Prydau fwydam ddim - gymhwyster a sut i wneud cais

Cyhoeddwyd ar:

Os oes gennych blant, mae’n siŵr eich bod yn gwybod bod magu plant yn fusnes drud. Yn anffodus, nid yw ffarwelio’ch plant wrth gat yr ysgol hefyd yn meddwl ffarwelio’r gost!

Mae cinio ysgol fel arfer yn gost arall ar y rhestr hir (ac yn aml parhaus) o bethau i dalu amdano. Ond, mae yna ychydig o eithriadau a all meddwl bod eich plentyn yn gymwys am brydau ysgol am ddim.

Ni fyddwch wedi’ch syfrdanu, mae’n siŵr, i gael gwybod nad oes ateb syml i’r cwestiwn hwn - yn rhwystrol, mae’r rheolau ynghylch prydau ysgol am ddim yn amrywio ledled y DU.

Mae p’un a ydy’ch plentyn yn gymwys i brydau ysgol neu beidio fel arfer yn dibynnu ar ba fudd-daliadau rydych yn ei gael, os ydych yn cael budd-daliadau.

 • Yn Lloegr, mae pob disgybl ysgol iau (pob plentyn yn ddosbarth derbyn, blwyddyn 1 & 2) yn ysgolion a ariennir gan y llywodraeth yn cael cinio am ddim.
 • Yn yr Alban, mae pob plentyn o un i bump cynradd mewn ysgolion a ariennir gan y llywodraeth yn gymwys i gael cinio am ddim.

Os nad yw’ch plentyn yn y grwpiau blwyddyn hyn neu’n mynd i’r ysgol yng Nghymru neu Ogledd Iwerddon, efallai bydd eich plentyn o hyd yn gymwys am brydau ysgol am ddim os ydych yn hawlio budd-daliadau penodol ac ar incwm isel.

Ac er efallai nad ydynt o reidrwydd yn yr ‘ysgol’ rhagor, mae disgyblion rhwng 16 a 18 oed hefyd yn cael cynnig prydau ysgol am ddim mewn rhai rhannau o’r DU, yn dibynnu ar amgylchiadau eu rhieni.

Gall plant sy’n cael eu talu budd-daliadau cymwys yn uniongyrchol, yn lle trwy riant neu warchodwr, hefyd cael prydau ysgol am ddim.

Darganfyddwch eich cymhwysedd am brydau ysgol am ddim a sut i wneud cais yng NghymruYn agor mewn ffenestr newydd, LloegrYn agor mewn ffenestr newydd, yr AlbanYn agor mewn ffenestr newydd a Gogledd IwerddonYn agor mewn ffenestr newydd

Sut ydw i’n gwneud cais am brydau ysgol am ddim?

Mae’r broses gwneud cais am brydau ysgol am ddim yn amrywio o gyngor i gyngor. Mewn rhai achosion, rydych yn gwneud cais trwy eich awdurdod lleol ac mewn eraill efallai bydd angen gwneud cais i’r ysgol yn uniongyrchol – ond bydd wefan eich cyngor yn rhoi gwybod am hwn.

Os nad ydych yn siwr o’ch cyngor lleol, gallwch ddod o hyd iddynt ar GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd

Gall fymhlentyn cael prydau ysgol am ddim os nad ydw i ar Gredyd Cynhwysol?

Os ydych ar Gredyd Cynhwysol, efallai y bydd gan eich plentyn hawl i brydau ysgol am ddim, ond mae hefyd yn dibynnu ar faint rydych yn ei ennill, a (syrpreis, syrpreis) mae rheolau o gwmpas y trothwy enillion sydd hefyd yn dibynnu ar le ydych yn y DU.

Felly mae hwn hefyd yn un lle bydd angen gwirio’ch gwefan llywodraeth berthnasol, gan ddefnyddio un o’r dolenni uchod.

Gall fymhlentyn cael prydau ysgol am ddim os ydw i ar Gredyd Treth Gwaith?

Yn anffodus, ni fydd eich plentyn yn gymwys am brydau ysgol am ddim os ydych yn cael Credyd Treth Gwaith. Fodd bynnag,  os ydych yn cael dilyniant Credyd Treth Gwaith (y taliad rydych yn derbyn am bedwar wythnos bellach ar ôl i chi stopio fod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith) bydd eich plentyn fel arfer yn gymwys.

Oes ganblant maeth hawl i brydau ysgol am ddim?

Mae’r rheolau ynghylch cymhwysedd am brydau ysgol am ddim yn gweithio’r un ffordd am warchodwyr a rhieni maeth ag ydynt am rieni geni, felly gallwch ddefnyddio’r canllawiau â’r dolenni uchod i wirio cymhwysedd.

Fodd bynnag,  os ydych yn rhiant maeth sy’n cael ei dalu lwfans, mae pethau’n ychydig mwy cymhleth.

Mae hwn oherwydd mae’r lwfans i fod i gynnwys talu am gostau bwyd ysgol yn barod. Os ydych yn y sefyllfa hon y peth orau i’w wneud yw siarad â’ch awdurdod lleol gan efallai byddwch am ddod i ryw gytundeb - e.e. bod eich plentyn maeth yn derbyn ei bryd ysgol am ddim, ond nid yw’r rhan o’r lwfans am brydau ysgol am ddim yn cael ei dalu i chi - neu fel arall eich bod yn cael y lwfans llawn, ond nid yw’ch plentyn maeth yn cael prydau ysgol am ddim.

Beth sy’n caelei gynnwys mewn pryd ysgol am ddim?

Unwaith eto, bydd hyn yn amrywio o gyngor i gyngor ac efallai ni fydd plant sy’n cael prydau ysgol am ddim gwastad yn cael yr un prydau a’r sawl sy’n talu’n llawn.

Os oes system ffreutur gan ysgol eich plentyn, fel arfer bydd eich plentyn yn cael talebau ond mae systemau’n amrywio o ysgol i ysgol. Y newyddion da yw bod gan Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon safonau gorfodol am y bwyd sy’n cael ei ddarparu gan ysgolion, felly bydd pryd ysgol eich plentyn yn rhesymol iachus - ond gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth o’r ysgol ei hun.

Mewn rhai rhannau o’r DU gall eich plentyn hefyd cael llaeth am ddim, yn ogystal â’i bryd o fwyd am ddim. 

Beth ywcost prydau ysgol?

Mae cinio ysgol fel arfer yn costio rhwng £2 a £3. Os nad ydych yn gymwys am brydau ysgol am ddim gall y costau hyn adio lan, yn enwedig os oes gennych sawl plentyn. Os nad ydych yn barod, mae’n werth ystyried anfon eich plant i’r ysgol gyda brechdanau yn lle (hen syniad, ond un da!).

Mae fel arfer yn bosib pacio brechdanau iachus llawer yn rhatach na thalu am ginio ysgol – yn enwedig os ydych yn prynu cynhwysion all cael eu rhewi. Mae gan Change 4 Life syniadau brechdanau iachusYn agor mewn ffenestr newydd os nad ydych yn siwr ble i ddechrau.

Os ydych yn cael trafferth gyda’r gost o fagu plentyn, peidiwch anghofio gallem eich helpu i sicrhau eich bod yn cael y budd-daliadau cywir. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar bethau fel grantiau dillad ysgol, costau teithio i’r ysgol a chanllawiau a chyngor cysylltiedig ar turn2usYnagor mewn ffenestr newydd


Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.