Cynllun ariannol ar gyfer 2024

Cyhoeddwyd ar:

Mae Sara Williams yn gynghorydd dyled ac yn flogiwr ar DebtCamel.co.uk. Ar gyfer Wythnos Siarad Arian mae Sara wedi ysgrifennu blog am wneud un peth syml ar gyfer eich cyllid y flwyddyn nesaf.

Un peth syml a all wneud eich arian yn haws y flwyddyn nesaf yw cynllun ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mae hyn yn hawdd i’w ddechrau - nid oes angen llyfr cynllunio ariannol ffansi arnoch, dim ond tudalen o bapur lle byddwch yn ysgrifennu’r misoedd. A does dim rhaid i chi wneud y cyfan ar yr un pryd - dechreuwch arni a llenwch ddarnau yn nes ymlaen.

Beth sy’n rhan o gynllun?

Popeth ariannol y gwyddoch y bydd yn digwydd neu’n debygol iawn o ddigwydd.

Gall hyn gynnwys yswiriant neu danysgrifiadau y mae angen eu hadnewyddu. Efallai y byddwch am ail-negodi rhai, felly edrychwch ar y farchnad ychydig wythnosau cyn. Efallai y byddwch am wirio a yw’r pris yn cynyddu am rai tanysgrifiadau, a phenderfynu a ydych am barhau â nhw.

Gall rhai cytundebau credyd sy’n dod i ben olygu y bydd gennych fwy o arian - y taliad olaf ar fenthyciad neu newid i sim yn unig pan ddaw cytundeb ffôn symudol i ben.

Gall eraill fod yn broblem os nad ydych yn cynllunio ymlaen llaw ar eu cyfer, fel cynnig cerdyn credyd o 0% yn dod i ben neu gyllid car yn gorffen gyda thaliad balŵn. Yn 2024 gall diwedd morgais cyfradd sefydlog gael effaith enfawr ar eich sefyllfa ariannol – gallwch ddechrau edrych ar eich opsiynau chwe mis cyn diwedd eich cyfradd sefydlog gyfredol, felly rhowch y dyddiad hwnnw ar y cynllun hefyd.

Gall fod yn anodd rhagweld chwyddiant, ond yn y DU rydym yn gwybod bod band eang, ffonau symudol, biliau’r dreth gyngor a dŵr yn tueddu i gynyddu ym mis Ebrill.

Beth arall fydd angen i chi ei dalu am y rhan fwyaf o flynyddoedd - gwisg ysgol ar ddiwedd mis Awst? Teithiau ysgol?

Bydd rhai newidiadau yn helpu eich cyllid – a fyddwch chi’n dod yn gymwys i gael mwy o ofal plant am ddim? Hefyd heb yn wybod i’r rhan fwyaf o bobl mae codiad cyflog posibl. Ond efallai eich bod chi’n gwybod y dyddiad tebygol?

Cynllunio ar gyfer y pethau hwylus

Dylech gynnwys dathliadau sy’n tueddu i fod yn ddrud. Nadolig i’r rhan fwyaf o deuluoedd! Pen-blwydd eich partner yn 40, Sul y Mamau, Calan Gaeaf, parti plu a phriodas eich ffrind – beth sydd angen i chi ei gynilo ar gyfer y rhain?

Oes gennych chi wyliau wedi’i drefnu? Beth arall hoffech chi ei gynnwys – taith i ymweld â theulu, gwyliau, ac ati. Oes angen ffôn symudol newydd neu liniadur ar eich plentyn hynaf?

Sut mae cynllun yn helpu

Mae cael cynllun yn eich helpu i gynllunio ymlaen llaw, gan roi arian o’r neilltuYn agor mewn ffenestr newydd y gwyddoch y bydd ei angen. Mae llawer o fanciau yn caniatáu i chi agor cyfrifon neu gronfeydd cynilo ar wahân a rhoi enwau iddynt - cadwch olwg am gyfrifon sy’n talu cyfradd llog da.

Os yw’r flwyddyn yn edrych yn anodd iawn efallai na fyddwch chi’n gallu gwneud popeth rydych chi ei eisiau. Ac efallai y byddwch yn penderfynu cwtogi ar rai cynlluniau.

Unwaith y bydd gennych gynllun am flwyddyn, mae’n hawdd dechrau’r flwyddyn nesaf gan y bydd llawer o’r dyddiadau adnewyddu a dathlu’r un peth. Felly pan fydd y cerdyn “arbed y dyddiad” hwnnw’n cyrraedd ar gyfer priodas yn 2025, dechreuwch dudalen newydd o bapur a brasluniwch gynllun 2025.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.