Yswiriant anifeiliaid anwes - oes ei angen arnoch?

Mae yswiriant anifeiliaid anwes yn ffordd o’ch diogelu rhag costau annisgwyl mewn perthynas â’ch anifail anwes. Darganfyddwch sut mae yswiriant anifeiliaid anwes yn gweithio, beth i edrych amdano, faint y gallai ei gostio a rhai o'r pethau eraill i'w hystyried os ydych yn ystyried prynu polisi. 

Beth mae yswiriant anifeiliaid anwes yn ei wneud?

Mae'r rhain yn bolisïau sy'n eich helpu i dalu cost triniaeth filfeddygol a threuliau meddygol pan fydd anifail anwes yn cael ei anafu neu'n mynd yn sâl.

Gall y polisïau sydd ar gael amrywio'n sylweddol o ran cost, yr hyn meant yn ei gwmpasu a'r hyn nad ydynt yn ei gynnwys.

Mae'r polisïau mwy cynhwysfawr yn ymdrin â:

 • costau deintyddol
 • colli anifail anwes trwy ladrad ac atebolrwydd trydydd parti - lle mae anifail anwes wedi achosi difrod neu niwed i eiddo neu berson.

A oes angen yswiriant anifeiliaid anwes arnaf?

Os nad ydych yn siŵr a yw yswiriant anifeiliaid anwes yn werth chweil, ystyriwch sut y byddech yn delio â bil annisgwyl.

Gall costau amrywio yn dibynnu ar y driniaeth a ble yr ydych, ond gall fynd i  gannoedd ac yn aml filoedd o bunnoedd.

Bydd angen i chi gydbwyso hyn â chost eich premiymau a'r tebygolrwydd y byddwch yn gwneud cais yn erbyn yr yswiriant.

Mae p'un a yw'n werth trefnu yswiriant anifeiliaid anwes yn dibynnu ar sawl ffactor gwahanol:

Er enghraifft:

Pa mor hen yw'ch anifail anwes?

Gall anifeiliaid hŷn gostio mwy i yswirio, ond yn aml maent yn fwy tebygol o fod angen sylw meddygol. 

Y math o anifail anwes sydd gennych

Mae’r rhan helaeth o bolisïau yswiriant anifeiliaid anwes yn cael eu trefnu ar gyfer cathod a chŵn ac mae’n hawdd dod o hyd i yswirwyr ar gyfer yr anifeiliaid hynny.

Mae yswiriant ar gyfer mamaliaid llai fel bochdewion, gerbilod a chwningod ar gael. Ond gan nad ydynt yn byw yn hir, efallai nad yw’n werth da am arian.

Mae anifeiliaid anwes egsotig, fel madfallod, nadroedd a pharotiaid yn anoddach i’w hyswirio gan nad oes yna lawer o gwmnïau yn cynnig y gwasanaeth hwn. Mae’n werth edrych o gwmpas.

Allwch chi hunan yswirio?

Mae hwn yn ddewis dilys arall, ond mae angen llawer o ddisgyblaeth arnoch i sicrhau bod arian ar gael bob amser, yn enwedig os ydych yn gofalu am ofal drud, parhaus. 

Faint o risg sydd gan eich anifail anwes

Er enghraifft, gall cŵn a chathod pedigri fod yn fwy agored i glefydau cynhenid ​​a chyflyrau etifeddol.

Maent hefyd yn fwy tebygol o gael eu dwyn. Yn yr un modd, mae rhai bridiau yn fwy agored i broblemau penodol - er enghraifft, mae cŵn mwy yn fwy tebygol o ddioddef o broblemau ar eu cymalau. 

Beth all yswiriant anifeiliaid anwes ei gwmpasu?

Fel mathau eraill o yswiriant, gall polisïau yswiriant anifeiliaid anwes amrywio'n fawr.

Gellir rhannu'r yswiriant sydd ar gael yn gostau sy'n gysylltiedig â biliau milfeddyg, a'r eitemau ar ben y rheini.

Biliau milfeddyg

Gall y rhain fod yn annisgwyl ac yn aml yn ddrud. I’w sicrhau yn eu herbyn yw'r prif reswm y mae pobl yn cymryd yswiriant anifeiliaid anwes.

Gwiriwch eich polisi yn ofalus i ddeall yn union yr hyn y gellir hawlio amdano, faint y byddwch chi'n ei gael ac am ba hyd.

Dyma rhai triniaethau y gellir eu cynnwys:

 • Costau cyffredinol milfeddyg - gan gynnwys ystod o driniaethau ar gyfer damweiniau, anafiadau a salwch.
 • Cyflyrau etifeddol a chynhenid ​​- yn gyffredinol, nid yw'r rhain yn cael eu dosbarthu fel amodau presennol neu barhaus. Fodd bynnag, bydd angen i chi sicrhau bod y sicrwydd yn ‘ddigyfyngiad’ yn hytrach na dim ond o dan rai amgylchiadau.
 • Amodau hirdymor a pharhaus - fel arfer dim ond os oes gennych bolisi oes. Gwiriwch y polisi unigol i ddarganfod faint o yswiriant sydd gennych yn y maes hwn.
 • Gofal deintyddol - wedi'i gwmpasu ar rai polisïau yswiriant anifeiliaid anwes, ond nid pob un. Fel arfer mae'n cynnwys gofal deintyddol sy'n ofynnol oherwydd damwain, salwch neu anaf, ond nid ar gyfer gwaith cosmetig.
 • Gellir cynnwys triniaethau amgen - fel homeopathi, aciwbigo a ffisiotherapi - trwy eich yswiriant anifeiliaid anwes os argymhellir gan filfeddyg.
 • Risgiau neu gostau bridio - os ydych yn bwriadu defnyddio'ch anifail anwes i fridio, bydd angen i chi sicrhau bod hyn yn cael ei gynnwys yn y polisi. Bydd ysbio neu ysbaddu eich anifail anwes fel arfer yn arwain at ostyngiad premiwm yswiriant.

Beth arall y gellir ei gynnwys

 • Colli neu ddwyn eich anifail anwes. Sicrhewch fod hyn yn talu am bris prynu eich anifail anwes, y gallai fod angen prawf arnoch, fel arall gallai eich yswiriwr dalu ‘gwerth y farchnad’. Efallai y bydd y cwmni yswiriant hefyd yn talu tuag at gost hysbysebu eich anifail anwes coll (£300 neu fwy) a chost gwobr am ei adfer (£250 neu fwy). Bydd rhai polisïau yn cynnig digon o yswiriant i gymryd lle eich anifail anwes os nad ydyn nhw wedi dod o hyd iddyn nhw.
 • Triniaeth ar gyfer problemau ymddygiad. Dylai hyn hefyd gael ei gwmpasu mewn polisi da, ac mae angen i'r yswiriant fod am £500 neu fwy. Efallai y bydd angen i'r driniaeth hefyd gael ei chynnal gan sefydliad proffesiynol neu o dan gyfarwyddyd milfeddyg.
 • Marwolaeth oherwydd salwch neu anaf. Efallai y bydd angen i chi drefnu i filfeddyg cymwys ardystio achos y farwolaeth. Mae terfyn oedran fel arfer yn berthnasol i yswiriant ar gyfer marwolaeth oherwydd salwch. Dylai polisi da hefyd gwmpasu ewthanasia os oes rhaid rhoi eich anifail anwes i lawr.
 • Yswiriant atebolrwydd. Mae hwn ar gael ar gyfer cŵn yn unig, a bydd yn talu am unrhyw gostau rydych chi'n gyfreithiol gyfrifol am eu talu os yw digwyddiad sy'n ymwneud â'ch ci yn achosi anaf i rywun neu ddifrod i eiddo. Mae'r yswiriant fel arfer am £1 miliwn neu fwy, ond dim ond y costau y mae'r yswiriwr wedi cytuno iddynt fydd yn cael eu talu. Mae'r mwyafrif o bolisïau hefyd yn nodi na ddylech gyfaddef atebolrwydd. Gallwch gael yswiriant anifeiliaid anwes naill ai dim ond i gwmpasu'r sefyllfa hon (trydydd parti) neu fel rhan o bolisi yswiriant anifeiliaid anwes mwy cynhwysfawr. Mae'r Dogs Trust yn cynnig yswiriant trydydd parti hyd at £1 miliwn fel rhan o'i aelodaeth. Darganfyddwch fwy ar wefan yr Dogs Trust
 • Ffioedd catri a chynelau. Mae hyn os oes rhaid i chi fynd i'r ysbyty am fwy na phedwar diwrnod yn olynol. Rhaid i'r yswiriant fod am £500 neu fwy.
 • Unrhyw driniaeth frys y gallai fod ei hangen ar eich anifail anwes wrth deithio dramor. Rhaid i'r yswiriant fod am £1,500 neu fwy.

Mathau o yswiriant anifeiliaid anwes

Mae pedwar prif fath o yswiriant anifeiliaid anwes - Oes, Blynyddol (neu derfyn amser), Damwain yn unig ac Uchafswm budd-dal.

Oes

Dyma'r math mwyaf cynhwysfawr o sicrwydd y gallwch ei gael.

Rydych yn talu premiymau bob blwyddyn yn ystod oes eich anifail anwes, a bydd yn rhaid i'r yswiriwr ddal ati i ddarparu yswiriant- waeth beth yw’r oedran neu unrhyw amodau sy'n bodoli (yn destun i amodau).

Wrth i'ch anifail anwes heneiddio, mae'n debygol y bydd eich premiymau'n cynyddu.

Blynyddol (neu derfyn amser)

Rydych yn talu gwerth 12 mis o sicrwydd ar sail dreigl. Mae hyn yn rhoi'r opsiwn i chi newid i bolisi rhatach bob blwyddyn.

Mae'r math hwn o bolisi yn costio llai, ond gallai gynnig yswiriant llai cynhwysfawr ac yn gyffredinol ni fydd yn ymdrin ag amodau sy'n bodoli eisoes.

Byddwch hefyd yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i yswiriant wrth i'ch anifail anwes heneiddio.

Damwain yn unig

Y lefel fwyaf sylfaenol a rhataf o sicrwydd sydd ar gael. Mae'n cynnwys damweiniau (fel eich ci yn cael ei daro gan gar), ond nid salwch

Uchafswm buddion

Fe'i gelwir hefyd yn ‘fesul cyflwr’, mae’r sicrwydd hwn yn darparu swm sefydlog i drin pob salwch neu anaf cyhyd â bod y polisi’n parhau mewn grym. 

Sut i brynu yswiriant anifeiliaid anwes

Gall yswiriant anifeiliaid anwes fod yn gymharol ddrud, felly mae'n werth edrych o gwmpas am y fargen orau.

Mae gwefannau cymhariaeth yn lle da i ddechrau. Ond nid ydynt i gyd yn cwmpasu'r farchnad gyfan. Felly defnyddiwch ychydig o wefannau gwahanol i sicrhau nad ydych yn colli unrhyw fargeinion da.

Mae sawl manwerthwr yn gwerthu yswiriant anifeiliaid anwes, a gallwch hefyd ei brynu'n uniongyrchol gan yswirwyr.

Ymhlith yr arbenigwyr yn y farchnad hon mae Petplan a Healthy Pets.

Efallai y gallwch gael y pedair neu bum wythnos gyntaf o yswiriant am ddim, o dan fargen y mae llawer o fridwyr bellach yn ei chynnig.

Os oes gennych anifail anwes egsotig yr ydych yn cael trafferth dod o hyd i yswiriant ar ei gyfer, efallai y bydd brocer yn gallu helpu.

Pum peth i feddwl amdanynt wrth brynu yswiriant anifeiliaid anwes

1. Oedran eich anifail anwes

Mae'n anoddach dod o hyd i orchudd ar gyfer cŵn a chathod hŷn, gan eu bod yn fwy tebygol o fod angen triniaeth.

Dim ond os yw'ch anifail anwes o dan wyth neu naw oed, neu hyd yn oed yn iau ar gyfer rhai bridiau arbennig, y bydd rhai yswirwyr yn gadael i chi weithredu polisi newydd.

Efallai nad prynu polisi oes pan fyddant yn ifanc yw'r opsiwn rhataf, ond mae'n gwarantu bod eich anifail anwes bob amser yn cael yswiriant - hyd yn oed ar gyfer salwch hirdymor.

2. Byddwch yn onest am eu hanes meddygol

Rhaid i chi ddatgan unrhyw amodau sy'n bodoli eisoes wrth geisio cael yswiriant ar gyfer eich anifail anwes. Fel arall, gallai'r polisi fod yn ddi-rym a gwrthod eich cais.

Os oes gan eich anifail anwes gyflwr sy'n bodoli eisoes, efallai y byddwch chi'n dal i allu dod o hyd i fargen - ond mae'n debyg na fyddwch yn cael unrhyw yswiriant ar gyfer y cyflwr sy'n bodoli eisoes.

3. Byddwch yn graff gyda gormodedd

Dyma swm yr hawliad rydych yn cytuno i'w dalu ymlaen llaw. Mae rhai yswirwyr yn gofyn am ormodedd ar sail canran yn ogystal â ffi unffurf.

Gelwir hyn yn ‘ormodedd cyd-yswiriant’ a gallai fynd yn ddrud iawn os ydych yn talu biliau milfeddyg mawr.

Felly edrychwch am bolisi sy'n codi dim ond un ffi dros ben o £50 i £100.

Hefyd, ceisiwch osgoi polisïau sy'n cynyddu'r swm gormodedd wrth i'ch anifail anwes heneiddio - oni bai y byddai'n well gennych ffi gormodedd uwch yn gyfnewid am bremiymau rhatach.

4. Gwiriwch y gorchudd uchaf ar gyfer ffioedd milfeddygon

Fel arfer, uchafswm yr yswiriant y mae gwahanol fathau o bolisïau yn ei ddarparu ar gyfer biliau milfeddyg yw:

• £6,000 y flwyddyn am oes

• £5,000 y cyflwr y flwyddyn am oes

• Cyfanswm o £5,000 neu fwy fesul cyflwr.

5. A allwch chi lehau faint mae eich yswiriant anifail anwes yn ei gostio?

Mae microsglodynnu'ch ci wedi bod yn ofyniad cyfreithiol ers 6 Ebrill 2016. Fodd bynnag, efallai y gallwch arbed rhywfaint o arian trwy ficrosglodynnu'ch cath.

Gall cael eich anifail anwes ei ysbeilio neu ei ysbaddu hefyd leihau premiymau, gan ei fod yn dileu'r risgiau sy'n gysylltiedig â bridio a beichiogrwydd.

Os oes gennych fwy nag un anifail anwes, fe allech gael yswiriant aml-anifail anwes. Mae hyn yn rhoi gostyngiad i chi ar gyfer unrhyw anifeiliaid dilynol a roddir ar y polisi.

Sut i ganslo yswiriant anifail anwes

Gallwch ofyn i'ch yswiriwr ganslo eich polisi ar unrhyw adeg, ond mae rhai pethau i fod yn ymwybodol ohonynt:

 • gallai yswiriant newydd yn ei le fod yn ddrytach gan fod prisiau'n seiliedig ar oedran eich anifail anwes pan fydd eich polisi yn dechrau
 • os oes gan eich anifail anwes gyflyrau meddygol sy'n bodoli eisoes, ni fyddant fel arfer yn cael eu cynnwys o dan bolisi newydd
 • fel arfer, bydd yn rhaid i chi dalu ffi canslo, oni bai ei fod yn amser adnewyddu.

Os ydych wedi talu ymlaen llaw ac nad ydych wedi gwneud cais, byddwch yn derbyn ad-daliad am y misoedd sy'n weddill – minws unrhyw ffioedd canslo.

Gofynnwch i'ch yswiriwr am help os ydych yn cael trafferth talu

Os ydych yn ystyried canslo oherwydd cost neu fforddiadwyedd, mae'n bwysig peidio â chanslo yswiriant rydych ei angen - neu i fethu taliad. Yn hytrach, cysylltwch â'ch yswiriwr a dywedwch wrthynt eich bod chi'n cael trafferth.

Mae'n rhaid i yswirwyr gefnogi cwsmeriaid sydd mewn trafferthion ariannol, felly byddant yn esbonio'ch opsiynau a'r ffyrdd y gallant helpu. Er enghraifft, gallent sefydlu cynllun ad-dalu amgen neu addasu eich yswiriant i gyd-fynd â'ch anghenion a gostwng y gost.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.