Help i ddod o hyd i waith os ydych yn anabl

Os ydych yn chwilio am waith, efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi gael rhywfaint o gyngor neu hyfforddiant gyrfaoedd neu help â'ch CV neu gyfweliadau. Mae'r canllaw hwn yn amlinellu'r gefnogaeth sydd ar gael gan gynnwys mentrau'r llywodraeth i gael gwared ar rai o'r rhwystrau y mae ceiswyr gwaith anabl yn eu hwynebu.

Ble i gael cyngor gyrfaoedd

Os nad ydych yn siŵr pa fath o waith byddech yn ei hoffi neu eisiau darganfod mwy am yrfa benodol, siaradwch ag ymgynghorydd gyrfaoedd.

Cyngor gyrfaoedd gan eich ysgol neu awdurdod lleol

Os ydych yn 13-19 oed a bod gennych anhawster dysgu a/neu anabledd, mae rhaid i'ch ysgol gynnig cyngor gyrfaoedd wyneb yn wyneb i chi.

Mae hyn yn berthnasol p'un a oes gennych Ddatganiad o Anghenion Addysgol (SEN) ai peidio.

Cysylltwch â'ch ysgol a gofynnwch am gael siarad â'r cynghorydd gyrfaoedd.

Os ydych o dan 25 oed, dylai eich awdurdod lleol roi cyngor gyrfaoedd i chi os oes gennych Asesiad Anhawster Dysgu Adran 139A.

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol yn darparu cyngor cyfrinachol a diduedd i'ch helpu i wneud penderfyniadau am hyfforddiant a gwaith.

Os ydych yn 13-18 oed gallwch eu ffonio a gofyn am alwad yn ôl, ebostio cwestiwn iddynt neu ddefnyddio eu gwasanaeth gwesgwrs neu ystafell sgwrsio gymedroledig.

Os ydych yn 19 oed neu'n hŷn a bod gennych anabledd, anhawster dysgu neu gyflwr iechyd, gallwch hefyd gael o leiaf tair sesiwn o gyngor wyneb yn wyneb.

Ffoniwch y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol ar Ffôn 0800 100 900 i wneud apwyntiad â chynghorydd lleol.

Siaradwch ag Ymgynghorydd Gwaith i’r Anabl

Gall Ymgynghorwyr Gwaith i’r Anabl eich cynghori ar chwilio am waith, hyfforddiant a sgiliau newydd, a chynlluniau'r llywodraeth.

Gallant hefyd ddweud wrthych am gyflogwyr sy'n gyfeillgar i anabledd yn eich ardal.

Chwiliwch am gyflogwyr sy'n gyfeillgar o ran anabledd

Pan fyddwch yn edrych trwy hysbysebion swyddi ac yn llenwi ffurflenni cais, edrychwch am y symbol ‘dau dic’ sy’n golygu bod y cyflogwr wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl.

Os yw hysbyseb swydd yn arddangos y symbol, byddwch yn sicr o gael cyfweliad os ydych yn cwrdd â'r amodau sylfaenol ar gyfer y swydd.

Help i wneud ceisiadau am swyddi

A ddylech sôn am eich anabledd wrth wneud cais am swydd?

Nid oes rhaid i chi sôn am eich anabledd pan fyddwch yn gwneud cais am swydd, ond os penderfynwch beidio â gwneud hynny, efallai na fyddwch yn gallu gwneud cwyn am wahaniaethu os nad oedd eich cyflogwr yn ymwybodol.

Mae'n syniad da cynllunio sut a phryd rydych yn mynd i ddweud wrth gyflogwr am eich anabledd.

Meddyliwch sut y gallwch drafod eich anabledd yn gadarnhaol a chanolbwyntio bob amser ar sut mae'ch sgiliau a'ch galluoedd yn gweddu i'r swydd.

Darganfyddwch fwy am sut mae'r gyfraith yn amddiffyn gweithwyr anabl ar wefan GOV.UK

Gwybodaeth ddefnyddiol am CVs a gwneud ceisiadau am swyddi

Darganfyddwch fwy am wneud ceisiadau am swyddi os ydych yn anabl ar wefan GOV.UK

Mwy am geisiadau a chyfweliadau ar wefan Disability Rights UK

Defnyddiwch yr adeiladwr CV ar wefan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol

Darganfyddwch fwy am sut mae cyfraith cydraddoldeb yn berthnasol i recriwtio ar wefan Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Rhaglen Gwaith ac Iechyd

Mae'r Rhaglen Gwaith ac Iechyd yn gynllun gwirfoddol y gall pobl anabl ei ddefnyddio i ddychwelyd i'r gwaith. Mae'n cael ei redeg gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Gall y rhaglen eich helpu i ddod o hyd i swydd a magu hyder drwy:

 • hyfforddiant
 • hyfforddi cyfweliadau
 • datblygu sgiliau.

Gofynnwch i Ymgynghorydd Gwaith i’r Anabl yn y Ganolfan Gwaith neu'ch anogwr gwaith am sut i wneud cais.

 

Mynediad at Waith

Os oes angen cefnogaeth arnoch i fynychu cyfweliad, fel cyfieithydd ar y pryd, neu bris tacsi i gyrraedd yno, efallai y gallwch gael grant Mynediad at Waith ar gyfer hyn.

Gallwch hefyd wneud cais i Fynediad at Waith i gefnogi cyflwr iechyd meddwl.

Gofynnwch i Ymgynghorydd Gwaith i’r Anabl yn y Ganolfan Gwaith neu'ch anogwr gwaith am sut i wneud cais.

Pan gewch swydd, gall Mynediad at Waith hefyd ddarparu arian i chi dalu am bethau fel offer a gwasanaethau arbenigol i'ch helpu i aros yn y gwaith.

Hyfforddiant

Os ydych am wella'ch sgiliau presennol neu ddatblygu rhai newydd, gofynnwch i'ch Ymgynghorydd Gwaith i’r Anabl yn y Ganolfan Gwaith am gyfleoedd hyfforddi.

Efallai y gallwch gofrestru ar:

 • Cynllun prentisiaeth – lle gallwch gael cymhwyster ochr yn ochr â phrofiad ymarferol a hyfforddiant yn y gwaith.
 • Cwrs hyfforddi preswyl wedi'i gynllunio i'ch helpu i ddod o hyd i waith os ydych yn anabl ac wedi bod yn ddi-waith am amser hir.
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.