Gwrthbwyso pensiwn

Mae gwrthbwyso pensiwn yn un o'r opsiynau sydd ar gael wrth ysgaru neu ddiddymu partneriaeth sifil. Mae'n darparu toriad glân rhwng yr holl bartïon, gan fod gwerth unrhyw bensiynau yn cael ei wrthbwyso yn erbyn asedau eraill o'r un gwerth neu werth tebyg.

Sut mae’n gweithio?

Wrth ysgaru neu ddiddymu eich partneriaeth sifil, mae eich holl asedau ac asedau eich cyn partner yn cael eu hystyried.

Os penderfynwch ddewis gwrthbwyso pensiwn, mae pob parti yn cadw eu hasedau pensiwn. Ond mae'r rhain wedyn yn cael eu gwrthbwyso yn erbyn yr asedau eraill - er enghraifft, os oes gan un person cronfa bensiwn mawr, gallai'r llall gael y tŷ (gan dybio bod ganddo werth tebyg).

Manteision ac anfanteision

Manteision
 • Mae’n cadw pethau’n syml.

 • Efallai y bydd angen i un parti ddefnyddio asedau eraill (er enghraifft, cartref).

 • Os yw'r pensiwn yn fach, gallai gwneud gorchymyn rhannu pensiwn fod yn ddrud ac efallai na fydd yn gost-effeithiol. Gall fod yn anodd mewn rhai sefyllfaoedd i rannu'r asedau'n deg drwy ddefnyddio gwrthbwyso pensiwn, yn enwedig gan y gallai gwerth cynlluniau pensiwn unigolyn, yn y tymor hir, fod yr ased mwyaf gwerthfawr iddynt.

 • Nid yw ailbriodi na marwolaeth yn effeithio ar orchmynion gwrthbwyso.

 • Gallai hyn fod yn opsiwn da os oes angen rhannu asedau pensiwn tramor, gan na ellir rhannu'r rhain trwy orchymyn llys yn y DU.

Anfanteision
 • Efallai y bydd un person yn cael ychydig neu ddim darpariaeth ar gyfer ymddeol. 

 • Gall fod yn anodd prisio rhai asedau oherwydd gallai eu gwerthoedd newid ar gyfraddau gwahanol. 

 • Gall fod yn anodd mewn rhai sefyllfaoedd rhannu asedau yn deg gan ddefnyddio gwrthbwyso pensiwn, yn enwedig gan y gallai gwerth cynlluniau pensiwn unigolyn fod yr ased mwyaf gwerthfawr yn y tymor hir.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.