Y cysylltiad rhwng arian ac iechyd meddwl

Cyhoeddwyd ar:

Mae coronafeirws wedi achosi argyfwng iechyd meddwl. Arolwg gan Mind ym mis Ebrill 2021 (Opens in a new window), dywedodd 65% o bobl wrthym fod eu hiechyd meddwl wedi gwaethygu oherwydd y pandemig.  

Ac i bobl sy'n ei chael hi'n anodd yn ariannol, mae'r darlun yn waeth byth. Dywedodd bron i dri chwarter y bobl mewn cartrefi sy'n cael budd-daliadau wrthym fod y pandemig wedi gwaethygu eu hiechyd meddwl. Ac i'r rheini sydd allan o waith, mae'r pandemig bron ddwywaith yn fwy tebygol o fod wedi effeithio'n negyddol ar eu hiechyd meddwl (Opens in a new window)  

Os ydych yn wynebu problemau gyda'ch cyllid, neu'ch iechyd meddwl, cofiwch nad ydych ar eich pen eich hun. Pan fyddwch yn wynebu trafferth gyda'ch iechyd meddwl, gall fod yn anoddach rheoli neu ennill arian. A gall poeni am arian waethugu eich iechyd meddwl. Gall ddechrau teimlo fel cylch dieflig. 

P'un a ydych yn wynebu pryderon ariannol, iechyd meddwl, neu'r ddau, gall deimlo'n llethol. Gall fod yn anodd gwybod sut I ymdopi â phopeth. Ac weithiau, efallai y byddwch yn teimlo'n euog am beidio â gwybod ble I ddechrau.

Ond does dim angen teimlo unrhyw gywilydd. Mae ymchwil Mind wedi dangos bod y rhai ohonom sy’n ennill llai nag £20,000 y flwyddyn, neu sy’n methu â gweithio oherwydd anabledd neu salwch, yn fwy tebygol o fod ag iechyd meddwl gwael. Yn yr un modd, mae pobl sydd â salwch meddwl yn fwy tebygol o fod wedi profi tlodi, digartrefedd neu ddiweithdra (Opens in a new window)

Andrew’s stori

Gall clywed am sut mae eraill wedi ymdopi fod yn ddefnyddiol. Yn y fideo hwn, Mae Andrew yn siarad am ei ddibyniaeth ar gamblo ar-lein, a sut mae wedi gallu dechrau talu ei ddyledion yn ôl ar ôl gofyn am help (Opens in a new window). Ac yn y blog hwn, mae Siobhan yn dweud wrthym sut mae gosod nodau realistig ac agor i fyny i ffrindiau wedi ei helpu i deimlo'n llai euog am wario arian (Opens in a new window)

Yn Mind, rydym am eich helpu i fynd i'r afael ag arian ac iechyd meddwl, gyda'n gilydd. Mae llawer o wybodaeth ar ein gwefan (Opens in a new window) am sut mae arian ac iechyd meddwl yn gysylltiedig, yn ogystal ag awgrymiadau ymarferol i'ch helpu i aros ar ben y ddau. Mae hefyd gan HelpwrArian teclynnau a chyfrifianellau i’’ch helpu rheoli eich arian. 

Ac os hoffech gael rhywun i siarad â nhw, ymwelwch â'n cymuned ar-lein, Side by Side.  Yno, gallwch rannu'ch pryderon, a chlywed gan eraill mewn sefyllfa debyg. Ymgofrestwch i ymuno â’r sgwrs (Opens in a new window)

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.