Pam nad yw gofyn am help yn arwydd o wendid

Cyhoeddwyd ar:

Wedi’i ddiweddaru diwethaf:

P'un a ydych wedi cael trafferth rheoli arian yn y gorffennol, neu na fu erioed yn rhywbeth y bu'n rhaid i chi ddelio ag ef, gall pryderon ariannol wneud gwahaniaeth i iechyd meddwl ac ni ddylid eu hanwybyddu.

Arian ac iechyd meddwl – Stori Vicky

O boeni a allwch ymestyn eich balans banc i ddiwrnod cyflog, hyd at ddyledion cynyddol a llythyrau coch sy'n dod trwy'r post, mae un peth allweddol na ddylech ei wneud – eu hanwybyddu.

Rydw i bob amser yn rhoi esiampl perchennog tŷ sy'n dod o hyd i ollyngiad o'u pibellau - ni fyddent yn ei anwybyddu, byddent yn galw plymwr allan ac yn ei ddatrys cyn gynted â phosib - wedi'r cyfan, gall gollyngiad fod yn arwydd o fater mwy, a gall hefyd arwain at lawer mwy o broblemau fel llaith a difrod i'r eiddo. Pam felly nad ydym yn teimlo'n gyffyrddus yn gofyn am help gyda phethau eraill?

Yn fy marn i, rhan o'r broblem yw nad ydym fel Prydeinwyr yn siarad am arian. Nid wyf yn dweud bod angen i chi ddweud wrth bawb faint yw eich cyflog neu beth yw'ch dyledion, ond mae'n bwnc tabŵ iawn yn ein diwylliant.

Fy stori

Pan oeddwn yn cael trafferthion ariannol, ac wedi hynny yn cael cymorth reoli dyledion, roedd gen i gywilydd, i gael fy hun yn y sefyllfa roeddwn ynddi. Dim ond wrth ychydig o bobl agos iawn y dywedais wrthynt, ond nawr wrth i mi edrych yn ôl ar yr amser hwnnw, hoffwn pe bawn wedi gwneud pethau'n wahanol - hoffwn pe bawn wedi siarad am y sefyllfa roeddwn yn cael fy hun ynddi, yn lle ei anwybyddu a gadael iddo gynyddu.

Ar ôl cysylltu â Christians Against Poverty (CAP)  mi ddes i’n gleient rheoli dyled. Nid yw hyn o reidrwydd yn wir am bawb sydd â phryderon ariannol, ac mewn llawer o achosion, efallai y byddant yn cyfeirio at adnoddau neu offer priodol yn unig. Yn bendant nid yw ofn yr hyn y gallai'r arbenigwyr ei ddweud yn rheswm i beidio â gofyn am help - mewn gwirionedd, ni allaf feddwl am un rheswm da i beidio. Mae sefyllfa ariannol pawb yn wahanol, a dyma pam mae rheoli dyled yn broses bersonol iawn, ond roedd cael help arbenigol a phersonol yn galluogi i mi droi fy mywyd o gwmpas. Mae'n ddrwg gen i feddwl pa swydd y byddwn i ynddi nawr pe na bawn i wedi wynebu'r materion pan wnes i a gofyn am help.

Rwy'n dal i boeni am arian hyd yn oed nawr, ond gwnes i feithrin offer, gwybodaeth ac adnoddau i droi atynt pan fydd pethau'n mynd yn anodd. Nid yw’n llethol fel yr arferai fod, ac rwy’n falch o fod yn rhan o waith HelpwrArian ar arian ac iechyd meddwl. Os yw rhannu fy stori yn helpu un person i benderfynu cael cymorth neu gael rhywfaint o gyngor, yna rwy'n hapus bod fy stori yn mynd ar y rhyngrwyd ar blatfform mor amlwg. Nid wyf yn dweud y byddai'n iawn i bawb ddarlledu eu materion arian ac iechyd meddwl i'r byd, ond yn y rhan fwyaf o achosion, bydd siarad am eich pryderon yn helpu a gallai fod yn benderfyniad sy'n newid bywyd.

 

Sut i gael help

Os ydych yn teimlo y gallai fod angen ychydig o help arnoch, neu rydych ond eisiau sgwrsio â rhywun nad ydych yn ei adnabod, darganfyddwch fwy yn ein canllaw Help os ydych yn cael trafferth gyda dyled. Mae yna fanylion am ddigon o elusennau a sefydliadau arian lle gallwch gael cyngor am ddim a chysylltu â rhywun. Nid yw gofyn am help yn arwydd o wendid - mae'n arwydd o gryfder a'r cam cyntaf i gael rheolaeth ar eich cyllid yn ôl!

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.