Canllaw i bensiynau’r Lluoedd Arfog

Published on:

Os ydych yn aelod o'r Lluoedd Arfog neu'n ystyried gyrfa yn y fyddin, mae deall eich pensiynau yn hanfodol ar gyfer cynllunio am eich dyfodol. Yn y blog hwn, byddwn yn archwilio agweddau allweddol pensiynau'r lluoedd arfog ac yn ateb cwestiynau cyffredin, i'ch helpu i wneud penderfyniadau gwybodus.

Faint yw Pensiwn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig?

Bydd swm eich pensiwn y Lluoedd Arfog yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys hyd eich gwasanaeth, eich rheng a'ch cynllun pensiwn penodol. Nid oes angen i chi gyfrannu rhan o'ch cyflog i'r cynllun pensiwn gan ei fod wedi'i ariannu'n gyhoeddus.

Os ydych wedi gwneud y cyfraniadau Yswiriant Gwladol gofynnol, mae'n debygol y byddwch hefyd yn derbyn Pensiwn y Wladwriaeth y DU. Mae Pensiwn y Wladwriaeth ar wahân i bensiwn y lluoedd arfog.

Mae gwahanol gynlluniau pensiwn ar gael, gan gynnwys Cynllun Pensiwn y Lluoedd Arfog 1975 (AFPS 75), Cynllun Pensiwn y Lluoedd Arfog 2005 (AFPS 05) a Chynllun Pensiwn y Lluoedd Arfog 2015 (AFPS 15).

Ar gyfer AFPS 75, cyfrifir y pensiwn fel canran o'ch cyflog pensiynadwy terfynol, yn seiliedig ar hyd eich gwasanaeth. Yr uchafswm pensiwn y gallwch ei dderbyn yw hyd at 48.5% o'ch cyflog pensiynadwy terfynol, ynghyd â chyfandaliad di-dreth o dair gwaith eich pensiwn blynyddol. 

Ar gyfer AFPS 05, eich pensiwn yw 1/70fed o'ch enillion pensiynadwy terfynol wedi'u lluosi gan flynyddoedd a dyddiau gwasanaeth. Er enghraifft, os yw eich cyflog terfynol yn £45,000 ar ôl 25 mlynedd o wasanaeth, eich pensiwn blynyddol fyddai: £45,000 x 25 x 1/70 = £16,071. Byddwch hefyd yn derbyn cyfandaliad o £48,214, sef tair gwaith eich pensiwn blynyddol.

Yr uchafswm pensiwn y gallwch ei dderbyn yw hyd at 57% o'ch cyflog pensiynadwy terfynol, ynghyd â chyfandaliad di-dreth o dair gwaith eich pensiwn blynyddol. Daw'r uchafswm hwn o 40 mlynedd o wasanaeth.

Ar gyfer AFPS 15, mae'r pensiwn yn seiliedig ar gynllun Cyfartaledd Cyflog Gyrfa wedi'i Adbrisio (CARE). Rydych yn ennill cyfran o'ch enillion pensiynadwy bob blwyddyn, ac mae'r symiau hyn yn cael eu haddasu'n flynyddol i gyfrif am chwyddiant. O dan y cynllun hwn, gallwch ddewis ildio rhan o'ch pensiwn er mwyn cael cyfandaliad  di-dreth, gan nad yw cyfandaliad yn cael ei dalu'n awtomatig.

Cyfrifiannell Pensiwn y Lluoedd Arfog

Os ydych yn dal i wasanaethu yn y lluoedd arfog, gallwch ddefnyddio Cyfrifiannell Pensiwn y Lluoedd ArfogYn agor mewn ffenestr newydd ar-lein. Os nad ydych yn gwasanaethu mwyach, bydd angen i chi gyflwyno  ffurflen rhagolwg pensiwn wedi'i chadwYn agor mewn ffenestr newydd (ffurflen 14) i gael amcangyfrif.

Beth yw'r cynnydd mewn pensiwn y Lluoedd Arfog ar gyfer 2023?

Mae cynnydd pensiwn y lluoedd arfog yn 2023 yn 10.1% ar gyfer pensiynau sydd eisoes yn cael eu talu. Mae Pensiynau'r Lluoedd Arfog yn gysylltiedig â mynegai. Mae hyn yn golygu eu bod yn cael eu haddasu'n flynyddol i gadw i fyny â chwyddiant, felly mae gennych ddigon o arian i fyw arno hyd yn oed os bydd nwyddau a gwasanaethau yn cynyddu mewn pris. 

Mae'r cynnydd blynyddol hwn yn gysylltiedig â'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI), sy'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn. Mae'n bwysig nodi nad yw'r cynnydd pensiwn yn sefydlog a gall amrywio o flwyddyn i flwyddyn yn seiliedig ar amodau economaidd y wlad.

Pa gynllun pensiwn y Lluoedd Arfog sydd gen i?

Bydd y cynllun pensiwn rydych ynddo yn dibynnu ar eich dyddiad ymuno a'r rheolau a oedd yn bodoli ar y pryd.

Os gwnaethoch ymuno cyn 6 Ebrill 2005, mae'n debygol eich bod yn aelod o AFPS 75. Os gwnaethoch ymuno rhwng 6 Ebrill 2005 a 31 Mawrth 2015, mae'n debygol y byddwch yn aelod o AFPS 05. Os gwnaethoch ymuno ar neu ar ôl 1 Ebrill 2015, mae'n debygol y byddwch yn aelod o AFPS 15.

Fodd bynnag, gall fod eithriadau mewn rhai achosion. I ddarganfod pa gynllun sydd gennych, ewch i wefan y Gymdeithas Pensiynau'r LluoeddYn agor mewn ffenestr newydd

Pa mor hir y mae angen i chi wasanaethu yn y Lluoedd Arfog i gael pensiwn?

I fod yn gymwys ar gyfer Pensiwn y Lluoedd Arfog, mae angen i chi fod wedi cwblhau o leiaf dwy flynedd o wasanaeth. Fodd bynnag, gallai'r gofynion penodol amrywio yn dibynnu ar y cynllun pensiwn rydych wedi cofrestru ynddo a'ch amgylchiadau unigol.

Beth sy'n digwydd i fy mhensiwn pan fyddaf yn marw?

O dan AFPS 75, os byddwch yn marw mewn swydd, bydd eich priod neu'ch partner cymwys fel arfer yn derbyn pensiwn tymor byr, pensiwn tymor hir a chyfandaliad di-dreth.
Ar gyfer cynlluniau AFPS 05 ac AFPS 15, mae'r rheolau ynghylch buddion goroeswyr yn wahanol. Os byddwch yn marw tra'n parhau i wasanaethu yn y lluoedd arfog, bydd eich priod neu'ch partner cymwys fel arfer yn derbyn pensiwn uniongyrchol a delir am oes a chyfandaliad di-dreth. 
Mae'n bwysig cadw'ch dogfennau buddiolwyr enwebedig yn gyfredol i sicrhau bod eich anwyliaid yn derbyn cymorth os byddwch yn marw.

A ellir drosglwyddo pensiynau'r Lluoedd Arfog?

Gellir drosglwyddo pensiynau'r Lluoedd Arfog nad ydynt yn cael eu talu eto (nid ydych wedi dechrau cymryd arian allan) o dan rai amgylchiadau, ond yn gyffredinol dim ond i gynllun buddion wedi'u diffinio arall y gellir ei drosglwyddo.

Argymhellir cael cyngor gan ymgynghorydd ariannol cymwys neu gysylltu â gweinyddwyr Cynllun Pensiwn y Lluoedd Arfog i gaelYn agor mewn ffenestr newydd arweiniad penodol Mewn rhai achosion, bydd angen i chi wneud cais i drosglwyddo eich pensiwn.

A allaf gymryd fy mhensiwn?

Fel arfer, ni allwch gymryd eich pensiwn y Lluoedd Arfog oni bai eich bod yn ddifrifol wael neu fod gennych ddisgwyliad oes byrrach. Maent wedi'u cynllunio i ddarparu incwm cyson yn ystod eich blynyddoedd ymddeol, yn hytrach na chael eu cymryd fel cyfandaliad.

Sut ydw i'n hawlio fy mhensiwn y Lluoedd Arfog?

I hawlio eich pensiwn, rhaid i chi lenwi a chyflwyno ffurflenni penodol yn seiliedig ar y cynllun sydd gennych. Gall gwybodaeth am bensiynauYn agor mewn ffenestr newydd eich arwain drwy'r broses a rhoi'r ffurflenni a'r cyfarwyddiadau angenrheidiol i chi. Mae'n well dechrau eich cais pensiwn ymhell cyn eich dyddiad ymddeol arfaethedig i sicrhau trosglwyddiad llyfn. 

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.