Beth i’w wneud os ydych yn poeni am eich biliau ynni ar ôl ycyhoeddiad cap ar brisiau’n codi

Cyhoeddwyd ar:

Wedi’i ddiweddaru diwethaf:

Os ydych yn meddwl tybed sut yr effeithir ar gyllid eich cartref dros y misoedd nesaf, darganfyddwch am y cynnydd yn y cap ar brisiau ynni Ofgem, ad-daliad biliau’r dreth cyngor a pha gymorth arall y mae llywodraeth y DU wedi’i gyhoeddi.

Gwarant Pris Ynni i gapio’r bil cyffredin i £2500

Ar 1 Hydref 2022, cyhoeddodd y llywodraeth bydd bil ynni cyffredin yn cael ei gapio ar £2,500 am gwsmeriaid ynni tariff diofyn (tariff amrywiol safonol) a rhagdaledig yng Nghymru, Lloegr a’r Alban (gwelwch isod am newidiadau a fydd yn effeithio ar gwsmeriaid yng Ngogledd Iwerddon).

Fodd bynnag, dylech gadw mewn cof y gallwch dalu mwy neu lai na £2,500, yn dibynnu ar faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio.

Os ydych ar dariff cyfradd sefydlog ar hyn o bryd, byddwch yn cael eich symud i dariff amrywiol safonol eich darparwr pan ddaw’r cyfnod sefydlog i ben.

Caiff y Warant Pris Ynni ei ddal ar £2,500 hyd at Ebrill 2023. 

Cynnydd mewn prisiau ynni yng Ngogledd Iwerddon

Mae’r Rheoleiddiwr Cyfleustodau sy’n rheoleiddio ynni yng Ngogledd Iwerddon wedi dweud y bydd y cwsmer nwy cyfartalog yn ardal y Ten Towns a gyflenwir gan Firmus Energy yn gweld eu bil blynyddol yn cynyddu i £1,293 y flwyddyn.

Hyd yn hyn ni fu cyhoeddiad tebyg ar gyfer cwsmeriaid yn ardal Greater Belfast.

Cynllun cymorth biliau ynni £400

O 1 Hydref 2022, bydd y llywodraeth yn ariannu ad-daliad £400 i’r holl gwsmeriaid trydan domestig yng Nghymru, Lloegr, a’r Alban (disgwylir ariannu tebyg ar gyfer Gogledd Iwerddon flwyddyn nesaf).

Os ydych yn talu’ch biliau trwy Ddebyd Uniongyrchol, caiff yr arian ei gredydu i’ch cyfrif unwaith y mis o Hydref 2022 i Fawrth 2023. Yn dibynnu ar eich cwmni ynni, byddwch naill ai’n cael y gostyngiad fel taliad arian parod neu gredyd bil.

Os oes gennych fesurydd rhagdaledig deallus, caiff £66 neu £67 o gredyd ei ychwanegu at eich mesurydd unwaith y mis am chwe mis o Hydref. Os oes gennych fesurydd rhagdaledig traddodiadol, byddwch yn cael un daleb neu Special Action Message (SAM) y mis am chwe mis i ddefnyddio am daliadau atodol.

Bydd aelwydydd yng Ngogledd Iwerddon hefyd yn cael gostyngiad £400 ar filiau trwy’r cynllun. Nid oes angen ad-dalu’r arian. 

Taliad o £200 ar gyfer biliau tanwydd gaeaf yng Nghymru

Os ydych yn byw yng Nghymru ac yn hawlio budd-daliadau penodol fel Credyd Cynhwysol neu Gymhorthdal ​​Incwm, yna gallwch hawlio taliad un-tro ychwanegol o £200 gan eich awdurdod lleol i’w roi tuag at eich biliau tanwydd gaeaf.

Taliad o £400 ar gyfer biliau tanwydd gaeaf yng Ngogledd Iwerddon

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon ac yn hawlio budd-daliadau penodol fel Credyd Cynhwysol neu Gymhorthdal ​​Incwm, yna byddwch yn cael taliad un-tro o £400 gan eich awdurdod lleol i’w roi tuag at eich biliau ynni.

Taliad o £214.10 ar gyfer biliau tanwydd gaeaf yn yr Alban

Os ydych yn byw yn yr Alban, yn hawlio budd-daliadau penodol a bod gan eich cartref blentyn o dan 19 oed, yna dylech gael taliad Cymorth Tanwydd Gaeaf Plant un-tro o £214.10 gan Nawdd Cymdeithasol yr Alban.

Dylai’r taliad fod wedi bod yn awtomatig ac wedi’i dalu ym mis Tachwedd 2021, ond gallwch gael rhagor o wybodaeth am y taliad (Opens in a new window) ar wefan MyGOV.Scot 

Gostyngiad Cartrefi Cynnes wedi cynyddu i £150

Os ydych ar incwm isel ac yn hawlio budd-daliadau penodol mae’r Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn tynnu arian oddi ar eich bil trydan ar gyfer biliau cyfnod y gaeaf rhwng mis Hydref a mis Mawrth.

O fis Hydref 2022 mae’r llywodraeth yn bwriadu cynyddu’r gostyngiad i £150 (o £140) a chynyddu nifer y cartrefi a fydd yn gymwys yn y DU. Nid yw’r Cynllun Cartrefi Cynnes ar gael yng Ngogledd Iwerddon. 

Mwy o help os ydych chi’n cael trafferth i dalu eich bil nwyneu drydan

Gall methu â fforddio gwresogi neu bweru eich cartref fod yn bryderus ac yn straen mawr. Mae’n bwysig parhau i dalu’r biliau hyn, ac mae help ar gael gan eich cyflenwr os ydych yn cael trafferthion cyn i chi fynd i ddyled.

Os ydych eisoes wedi methu mwy nag un taliad ar eich bil nwy, nawr yw’r amser i gael cyngor ar ddyledion.

Ad-daliad Treth Cyngor £150

Ym mis Ebrill, bydd pob cartref yn Lloegr ar fandiau Treth Cyngor A i D yn cael ad-daliad un-tro o £150 ar eu bil Treth Cyngor am y mis hwnnw. Ni fydd angen i chi ei dalu’n ôl.

Os ydych yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol, dylai’r ad-daliad gael ei ddiystyru’n awtomatig o’ch bil ym mis Ebrill gan eich awdurdod lleol. Os ydych yn talu llai na £150 y mis, byddwch yn cael y gostyngiad ar draws dau daliad. Os nad ydych yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol, dylai eich cyngor ddechrau prosesu’r gostyngiad o fis Ebrill ymlaen.

Os ydych yn rhentu neu os nad ydych yn talu eich bil Treth Cyngor yn uniongyrchol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i’r person (fel eich landlord) sy'n gwneud hynny i drosglwyddo’r gostyngiad i chi.

Yn yr Alban, bydd eiddo ym mandiau A-D yn ogystal â chartrefi ym mhob band sy’n cael Gostyngiad Treth Cyngor hefyd yn cael £150 tuag at eu Treth Cyngor. Mae cynghorau unigol wedi cael dewis naill ai anfon y £150 fel taliad neu ei roi fel gostyngiad ar filiau Treth Cyngor. Dylech ddechrau derbyn eich gostyngiad neu daliad ym mis Ebrill 2022.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cymeradwyo taliad o £150 i gartrefi ym mandiau Treth Cyngor A-D a’r rhai ym mandiau E neu F sy’n cael Gostyngiad Treth Cyngor. Nid oes llawer o wybodaeth am sut y gallwch hawlio’r £150 eto, ond dylai eich cyngor lleol gysylltu â chi. 

Cymorth ariannol i gartrefi nad ydynt yn gymwys i gaelad-daliad Treth Cyngor

Os yw eich eiddo ym mandiau Treth y Cyngor E i H neu os ydych yn byw yng Ogledd Iwerddon, efallai y byddwch yn dal yn gymwys i gael cymorth i dalu eich Treth Cyngor (neu eich ardrethi yng Ngogledd Iwerddon).

Mae’r llywodraeth wedi ymrwymo i £144miliwn o gyllid dewisol i awdurdodau lleol yn Lloegr ei ddefnyddio. Mae £715miliwn pellach ar gyfer cymorth yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Bydd cyllid yn cael ei ddyrannu fesul achos. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol i ddod o hyd i’r cymorth y mae’n ei ddarparu.

Cyfradd sylfaenol Banc Lloegr yn codi i 3%

Mae Banc Lloegr wedi codi cyfraddau llog o 2.25% i 3% (o'r 3 Tachwedd 2022). Gallai hyn effeithio arnoch os oes gennych forgais ar gyfradd amrywiol safonol.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.