Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Faint mae priodas ar gyfartaledd yn ei gostio?

Cyhoeddwyd ar:

Mae yna lawer i feddwl amdano o ran cynllunio priodas - ffotograffydd, arlwyo, blodau, gwisg, i enwi ond ychydig. Ond faint mae priodas ar gyfartaledd yn ei gostio yn y DU?

Wel, mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod y person cyffredin yn mynd i wario £31,974 ar eu diwrnod mawr. Dangosodd arolwg o 2,800 o gyplau, gan Hitched and You and Your Wedding hefyd mai llogi lleoliad sy'n dod allan fel un o'r costau mwyaf, ac yna'r mis mêl yn agos.

Y pum prif gost priodas

 1. lleoliad
 2. mis mêl
 3. bwyd
 4. modrwy briodas
 5. diodydd.

Cost gyfartalog lleoliad priodas

Os nad ydych yn adnabod unrhyw un sydd ag ysgubor, pabell fawr neu neuadd wych, dyma un gost mae'n debyg na allwch ei hosgoi. Ni allwch briodi lle bynnag y dymunwch, gan fod deddfau sy'n pennu lle y gall priodas yn y DU ddigwydd, felly bydd angen i chi dalu am leoliad swyddogol.

Y gost ar gyfartaledd yw £5,406. Fodd bynnag, wrth gwrs mae yna leoliadau a fydd yn sylweddol rhatach os nad ydych eisiau priodi mewn cartref urddasol.

Mae llawer o bobl yn priodi'n swyddogol mewn swyddfa gofrestru, ac yna'n cael y parti mawr yn rhywle arall, sy'n golygu y gallwch osgoi'r costau mawr hynny sy'n dod gyda phriodi mewn lleoliad ffansi mewn gwirionedd.

Y naill ffordd neu'r llall os yw'n ardd perthnasau neu'n faenordy, sefydlu cronfa briodas yw'r cam cyntaf.

Faint mae priodas eglwys yn ei gostio?

Mae priodas mewn eglwys ar gyfartaledd yn costio tua £500. Ond, gall fod pethau ychwanegol ar ben hyn, fel blodau, cael y clychau’n canu a chael defnyddio'r organ a'r côr.

Yn bwysicach fyth, mae yna reolau llym ynglŷn â phwy all briodi mewn eglwys, felly mae'n syniad da edrych i mewn i hyn os ydych eisiau gwasanaeth crefyddol.

Faint mae priodas swyddfa gofrestrfa yn ei gostio?

Mae cael eich seremoni yn y swyddfa gofrestru leol yn llawer, llawer rhatach, ac yn costio £57 + i logi'r lleoliad.

Mae hwn yn bris eithaf safonol ledled y wlad, ond gallai rhai godi’r pris yn fwy ar benwythnosau, neu gael amrywiaeth o ystafelloedd i chi eu defnyddio a allai amrywio o ran pris.

Faint mae cynllunydd priodas yn ei gostio?

Os ydych eisiau i rywun helpu i drefnu eich diwrnod mawr, efallai yr hoffech ystyried llogi cynllunydd priodas. Ond mae'r prisiau'n amrywio'n fawr yn dibynnu ar yr hyn rydych ei eisiau.

Mae'r rhan fwyaf o gynllunwyr priodas yn cynnig ystod o wasanaethau, o helpu i gydlynu diwrnod y briodas, i wneud mwy neu lai popeth ar eich cyfer.

Mae bron yn amhosibl rhoi cost gyfartalog ar gynllunydd priodas. Mae hyn oherwydd ei fod yn amrywio nid yn unig ar yr hyn rydych eisiau iddynt ei wneud, ond hefyd ar brofiad eich cynlluniwr priodas a maint eich digwyddiad.

Gallai'r pris amrywio o ychydig gannoedd o bunnoedd i sawl mil.

Mae‘r pethau bach yn gwneud gwahaniaeth

P'un a yw'n gyfrif cynilo neu'n gadw mi gei arbennig, cael cronfa briodas a gosod cyllideb yw'r lle cyntaf i ddechrau.

Cyfrifwch eich gwariant misol ac yna rhowch beth bynnag sydd ar ôl yn eich cronfa; ei weld yn cynyddu bob mis yw’r un cam yn agosach at roi'r blaendal hwnnw i lawr ar eich lleoliad neu arlwyo.

Gall defnyddio cynllunydd cyllideb helpu gyda hyn. Gweld ble mae'ch cost fwyaf ac edrychwch i ddod o hyd i ffyrdd o dorri'n ôl.

arrow icon

Mae hefyd yn ddefnyddiol unwaith y byddwch wedi cyfrifo cost fras i wybod pa mor hir y byddai'n ei gymryd i gyrraedd y nod hwnnw.

Gan ddefnyddio ein cyfrifiannell cynilio gallwch roi yn eich targed, faint y gallwch ei gynilo’r mis a'r hyn y gallech fod wedi'i gynilo’n barod. Yna bydd yn dweud wrthych faint o fisoedd y bydd yn eu cymryd ac yn awgrymu cynnydd bach mewn cynilio a fydd yn eich helpu i gyrraedd yno'n gyflymach.

Os ydych am gadw ar ben y costau a sicrhau nad ydych yn gorwario, mae'n syniad da ysgrifennu dadansoddiad o gost priodas, fel eich bod yn gwybod faint rydych wedi'i wario a beth sydd ar ôl yn y gyllideb.

Cost gyfartalog arlwyo priodas

Mae hyn yn dibynnu ar ddau beth. Faint o bobl rydych am eu bwydo a pha fath o fwyd rydych ei eisiau.

Ar gyfartaledd, mae arlwyo yn costio tua £4,000 (cyn y gacen!) Ond gallwch wario llai, neu fwy yn hawdd.

Yn amlwg, os ydych eisiau pryd bwyd eistedd i lawr, tri chwrs i 200 o westeion, mae hyn yn wir yn mynd i fod yn ddrud. Ond, gall tryciau bwyd ffasiynol a bwffe dorri'r gost yn fawr.

Cost gyfartalog cacen briodas

Fel eich lleoliad, mae hwn yn faes arall lle mae'n dibynnu'n llwyr ar eich cyllideb a'r hyn rydych yn ei hoffi.

Mae yna opsiynau 4 haen gyda blodau past siwgr wedi'u gwneud ofalus â llaw neu mae yna opsiwn 2 haen syml gyda rhubanau a thop priodas. Wedi dweud hynny, dywedir bod cost cacen briodas ar gyfartaledd oddeutu £300.

Fodd bynnag, mae hwn yn faes lle gallwch gadw costau i lawr. Mae dewis cacen sengl gyda chacennau bach gyda hi neu weld beth mae eich archfarchnad leol yn ei gynnig yn mynd i gostio llawer llai i chi na'r cyfartaledd.

Gallwch hefyd roi cynnig ar wneud eich un eich hun (neu ddod o hyd i aelod neu ffrind talentog o'r teulu), a all gwneud rhywbeth ysblennydd am gost y cynhwysion yn unig.

Cost gyfartalog blodau priodas

Gall cost blodau priodas amrywio yn dibynnu ar yr hyn rydych eisiau ar gyfer eich diwrnod mawr. Os nad ydych eisiau addurniadau bwrdd, neu drefniant penodol yn eich lleoliad yna gall prisiau ddechrau o £250.

Am £250 cytunodd y mwyafrif o werthwyr blodau, a ofynnwyd gan Hitched.co.uk, y byddech yn gallu cael tusw priodferch, dau dusw morwyn briodas, pum twll botwm a dau dusw. £500 i fyny gallwch wedyn ddisgwyl cael rhai addurniadau bwrdd wedi'u hychwanegu.

Ar gyfer eich blodau, mae'n mater o ddweud wrth werthwr blodau eich cyllideb ac yna cydweithio o fewn yr ystod prisiau honno.

Torri cost eich blodau

Fodd bynnag, mae yna nifer o ffyrdd i gadw cost eich blodau i lawr:

Cadwch hi’n dymhorol

Mae dewis blodau sydd yn eu tymor yn mynd i roi'r gwerth gorau i chi. Os ydych eisiau blodau y tu allan i'r tymor, yna bydd yn costio mwy i chi, gan y byddant yn anoddach i ddod o hyd iddynt ac yn bellach i ffwrdd.

Penderfynwch ar y peth pwysicaf

Meddyliwch am yr hyn sydd bwysicaf o ran eich blodau. Os ydych am i'ch byrddau fod yn destun siarad yna canolbwyntiwch ar yr addurniadau bwrdd, fodd bynnag, os mai'ch tuswau priodasol fydd y brif peth yna defnyddiwch fwyafrif eich cyllideb ar gyfer y rhain.

Cofiwch y bydd y rhan fwyaf o'ch lluniau priodas yn cynnwys eich tuswau priodasol felly efallai y bydd gwario arian ar hyn yn fwy gwerth chweil?

Ei wneud eich hun

Meddyliwch yn greadigol i weld a ydych yn gallu gwneud eich addurniadau bwrdd eich hun. Gallwch siopa ar-lein neu chwilio am fargeinion rhad o siopau crefftau, canolfannau garddio, neu eBay a chasglu rhai blodau artiffisial sy'n cyfateb i'ch cynllun lliw.

Os ydych wir yn gweithio i gyllideb dynn, mae yna ddigon o bobl sy'n ymweld â'r archfarchnad y diwrnod cyn i godi sypiau o flodau am ond ychydig bunnoedd, yn hytrach nag ychydig gannoedd o bunnoedd.

Mae yna gyfoeth o ysbrydoliaeth ar y rhyngrwyd ac mewn cylchgronau priodasol, mae'n ymwneud â siopa o gwmpas am ddewisiadau rhatach yn hytrach na thalu'r premiwm priodas hwnnw.

arrow icon

Cost gyfartalog ffrog briodas

Rydym yn mynd i ddyfalu yma a dweud bod hwn yn un maes lle mae'n debyg na fyddai priodferched eisiau torri corneli. Mae dod o hyd i ‘y’ ffrog yn allweddol wrth sicrhau priodferch hapus a fydd yn edrych yn ôl gydag atgofion melys am y diwrnod mawr, ond faint fydd yn eich costio?

Yr ateb yw £1,100 (gan gynnwys esgidiau), yn ôl Wedding Planner. Fodd bynnag, mae siopa o gwmpas am arwerthiannau mewn siopau priodasol a hyd yn oed ystyried dewisiadau amgen ar y stryd fawr neu brynu ail law yn mynd i helpu i ostwng y gost hon.

Cost gyfartalog ffotograffydd priodas

Yn debyg iawn i'r ffrog, nid yw hon yn faes lle bydd llawer o bobl eisiau torri corneli. Y pris cyfartalog yw tua £1500, er y gall amrywio'n fawr yn dibynnu ar y pecyn a lefel y profiad rydych yn ei ddewis.

Er enghraifft, bydd y rhai sy'n gwneud hyn fel gyrfa amser llawn, ac felly'n fwy profiadol, yn codi mwy na'r rhai sy'n gwneud ffotograffiaeth am ail incwm. Efallai y byddwch yn talu mwy am y lefel uwch hon o brofiad ond rydych eisiau i ffotograffydd ddal eich diwrnod yn berffaith a’ch gwneud yn hapus i edrych yn ôl ar y lluniau mewn blynyddoedd i ddod.

Efallai y gallwch dorri costau trwy gael y ffotograffydd yn unig ar gyfer y gwasanaeth priodas ei hun, yn hytrach na'r diwrnod cyfan.

Y consensws cyffredinol yw y dylai eich ffotograffydd fod tua 10% o'ch cyllideb gyffredinol.

Costau cludo priodas

Yn amlwg, mae angen i chi gyrraedd eich priodas eich hun. Os ydych eisiau llogi cerbyd i fynd â chi yno mewn steil, bydd car priodas yn costio rhwng  £300 a £600.

Ond efallai yr hoffech hefyd feddwl am fws priodas neu logi bws i gael eich gwesteion o'r seremoni i'r dderbynfa. Mae hyn yn dibynnu ar faint o westeion y mae angen i chi eu cludo a pha mor hir rydych ei angen, ond mae'n debyg y gallwch dalu rhwng £500 a £700.

Cost band priodas ar gyfartaledd

Rydych eisiau cael ychydig o adloniant am y noson. Y gost ar gyfartaledd ar gyfer band pedwar person yw rhwng £1,000 a £1,500.

Ond mae yna un neu ddau o bethau i'w cofio. Os ydych eisiau band mwy mawr, yna bydd hynny'n ychwanegu at y pris, gan eich bod fel arfer yn talu £250 i fyny am bob cerddor. Byddwch hefyd am wirio'r hyn y bydd y band yn ei gyflenwi o ran goleuadau ac offer sain.

Cost gyfartalog DJ priodas

Mae DJ yn mynd i gostio cryn dipyn yn llai na band, ond mae yna amrywiadau eang yn y gost o hyd. Y cyfartaledd yw rhwng £200 ac £800, yn dibynnu ar brofiad y DJ, pa mor bell y mae'n rhaid iddynt deithio a pha bethau ychwanegol, fel goleuadau y maent yn eu cyflenwi.

Peidiwch â sôn am y gair ‘P’

Rydym yn gwybod na ellir osgoi hyn pan fyddwch yn prynu eich ffrog neu'n archebu'r ffotograffydd ond, mae gwefannau di-ri yn dweud wrthych y gall dyfyniadau gan gyflenwyr godi’n syth ar ôl i chi ddweud y gair ‘priodas’.

Un ysgol feddwl yw, os ydych yn dweud ‘priodas’ efallai y cewch wasanaeth gwell, oherwydd er enghraifft efallai y bydd y lleoliad eisiau mynd allan i helpu i'w wneud yn gymaint o ddiwrnod arbennig â phosib. Er, ar y llaw arall, wrth ddweud mai parti yn unig ydyw gallai arbed rhywfaint o arian i chi.

Boed yn gacen, blodau neu leoliad mae’r cyflenwr yn gwybod y gallant godi mwy, gan fod y ‘tag priodas’ hwnnw ynghlwm wrtho.

Arbedion yn ystod yr wythnos

Yn anffodus, os ydych am briodi ar ddydd Gwener neu ddydd Sadwrn yna byddwch yn barod i dalu mwy. Mae priodas ganol wythnos yn llai poblogaidd ac felly gall fod yn rhatach.

Mae yr un peth â'r tymhorau, mae priodas aeaf er enghraifft yn mynd i fod yn llawer llai costus na haf; fodd bynnag, os ydych yn casáu'r oerfel yna efallai nad hwn yw’r opsiwn gorau i chi.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.