Motability, Y Cynllun Bathodyn Glas a theithio gostyngol

Os yw’n well gennych deithio mewn car neu ddefnyddio trafnidiaeth cyhoeddus, fel person anabl gallech fod yn gymwys am ystod o gynlluniau i’ch helpu i brydlesu cerbyd, parcio, neu sy’n cynnig teithio am ddim neu â gostyngiad ar drenau, bysiau a choetsis.

Cynllun Motability

Mae’r Cynllun Motability yn galluogi pobl anabl i brydlesu car, sgwter symudedd neu gadair olwyn fodur newydd.

Gallech fod yn gymwys i ymuno â’r Cynllun Motability os ydych yn derbyn budd-daliadau anabledd penodol.

Darganfyddwch fwy am y cynllun ar wefan Cynllun Motability

Y Cynllun Bathodyn Glas

Mae’r Cynllun Bathodyn Glas yn darparu ystod o fuddion parcio ar gyfer pobl anabl sy’n ei chael yn anodd cerdded.

Er enghraifft, gallwch barcio am ddim mewn cilfachau talu ac arddangos a hefyd ar linellau melyn dwbl a sengl.

Mae Bathodyn Glas yn costio hyd at £10 yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, a hyd at £20 yn yr Alban. Mae am ddim yng Nghymru.

I wneud cais am Fathodyn Glas:

Eithriad treth car

Os ydych yn derbyn budd-daliadau anabledd penodol nid oes rhaid ichi dalu Treth Car - treth car, neu treth ffordd.

Os ydych ar y Cynllun Motability nid oes angen i chi wneud dim.

Os ydych chi'n berchen ar eich car, mae'n rhaid i chi wneud cais am yr eithriad.

Darganfyddwch fwy am eithriad treth cerbyd ar wefan GOV.UK

Bysiau

Cardiau bws am ddim

Gan ddibynnu ymhle yn y DU rydych yn byw, gallech fod â’r hawl i deithio am ddim neu â gostyngiad ar fysiau.


Darganfyddwch ragor am gardiau bws a gostyngiadau teithio eraill ble rydych yn byw drwy ddilyn y dolenni isod:

Trenau

Cerdyn Rheilffordd i’r Anabl

Mae’r Cerdyn Rheilffordd i’r Anabl yn rhoi gostyngiad o draean i chi oddi ar y mwyafrif o docynnau trên.

Mae’r disgownt ar gyfer dau unigolyn – felly gallwch arbed arian i ffrind neu ofalwr hefyd.

Mae’n rhaid i chi brynu’r cerdyn rheilffordd ond dim ond £20 mae'n ei gostio ac mae’n bosibl y byddwch yn adennill y swm hwn wedi un daith yn unig.

Mae llawer o gymorth ar gael wrth deithio ar y trên – gan gynnwys cymorth wrth fynd ar y trên neu wrth ymadael â’r trên a chymorth gyda bagiau – i gyd am ddim.

Darganfyddwch fwy ar wefan Cerdyn Rheilffordd i’r Anabl

Coetsis

Nid oes cynllun gostyngiadau cenedlaethol ar gyfer teithio ar goetsis.

Fodd bynnag mae teithio gostyngedig ar gael gan ddibynnu ar y cwmni coetsis rydych yn ei ddefnyddio.

National Express

Mae National Express yn gwerthu Cerdyn Coets i’r Anabl sy’n rhoi gostyngiad o draean oddi ar eu tocynnau safonol.

Darganfyddwch fwy ar wefan National Express

Gallwch gael teithio am ddim os defnyddiwch eich Cerdyn Hawliad Cenedlaethol ar goetsis City Link.

Darganfyddwch fwy am wneud cais am Gredyd Hawliad Cenedlaethol ar wefan Transport Scotland

Goldline (Gogledd Iwerddon)

Gallwch deithio am hanner y pris os defnyddiwch eich SmartPass ar goetsis Goldline.

Darganfyddwch fwy am wneud cais am SmartPass ar wefan nidirect

Cludiant cymunedol

Fel arfer trefnir cludiant cymunedol gan awdurdodau lleol a gall fod yn ddewis amgen da yn lle tacsi neu gludiant cyhoeddus. Gelwir weithiau’n ‘Dial a ride’ neu ‘Ring and ride’.

Darfanfyddwch fwy eich darparwr cludiant cymunedol lleol ar wefan CTA

Teithio yn Llundain

Pas Rhyddid Pobl Anabl

Gyda Phas Rhyddid Pobl Anabl byddwch yn cael:

 • teithio 24-awr am ddim ar draws rhwydweithiau Transport for London - ac eithrio rhai cychod afon sy’n hanner pris
 • teithio ar y trên am ddim ar rwydwaith London Overground - fodd bynnag, efallai na fyddwch yn gallu teithio cyn 9.30am.

Darganfyddwch fwy am wneud cais am Bas Rhyddid Pobl Anabl ar wefan Cynghorau Llundain

Cynllun Cerdyn Tacsi Llundain

Mae’r Cynllun Cerdyn Tacsi Llundain yn darparu tacsis â chymhorthdal ar gyfer pobl anabl sy’n ei chael yn anodd teithio ar gludiant cyhoeddus.

Darganfyddwch fwy am wneud cais am Gerdyn Tacsi ar wefan Cynghorau Llundain

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.