Cwestiynau pensiwn?
- Cysylltwch. Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio, p’un ai yw hynny ar-lein neu dros y ffôn.

Bandiau treth car wedi’u hegluro

Mae Treth Car (VED), a elwir yn gyffredinol yn dreth ffordd, yn gost uchel iawn ar gyfer ceir. Gall fod yn unrhyw swm hyd at £1,000 neu fwy bob blwyddyn, gan ddibynnu ar ba mor ecogyfeillgar yw’r car. 

Trethu car - y ffeithiau sylfaenol

arrow icon

Rhaid talu treth car ar bob cerbyd a gofrestrir yn y DU, sy’n cael ei yrru neu ei gadw ar ffordd gyhoeddus. Gall dewis y car iawn wneud gwahaniaeth mawr i’ch costau treth.

Yn ogystal, gallai dewis car â threth isel olygu bod y car yn cadw ei werth yn well, gan y bydd ganddo gostau rhedeg is yn y dyfodol, hefyd.

Rhaid trethu cerbyd a gedwir oddi ar y ffordd neu mae’n rhaid iddo gael Hysbysiad Oddi-ar-y-ffordd Statudol (SORN).

Gallwch wirio faint o dreth ffordd fydd yn ddyledus ar fodelau ceir newydd a hŷn ar un o’r dolenni isod.

arrow icon

Perchnogion ceir sydd wedi’u heithrio rhag treth car

Nid yw’r mathau canlynol o berchnogion ceir yn talu unrhyw dreth car:

 • perchnogion ceir newydd sy’n cynhyrchu 0 gram o allyriadau carbon deuocsid (CO2) ac sydd â phris o lai na £40,000
 • perchnogion ceir a gofrestrwyd rhwng 1 Mawrth 2001 a chyn 1 Ebrill 2017 sy’n cynhyrchu hyd at 100 gram o CO2 am bob cilomedr a yrrir.

Os oes gennych anabledd, gallech fod yn gymwys i gael treth car am ddim:

 • os oes gennych chi gerbyd i berson anabl, fel sgwter symudedd
 • os ydych yn cael Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel
 • os ydych yn cael y gyfradd uwch o’r elfen symudedd o’r Lwfans Byw i’r Anabl.

Nid oes rhaid i chi dalu treth car ar ‘gerbydau hanesyddol’ sy’n golygu car sy’n hŷn na 40 mlwydd oed.

arrow icon
arrow icon

Faint yw treth car?

Ceir a gofrestrwyd ar neu ar ôl 1 Ebrill 2017

Ym mlwyddyn gyntaf y car, bydd cyfraddau’n newid yn seiliedig ar allyriadau carbon deuocsid y cerbyd

Cyfraddau yn seiliedig ar allyriadau carbon deuocsid yn y flwyddyn gyntaf
Allyriadau CO2 (g/km)
Cyfradd y flwyddyn gyntaf
Cyfradd y flwyddyn gyntaf ar gyfer car diesel nad yw’n bodloni RDE2

0

£0

£0

1-50

£10

£25

51-75

£25

£115

76-90

£115

£140

91-100

£140

£160

101-110

£160

£180

111-130

£180

£220

131-150

£220

£555

151-170

£555

£895

171-190

£895

£1,345

191-225

£1,345

£1,910

226-255

£1,910

£2,245

Dros 255

£2,245

£2,245

Ar ôl blwyddyn gyntaf y car, ar gyfer ceir sydd â phris gwerthu dan £40,000, y costau treth car yw:

Treth yn seiliedig ar y math o danwydd ar ôl y flwyddyn gyntaf
Allyriadau CO2 (g/km
Cerbyd trydan
Tanwydd arall
Petrol neu ddiesel

0

0

0

0

1 - dros 255

£0

£145

£155

Ar gyfer ceir sy’n costio mwy na £40,000, byddwch yn talu £320 yn ychwanegol am y pum mlynedd nesaf. Nid oes rhaid i chi dalu hwn o fis Ebrill 2020 os oes gennych gerbyd sydd ag allyriadau sero. Ar ôl pum mlynedd, byddwch yn talu’r gyfradd flynyddol safonol yn ddibynnol ar y math o danwydd a ddefnyddir gan eich cerbyd.

Felly, er enghraifft, byddai car petrol gyda phris prynu dros £40,000 yn talu £490 (£155+£335) am y pum mlynedd nesaf.

Y pris prynu yw’r pris a gyhoeddir cyn unrhyw ostyngiadau ar y cofrestriad cyntaf. Gwiriwch y pris prynu gyda’ch gwerthwr ceir er mwyn i chi wybod faint o dreth cerbyd fydd yn rhaid i chi ei dalu.

Ceir a gofrestrwyd ym mis Chwefror 2001 neu ar ôl hynny ond cyn 1 Ebrill 2017

arrow icon

Mae cyfradd y dreth rydych yn ei dalu’n dibynnu ar allyriadau CO2 swyddogol y car a’r math o danwydd mae’n ei ddefnyddio.

Mae’r cyfraddau wedi eu rhannu yn fandiau, yn seiliedig ar faint o ramau o garbon deuocsid (CO2) mae car yn eu hallyrru am bob cilometr a yrrir:

Cyfradd yn seiliedig ar allyriadau CO2 swyddogol
Allyriadau CO2 (g/km)
Cyfanswm am 12 mis

Hyd at 100

£0

101-110

£20

111-120

£30

121-130

£130

131-140

£155

141-150

£170

151-165

£210

166-175

£250

176-185

£275

186-200

£315

201-225

£340

225-255

£585

Over 255

£600

Gallwch rannu’r taliadau hyn er mwyn helpu i reoli’r costau ond bydd angen i chi dalu ychydig yn fwy i wneud hyn. Gallwch dalu’n fisol, neu am gyfradd o chwe mis.

arrow icon
Cyfradd dreth yn seiliedig ar allyriadau CO2 a gofrestrwyd cyn 1 Mawrth 2001
Maint yr injan (cc)
Cyfradd 12 mis

Dim mwy na 1549

£170

Dros 1549

£280

Mae cyfradd y dreth yn seiliedig ar faint y peiriant yn unig. Mae un gyfradd ar gyfer peiriannau hyd at 1549cc ac un ar gyfer 1549cc a drosodd.

arrow icon

Treth ffordd ar feiciau modur, mopeds a beiciau modur tair olwyn

Mae allyriadau is yn golygu bod VED ar feiciau modur, mopeds a beiciau modur tair olwyn fel arfer yn is nag ar gyfer cerbydau petrol a diesel.

Cyfraddau VED ar feiciau modur, mopeds a beiciau modur tair olwyn 2021-2022
Maint yr injan (cc)
Cyfanswm am 12 mis

Dim mwy na150

£21

151-400

£45

401-600

£69

Dros 600

£96

Beiciau modur tair olwyn (dim mwy na 450kg hwb lwyth) 2021-2022
Maint yr injan (cc)
Cyfanswm am 12 mis

Dim mwy na 150

£21

Dros 150

£96

arrow icon

Treth cerbyd wrth brynu a gwerthu cerbyd

Nid yw treth ar gerbydau yn cael ei throsglwyddo pan gânt eu gwerthu.

Er enghraifft, pan brynwch gar y mae rhywun arall wedi’i drethu’n flaenorol, nid yw’n cyfrif os oedd dau fis o dreth yn weddill ar y cerbyd ar ôl i chi ei brynu. Bydd angen i chi dalu’r dreth ar y cerbyd cyn i chi fedru ei yrru.

arrow icon

Golyga hefyd, os ydych yn gwerthu cerbyd, gallwch hawlio ad-daliad am unrhyw fisoedd llawn sydd yn weddill. Rhoddir ad-daliad fel mater o drefn pan fyddwch yn dychwelyd y rhan gwerthu neu drosglwyddo o’r ffurflen V5C i’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA).

Felly hefyd ar gyfer Hysbysiad Oddi-ar-y-ffordd Statudol (SORN) ar gerbyd. Os prynwch gerbyd sydd yn SORN, bydd angen i chi ddweud wrth y DVLA ei fod yn cael ei gadw oddi ar y ffordd a chael SORN newydd.

Nawr, pan fyddwch yn prynu cerbyd, ni fydd y dreth car yn cael ei throsglwyddo mwyach gyda’r cerbyd. Felly, rhaid i chi ei drethu cyn y gallwch ei ddefnyddio.

Costau a thollau

Yn ddibynnol ar ble fyddwch yn gyrru a pha ffyrdd ddefnyddiwch, efallai y bydd rhaid i chi dalu tollau a chostau ychwanegol.

Mae tollffyrdd i’w defnyddio sef, ymysg eraill, Croesfan Dartford yn Llundain, a rhan o’r M6 i’r gogledd o Birmingham.

arrow icon

Rhaid talu costau hefyd wrth yrru yng nghanol Llundain, a elwir yn Dâl Atal Tagfeydd Llundain a chost am y Parth allyriadau isel iawn (ULEZ), ac yn Durham, a elwir yn Gost Defnydd Ffordd Durham

O 23 Hydref 2017, bydd cerbydau na fyddant yn bodloni’r safonau allyriadau gofynnol yn talu gordal, a elwir yn Dâl Gwenwyndra neu “T-Charge”.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.