu’n rhan o rwydwaith gwres ond nid oes unrhyw fanylion ar sut y gallwch hawlio’r cymorth sydd ar gael eto. 

Bydd y cyhoeddiadau hyn yn cael eu croesawi gan nifer, ond am eraill, mae eu biliau eisoes yn rhy uchel i ymdopi â nhw. Os ydych yn cael trafferth i reoli eich arian yn yr amseroedd ansicr hyn, edrychwch ar ein hwb trafferthion arian a fydd yn eich helpu i gadw ar ben pethau.

Os ydych yn rhywun sydd wedi sefydlu eich biliau ynni yn ddiweddar, efallai eich bod yn poeni na fyddwch yn buddio o’r cyhoeddiad hwn. Mae gan Martin Lewis flog sydd yn ymdrinYn agor mewn ffenestr newydd â hyn. Os ydych wedi sefydlu eich biliau ynni yn yr 14 diwrnod diwethaf gallwch ganslo eich cytundeb heb dâl. 

Pa help sydd ar gael os ydych yn rhedeg busnes?

Er bod cartrefi wedi’u  hamddiffyn rhag y costau ynni cynyddol ers dwy flynedd, bydd costau ynni busnesau wedi’u capio am chwe mis ar hyn o bryd.

Bydd hyn yn cael ei adolygu ymhen tri mis i weld a ddylai’r help dargedu at ddiwydiannau mwy bregus, fel lletygarwch. 

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.