Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Rhaglen HelpwrArian O’r Soffa i Ffitrwydd Ariannol

Cyhoeddwyd ar:

Mae Covid-19 wedi cael effaith ar y rhan fwyaf ohonom - ar ein hiechyd corfforol a meddyliol, ein perthnasoedd, ein teuluoedd, a'n sefydlogrwydd ariannol.

Gydag 20 miliwn o oedolion (38% o’r genedl) yn nodi bod eu sefyllfaoedd ariannol wedi gwaethygu o ganlyniad i’r pandemig, mae’n amlwg bod llawer o waith i’w wneud wrth ailadeiladu ein hyder ariannol - a’n balansau banc.

Gan ein bod i gyd yn symud i gam nesaf y pandemig, efallai y bydd llawer ohonom eisiau cynllunio i'n helpu i fynd yn ôl ar y trywydd iawn. Pan ddaw at eich arian, gallwn eich helpu â hynny. Lansiwyd HelpwrArian, ein gwefan canllawiau arian newydd, yn yr haf. Am ddim, diduedd ac â chefnogaeth y llywodraeth, rydym yma i'ch helpu i fagu hyder wrth reoli'ch arian a'ch pensiynau. 

Sut mae Covid-19 wedi effeithio arnoch yn ariannol?

A yw'r pandemig wedi golygu eich bod wedi ysgwyddo mwy o ddyled nag rydych yn gyffyrddus â hi? A yw'ch cynilion wedi'u dileu? A ydych yn cael trafferth gwneud cynlluniau ar gyfer y tymor hir? Os yw'r pandemig wedi dysgu unrhyw beth i ni, mae angen i ni gynllunio ar gyfer y rhai annisgwyl. 

Dyna lle gallwn eich helpu. Mae ein cynllun newydd sbon O’r Soffa i Ffitrwydd Ariannol yn rhaglen gam wrth gam am ddim, wedi'i gynllunio i'ch helpu i deimlo'n well am reoli'ch arian. O ddelio â dyled, i adeiladu byffer cynilo, i dorri costau a sefydlu cyllideb, bydd pedair wythnos gyntaf ein cynllun yn eich hyfforddi trwy'r holl hanfodion arian craidd. 

Ar ôl i chi gael y rheiny o dan eich gwregys ac yn teimlo'n fwy hyderus gallwch symud ymlaen at gerrig milltir arian, fel cynilo ar gyfer blaendal tŷ, cychwyn teulu neu ddatrys eich pensiwn.  

Beth am roi cynnig arni? Bydd eich cyllid yn y dyfodol yn diolch i chi.

Pum awgrym da ar gyfer adeiladu eich cyhyrau ariannol

 1. Gosod cyllideb – Y cam cyntaf tuag at gryfhau eich cyhyrau arian yw sefydlu cyllideb. Bydd hyn yn cymryd ychydig o ymdrech ond mae'n ffordd wych o gael cipolwg cyflym ar yr arian sydd gennych i ddod i mewn a mynd allan i adnabod ardaloedd lle gallwch chi wneud arbedion.
 2. Aros ar ben biliau a thaliadau – Gwnewch gofnod o'ch holl ddyledion y mae angen i chi eu talu'n ôl. Os ydych yn cael trafferth aros ar ben y rhain, gwnewch yn siŵr eich bod yn talu biliau a dyledion â blaenoriaeth fel taliadau morgais, rhent ac ynni cyn dyledion eilaidd fel gorddrafftiau, benthyciadau personol, cardiau credyd a threfniadau Prynu Nawr Talu Wedyn (BNPL), fel mae canlyniadau peidio â thalu biliau blaenoriaeth yn ôl yn fwy difrifol. Os ydych yn poeni am ddyled, nid oes angen i chi gael trafferth ar eich pen eich hun - mae cyngor ar ddyledion am ddim ar gael. Defnyddiwch Offeryn canfyddwr cyngor ar ddyledion HelpwrArian i ddod o hyd i gynghorydd dyled hyfforddedig a all eich helpu.
 3. Rhwygo'ch costau – Os ydych yn gwario mwy nag sydd gennych yn dod i mewn, mae angen i chi weithio allan ble i dorri'n ôl i gael eich hun yn ôl ar y trywydd iawn. I lawer ohonom, mae biliau cartrefi yn dalp mawr o'n gwariant, ond trwy siopa o gwmpas mae ffyrdd i arbed cannoedd o bunnoedd y flwyddyn o bosibl.
 4. Cronni’ch cynilion – Efallai y byddai'n anodd meddwl am neilltuo unrhyw arian, ond o leiaf mae'n syniad da ceisio cael rhywfaint o arbedion brys. Meddyliwch amdano fel codi pwysau – bydd hyd yn oed dechrau â swm bach bob mis yn gwneud gwahaniaeth, a gallwch ychwanegu mwy ymlaen bob amser os ydych yn teimlo y gallwch roi hwb iddo.
 5. Adolygu’ch cyllideb a’ch gwariant yn rheolaidd – Mae bywyd yn anrhagweladwy felly ceisiwch adolygu'ch cyllideb a'ch gwariant os oes newid i'ch amgylchiadau, neu o leiaf bob cwpl o fisoedd i sicrhau eich bod yn dal ar y trywydd iawn. Defnyddiwch hwn fel cyfle i ddathlu'r enillion hynny os ydych wedi bod yn cadw at eich cynllun – yn union fel ffitrwydd corfforol, mae'n iach edrych yn ôl a gweld pa mor bell rydych wedi dod.
arrow icon
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.