Beth yw cost yswiriant car ar gyfartaledd?

Cyhoeddwyd ar:

Wedi’i ddiweddaru diwethaf:

Os oes gennych gar, bydd angen yswiriant car arnoch, ond mae’n anodd darganfod pris yswiriant ar gyfartaledd oherwydd nid yw pawb yn cytuno. Yn ôl 'Money Supermarket', cost yswiriant car ar gyfartaledd yn y DU am yswiriant cynhwysfawr oedd £412 y flwyddyn ar ddiwedd 2021. Er y gallai hyn ymddangos yn uchel, mae yswiriant car wedi bod yn gostwng mewn gwirionedd ac mae hyn 10.4% yn is nag yr oedd ar ddiwedd 2020. 

Beth sy’n effeithio ar bris eich yswiriant car?

Eich oedran yw’r peth mwyaf arwyddocaol y mae cwmnïau yswiriant yn ei ddefnyddio i roi dyfynbris yswiriant car i chi. Mae hyn, ynghyd â ble rydych yn byw, y math o gar rydych yn ei yrru a ffactorau eraill, yn rhoi’r wybodaeth werthfawr i ddarpar yswirwyr am eich gyrru a’r tebygolrwydd y byddwch yn cael damwain.

Os yw’r ffactorau hyn yn awgrymu eich bod mewn risg isel o gael damwain neu gael eich car wedi’i ddwyn, fe gewch ddyfynbris rhatach.

Gan y gall dyfynbrisiau amrywio’n sylweddol ar sail y ffactorau hyn, gall fod yn anodd gwybod a ydych wedi cael eich cynnig cyfradd deg neu a ydych wedi cael eich twyllo.

Cost gyfartalog yswiriant car yn ôl oedran

Yn ôl *Statista, yn 2020 cost yswiriant car ar gyfartaledd i’r rheini yn eu 20au oedd yr uchaf allan o’r ystodau oedran gyda chyfartaledd o £851.

Y grŵp oedran cyfartalog isaf am yswiriant car yn y DU oedd y rhai yn eu pumdegau gyda chost cyfartalog o £468. Nid yw hyn yn golygu po hynaf y byddwch, y rhatach fydd eich yswiriant, wrth I’r pris godi eto unwaith y byddwch yn cyrraedd eich 60au.

Cost yswiriant car ar gyfartaledd yn ôl oedran:

 • Pobl ifanc 20 oed: £851
 • Pobl 25 oed: £719
 • Pobl 35 oed: £639
 • Pobl 45 oed: £575
 • Pobl 55 oed: £468
 • Pobl 65 oed: £491
 • Pobl 75 oed: £752

*Ffynhonnell: Ffigurau o StatistaYn agor mewn ffenestr newydd Mae’r ffigurau hyn yn gyfartaledd o ddyfyniadau o ddetholiad o yswirwyr mawr y DU ac yn rhagdybio profiad gyrru pum mlynedd a gostyngiad dim hawliadau pum mlynedd.

Cost yswiriant car ar gyfartaledd yn ôl rhyw

Rydym yn gwybod beth rydych  yn ei feddwl – allwch chi ddim gwahaniaethu ar sail rhyw mwyach! Ac eto, mae gyrwyr gwrywaidd yn parhau i dalu mwy ar gyfartaledd na gyrwyr benywaidd.

Yn ôl Confused.comYn agor mewn ffenestr newydd mae gyrwyr gwrywaidd yn ymylu’n agosach at y marc £600 ac yn talu £574 ar gyfartaledd am eu hyswiriant car – bron i £100 yn fwy na modurwyr benywaidd sy’n talu £477 ar gyfartaledd.

Sut i gadw costau yswiriant eich car yn isel

Ers blynyddoedd mae modurwyr wedi dioddef ‘cosb teyrngarwch’ am ganiatáu i'r polisi adnewyddu'n awtomatig ac am aros gyda'r un yswiriwr. Fodd bynnag, ar 1 Ionawr 2022 daw rheolau newydd yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) i rym, sy'n golygu bod yn rhaid i gwmnïau yswiriant gynnig pris i gwsmeriaid presennol nad yw’n uwch nag y byddent yn ei dalu fel cwsmer newydd. Mae hyn nid yn unig yn arbed arian i chi ond hefyd amser gan nad oes rhaid i chi siopa o gwmpas a newid bob blwyddyn er mwyn osgoi talu prisiau uwch am fod yn deyrngar.

Wrth gwrs, gallwch barhau i gymharu â darparwyr eraill, neu drafod gyda’ch darparwr cyfredol. Mewn gwirionedd, rhaid i ddarparwyr yswiriant roi ffyrdd syml i chi ganslo adnewyddiad awtomatig eich polisi. Ond ni chodir mwy arnoch am adnewyddu dim ond am fod yn gwsmer cyfredol.

Mae’n werth nodi hefyd nad yswiriant car rhad yw’r yswiriant car gorau i chi o reidrwydd. Ond wedi dweud hynny, mae yna bethau y gallwch eu gwneud a fydd yn gostwng y siawns eich bod  yn edrych fel gyrrwr peryglus yng ngolwg cwmnïau yswiriant ac yn cael cynnig rhatach I’ch hun.

Mae gennym ganllaw sydd â rhestr lawn o driciau ac awgrymiadau i gael y cynnig gorau ar eich yswiriant car, ond mae syniadau’n cynnwys gwneud eich car yn fwy diogel, gyrru gwneuthuriad car a model o grŵp yswiriant isel, byddwch yn gywir am eich milltiroedd, gyrru’n ddiogel ac ychwanegu ail yrrwr.

Pam mae yswiriant car mor ddrud?

Yn anffodus, mae llawer o hawliadau yswiriant car yn dwyllodrus a’i fodurwyr gonest sy’n talu’r bil yn y pen draw. Yn ôl Cymdeithas Yswirwyr PrydainYn agor mewn ffenestr newydd mae’r diwydiant yswiriant yn canfod tua 1,250,000 o achosion y flwyddyn o hawliadau twyllodrus yn werth syfrdanol £1.3 biliwn.

Hawliadau Whiplash – Ym mis Mai 2021, daeth rheolau newyddYn agor mewn ffenestr newydd i rym i fynd i’r afael â hawliadau whiplash twyllodrus. Yn flaenorol, ar gyfartaledd roedd bron i 800 o hawliadau whiplash bob dydd yn y DU. Mae’r hawliadau hyn yn costio tua £ 1.2 biliwn y flwyddyn I’r diwydiant ac mae yswirwyr wedi addo trosglwyddo’r arbedion hyn i gwsmeriaid (hyd at £35 y flwyddyn).

Modurwyr heb yswiriant – Mae dros filiwn o fodurwyr heb yswiriant ar ffyrdd y DU, sy’n broblem am lawer o resymau, ond hefyd oherwydd eu bod yn cynyddu costau yswiriant I’r rhai sy’n talu. Mae hyn oherwydd bod y diwydiant yswiriant yn dal i orfod talu cost unrhyw anaf neu ddifrod i berson neu gar pe bai damwain.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.