Cyflwyno’ch HelpwrArian – pwy ydym a sut gallwn eich helpu

Cyhoeddwyd ar:

Rydym wedi lansio HelpwrArian yn ddiweddar ac roeddem eisiau dweud ychydig mwy wrthych am ein gwefan newydd: pam rydym wedi ei chreu, beth ydyw a sut y bydd yn eich helpu wrth symud ymlaen.

Beth yw HelpwrArian?

Mae HelpwrArian yma i'ch helpu i fagu mwy o hyder wrth reoli'ch arian fel y gallwch symud ymlaen â'ch bywyd. Mae yma i dorri trwy'r jargon a'r cymhlethdod, egluro beth sydd angen i chi ei wneud a sut y gallwch ei wneud. Mae yma i'ch rhoi mewn rheolaeth, â chymorth diduedd am ddim sy'n gyflym i'w ddarganfod, sy’n hawdd ei ddefnyddio, ac sy’n cael ei gefnogi gan y llywodraeth.

Roeddem yn arfer bod yn dri sefydliad: y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau, a Pension Wise. Nawr rydym wedi cymryd ein holl arbenigedd a gwybodaeth ac wedi dod â hwy at ei gilydd yn un lle i ateb eich holl ymholiadau cysylltiedig ag arian a phensiynau’n hawdd.

I bwy mae HelpwrArian?

Unrhyw un sydd eisiau rheoli eu harian yn well ac nad yw'n gwybod ble i ddechrau. Rydym yma i'ch helpu i wella'ch lles ariannol ac i'ch helpu i arwain trwy unrhyw un o amgylchiadau a newidiadau anhawsaf bywyd.

Sut gall HelpwrArian fy helpu?

A ydych yn poeni am dalu'ch bil nesaf? Yn chwilio am ganllawiau pensiynau? Angen help i sefydlu cyllideb neu'n poeni am effaith COVID ar eich cyllid? Felly rydych wedi dod i'r lle iawn.

Rydym am i chi deimlo'n ddiogel ac â rheolaeth dros eich arian, a gallwn eich helpu i gyflawni hynny. Mae gennym ddigon o ganllawiau defnyddiol ar ein gwefan, sy'n ymwneud â dyled, morgeisi, benthyca, cynilion a mwy. Mae gennym hefyd offer a chyfrifianellau defnyddiol fel ein Cynlluniwr Cyllideb a’r Teclyn Llywio Ariannol.

Ni allaf ddod o hyd i'r hyn rwy'n edrych amdano – a allaf siarad â rhywun yn HelpwrArian?

Wrth gwrs. Mae gennym bobl hyfforddedig ac ymroddedig a fydd yn hapus i helpu. I gael arweiniad am arian diduedd am ddim, gallwch ein ffonio ar 0800 138 0555 – i gael arweiniad pensiynau gallwch ffonio 0800 011 3797. Mae hefyd ddigon o ffyrdd eraill i chi gysylltu: WhatsApp (Opens in a new window), webchat (Opens in a new window), neu trwy ddefnyddio ein ffurflen we ar-lein.

Os byddai'n well gennych siarad â rhywun yn Gymraeg, yna cysylltwch â ni 0800 138 0555.

A yw HelpwrArian am ddim?

Cewch fynediad i’n holl gynnwys a defnyddio ein gwasanaethau canllaw arian a phensiynau am ddim. Gallwn hefyd eich cyfeirio at y cannoedd o wasanaethau cynghori ar ddyledion diduedd a chyfrinachol am ddim gan ddefnyddio ein canfyddwr cyngor ar ddyledion.

A allaf ymddiried yn HelpwrArian?

Gallwch. Rydym yn gorff hyd braich a noddir gan Adran Gwaith a Phensiynau ac a ariennir gan ardollau ar y diwydiant gwasanaethau ariannol a chynlluniau pensiwn. Rydym hefyd yn ymgysylltu â Thrysorlys EM ar faterion polisi sy'n ymwneud â gallu ariannol a chyngor ar ddyledion.

Beth am Pension Wise?

Bydd Pension Wise yn wasanaeth gan HelpwrArian. Yn ychwanegol at y canllawiau a geir ar wefan HelpwrArian, bydd y tîm Pension Wise yn gallu ateb eich holl ymholiadau yn ymwneud â phensiynau o hyd. Gallwch gysylltu â hwy ar 0800 138 3944 neu ymweld â'n gwefan.

Sut gallaf gael y wybodaeth ddiweddaraf am HelpwrArian?

Dewch o hyd i ni ar gyfryngau cymdeithasol a’n dilyn. Rydym ar Facebook (Opens in a new window), Twitter (Opens in a new window) a LinkedIn (Opens in a new window). Gwelwch hefyd rai fideos defnyddiol iawn ar ein sianel YouTube. 

Ac os hoffech gael cefnogaeth gyfeillgar gan eraill a allai fod yn profi rhywbeth tebyg, beth am ymuno â'n grwpiau cymunedol defnyddiol ar Facebook:  

MoneyHelper Debt Support Community

MoneyHelper Budgeting and Savings

MoneyHelper Coronavirus and your Money

HelpwrArian yn y Gymraeg

Mae HelpwrArian ar gael yn y Gymraeg a Saesneg ac yn unol â Deddf Iaith Gymraeg 1993, rydym wedi ymrwymo i drin y ddwy iaith yn gyfartal.

Gobeithiwn y bydd ein fersiwn Gymraeg o HelpwrArian yn ddefnyddiol a hoffem wahodd pawb sydd â diddordeb i ddilyn ein sianeli cyfryngau cymdeithasol Cymraeg fel y soniwyd uchod i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch ddod o hyd i ni ar Twitter (Opens in a new window) a Facebook (Opens in a new window)

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.