Faint mae MOT yn ei gostio ar gyfartaledd?

Cyhoeddwyd ar:

Mae'r prawf MOT yn wiriad blynyddol swyddogol a gynhelir gan arholwyr cymwys i wirio a yw cerbyd yn addas i'r ffordd. Gan ystyried ei fod yn digwydd unwaith y flwyddyn bob blwyddyn pan y bydd eich cerbyd dros dair oed, gall gwybod faint mae'n ei gostio ar gyfartaledd i roi cerbyd trwy MOT, eich helpu i gyllidebu trwy'r flwyddyn.

Cost ffi prawf MOT ar gyfartaledd

Mae'r prawf MOT -  sy'n golygu Prawf y Weinyddiaeth Drafnidiaeth - yn costio symiau gwahanol yn dibynnu ar y math o gerbyd sy'n cael ei wirio. Mae'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) hefyd yn gosod yr uchafswm ffi y gellir ei chodi am gerbydau.

 

Yn 2021, uchafswm y ffi am gar yw £54.85 a £29.65 am feic modur safonol. Mae rhestr gyflawn ar GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd

Bydd rhai canolfannau prawf MOT yn codi llai na'r ffi uchaf. Efallai y byddwch yn dod o hyd i ffioedd o £30, neu hyd yn oed mor isel â £25, am MOT. Er ein bod yn aml yn argymell yr opsiynau rhataf o ran gwario'ch arian, mae angen i chi fod yn ofalus wrth fynd am MOT am bris mor isel. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio adolygiadau ac yn gwneud eich ymchwil.

Os yw'r ganolfan brawf hefyd yn garej gwasanaethu ac atgyweirio, mae'n annhebygol o fod yn gwneud elw wrth godi swm mor isel. Mae hyn yn golygu ei bod yn debygol y bydd costau uwch am wasanaethu, atgyweirio a rhannau am y cerbyd os bydd eich cerbyd yn methu'r prawf i wneud iawn am y MOT rhatach.

Cost atgyweiriadau MOT ar gyfartaledd

Symudwn ymlaen at eich bil atgyweirio posibl. Mae cost trwsio methiant MOT ar gyfartaledd yn dibynnu ar yr hyn a fethodd.

Mae rhai o'r namau mwyaf cyffredin yn rhad iawn i'w trwsio - dylai bwlb wedi'i chwythu gostio llai na £5, ac maen nhw'n aml yn rhywbeth y gallwch chi newid eich hun mewn ychydig funudau.

Mae hylif sychwr sgrin wynt sy'n rhy isel hefyd yn fethiant, ac mae'n ateb rhad, cyflym arall.

Car budr? Bydd hanner awr o'ch amser a rhywfaint o hylif golchi a dŵr poeth yn sicrhau na fyddwch yn methu am y rheswm embaras hwnnw hefyd.

Gallwch ddod o hyd i rai awgrymiadau ar basio'r MOT ar ein gwefan.

Pan gyfunir yr holl faterion rhad iawn hyn â phroblemau drutach, cost bil atgyweirio MOT ar gyfartaledd, yn ôl Express, yw £272. Ychwanegwch £54.85 am wneud yr MOT ac rydych yn edrych ar gyfanswm ffi o £326.85.

Ffi ail-brawf MOT ar gyfartaledd

Mae yna ychydig o senarios y dylech wybod amdanynt o ran ail-brofion MOT.

Yn gyntaf, beth sy'n digwydd os bydd eich cerbyd yn methu MOT a'ch bod yn ei adael gyda'r ganolfan brofi i'w atgyweirio. Ni fydd angen i chi wneud MOT llawn, dim ond y rhan o'r MOT y methodd y cerbyd arno. Gelwir hyn yn brawf rhannol. Cyn belled â bod hyn yn cael ei wneud o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl methu'r MOT, mae'n cael ei wneud am ddim.

Gallwch hefyd fynd â'ch cerbyd i ffwrdd i'w atgyweirio. Os dewch yn ôl cyn diwedd y diwrnod gwaith nesaf, mae'r prawf fel arfer yn rhad ac am ddim.

Pryd mae'n rhad ac am ddim? Mae hynny'n dibynnu ar ba rannau sy'n cael eu hailbrofi - gallwch weld rhestr lawn ar-leinYn agor mewn ffenestr newydd

Gallech hefyd ddod yn ôl i'r un lle y cawsoch brawf cerbyd o fewn 10 diwrnod gwaith ar gyfer prawf rhannol, ac er na fydd y prawf yn rhad ac am ddim, bydd ar gyfradd is. Ar hyn o bryd, y mwyaf y dylid ei godi arnoch yw hanner y ffi MOT gwreiddiol.

Gallwch ddarganfod mwy am ailbrofion ar wefan GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd

Amser prawf MOT ar gyfartaledd

Mae MOT llawn ar gyfer car yn cymryd rhwng 45 a 60 munud. Bydd hyn yn llai ar gyfer cerbyd llai, tua hanner awr ar gyfer beic modur, a gall cerbydau mwy fel faniau aml-sedd neu lorïau gymryd mwy o amser.

Bydd yr amser ar gyfer prawf MOT yn amrywio yn dibynnu ar yr hyn sydd angen ei brofi. Fel arfer dim ond un neu ddau o eitemau y bydd angen eu hailwirio, felly gallai ail-brawf gymryd llai na 15 munud. Wrth gwrs, os oes angen ailbrofi eitemau mwy cymhleth, neu fod angen gwneud llawer o atgyweiriadau, bydd yn cymryd mwy o amser.

Dylai profion rhannol gymryd llai o amser na MOT llawn. Byddwch yn ymwybodol o amserlenni'r canolfannau prawf serch hynny - nid yw'r ffaith bod modd gwirio'ch cerbyd mewn 10 munud yn golygu y bydd y ganolfan yn gwybod pryd y byddant yn gwirio'ch cerbyd. Mae hyn yn golygu y gallech fod heb eich cerbyd o hyd ar gyfer diwrnod yr ailbrawf.

Cost y dirwyon y gallwch eu cael gan MOT

Hyd yn oed os oes gennych fil atgyweirio mawr, y prisiau mawr gwirioneddol sy'n gysylltiedig â MOT yw'r hyn sy'n digwydd os cewch ddirwy. Mae sawl ffordd y gallai hyn ddigwydd:

Yn gyntaf, os ydych chi'n anghofio trefnu MOT am eich cerbyd pan fydd yn ddyledus, ac felly mae gennych gerbyd heb MOT. Rydych chi wir eisiau osgoi hyn oherwydd, ar wahân i'r elfen ddiogelwch, gallwch gael dirwy  hyd at £1000. Er mwyn osgoi'r senario hon, mae gan y llywodraeth declyn atgoffa defnyddiol Yn agor mewn ffenestr newydd a fydd yn anfon neges destun atoch pan fydd eich MOT yn ddyledus.

Gallai peidio â chael MOT ar gyfer eich cerbyd olygu bod eich yswiriant yn annilys hefyd - ac mae'r ddirwy am hynny yn gosb benodedig o £300 a chwe phwynt cosb ar eich trwydded. Os yw'n mynd i'r llys, gall y ddirwy fod yn ddiderfyn, a gallech gael eich gwahardd rhag gyrru hefyd.

Yr unig dro y gallwch yrru cerbyd heb MOT yw pan fydd yn addas i'r fforddYn agor mewn ffenestr newydd ac rydych chi'n ei yrru i gael y diffygion wedi'u trwsio neu i MOT sydd wedi'i drefnu ymlaen llaw.

Yna mae'r ddirwy yn gysylltiedig â gyrru cerbyd sy'n methu MOT.

Os yw'ch cerbyd yn methu'r MOT a bod ganddo nam peryglus, ni allwch ei yrru. Mae'n cael ei ystyried yn anaddas i'r ffordd. Os yw'ch cerbyd yn derbyn nam mawr ar y MOT ac ystyrir bod y nam hwnnw'n gwneud y car yn anaddas i'r ffordd, ni allwch ei yrru.

Os ydych chi'n gyrru car gyda diffygion peryglus neu os yw hynny'n anaddas i'r ffordd, gallwch gael dirwy o hyd at £2,500, cael eich gwahardd rhag gyrru a chael tri phwynt ar eich trwydded.

Mae'n bwysig peidio â theimlo bod eich cerbyd gorfod cael ei drwsio gan y garej a'i fethodd, serch hynny. Gofynnwch am ddyfynbris o'r garej ar gyfer y gwaith atgyweirio sydd ei angen, a threfnwch gael dyfynbrisiau gan rai garejis eraill sy’n agos atoch chi. Hyd yn oed os oes angen i'ch cerbyd gael ei dynnu gan lori atgyweirio, gallai fod yn rhatach o hyd i fynd i garej wahanol.

Os yw'r nam mawr ar eich cerbyd yn gadael y cerbyd yn dal yn anaddas i'r ffordd ac nad yw'ch hen MOT wedi dod i ben etoYn agor mewn ffenestr newydd, efallai y byddwch yn dal i allu ei yrru i ffwrdd.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.