Cwestiynau pensiwn?
- Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth i’w wneud pan mae eich gwyliau talu morgais yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Os gwnaethoch gymryd gwyliau talu morgais yn sgil y coronafeirws ac mae bellach wedi dod i ben, mae’n syniad da ymgyfarwyddo eich hun â’r opsiynau sydd ar gael i chi, yn enwedig os ydych wedi dioddef lleihad sylweddol mewn incwm.

Beth sy’n digwydd pan mae eich gwyliau talu drosodd?

arrow icon

Ychydig cyn i’ch gwyliau talu ddod i ben, dylai eich benthyciwr gysylltu â chi i ofyn sut ydych yn bwriadu gwneud yn iawn am y diffyg.

Dylech gysylltu â’ch benthyciwr cyn gynted ag y gallwch ac ymhell cyn i’ch gwyliau talu ddod i ben. Mae hyn yn enwedig o bwysig os nad ydych yn sicr a allwch wneud ad-daliadau yn y dyfodol.

Yn y rhan fwyaf o achosion, unwaith mae eich gwyliau talu yn dod i ben, bydd eich benthyciwr yn ailgyfrifo eich taliadau morgais ac yn lledaenu unrhyw daliadau gohiriedig dros y cyfnod sy’n weddill o’ch morgais. Gallent hefyd drafod ffyrdd eraill o sut y gallwch ad-dalu os yw hyn yn fwy addas.

Os ydych yn dal i gael anawsterau ariannol oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y byddwch yn dal i allu gwneud cais am wyliau talu, a elwir hefyd yn ohirio taliad, o dan rai amodau.

Pa opsiynau all eich benthyciwr eu hystyried

Gwyliau talu morgais

arrow icon

Os ydych yn dal i brofi problemau ariannol oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y byddwch yn dal i allu gwneud cais am wyliau talu o dan rai amodau penodol.

Os nad ydych eto wedi cymryd unrhyw wyliau talu ar eich morgais, gallwch wneud cais am wyliau talu hyd at gyfanswm o chwe mis. Fodd bynnag, dylech barhau i wneud taliadau os gallwch eu fforddio.

Os ydych eisoes wedi cymryd gwyliau talu, gellir ymestyn hyn hyd at uchafswm o chwe mis. Fodd bynnag, bydd er budd i chi ddechrau eich ad-daliadau eto os gallwch fforddio gwneud hynny.

Mae’r terfyn amser i wneud cais am wyliau talu morgais wedi cael ei estyn i 31 Mawrth 2021.

Os ydych eisoes wedi cymryd y gwyliau talu chwe mis llawn, ni allwch wneud cais am un arall.

Lledaenu eich taliadau gohiriedig dros y cyfnod sy’n weddill o’ch morgais

Byddwch yn gweld cynnydd yn eich ad-daliadau morgais misol unwaith mae eich gwyliau talu morgais drosodd. Po fyrraf y cyfnod ar ôl ar eich morgais, y mwyaf fydd y cynnydd yn eich taliadau misol.

Os yw eich dyfodol ariannol yn ansicr, meddyliwch yn ofalus am effaith ad-daliadau morgais uwch ar eich cyllideb.

Cynyddu hyd eich cyfnod morgais

Golyga ymestyn hyd eich morgais y gallwch weld cynnydd llai yn eich ad-daliadau misol. Gall hyn fod yn opsiwn i’w ystyried os ydych yn poeni am eich incwm yn lleihau yn y dyfodol.

Fodd bynnag, byddwch yn ad-dalu eich morgais dros gyfnod hirach, sy’n golygu y byddwch yn talu mwy mewn taliadau llog.

Gwneud taliadau llog neu gyfalaf yn unig

Bydd gwneud ad-daliadau llog neu gyfalaf yn unig yn ystod eich gwyliau talu morgais yn helpu i leihau cynnydd yn eich ad-daliadau misol ar ddiwedd y gwyliau talu.

Fodd bynnag, bydd angen i chi ad-dalu unrhyw ddiffyg yn eich taliadau misol arferol o hyd. Gall yr opsiwn hwn gael effaith ar eich sgôr gredyd hefyd.

arrow icon

Os yw eich sefyllfa ariannol yn gwaethygu

Siaradwch â’ch benthyciwr morgais am newid yr opsiynau ad-dalu y cytunoch arnynt. Er enghraifft, gallech ofyn am wyliau talu arall.

Fodd bynnag, gallai hyn effeithio ar eich adroddiad credyd felly gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y goblygiadau cyn i chi wneud penderfyniad.

Sicrhewch eich bod wedi hawlio popeth y mae gennych hawl iddo

arrow icon

Gwnewch gyllideb brys

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar yr hyn rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

arrow icon

Gallwch hefyd edrych ar ffyrdd o leihau eich biliau cartref, fel newid darparwyr ar gyfer eich contractau nwy, trydan neu ffôn symudol.

arrow icon

Os ydych yn poeni eich bod am fethu taliadau neu rydych eisoes mewn ôl-ddyledion

Mae eich morgais yn ddyled â blaenoriaeth. Golyga hyn fod y goblygiadau o beidio â’i thalu yn fwy difrifol na dyledion eraill.

Os yw eich lleihad mewn incwm yn golygu eich bod yn annhebygol o allu gwneud taliadau, mae’n bwysig eich bod yn siarad â’ch benthyciwr cyn gynted ag y gallwch.

arrow icon

Os ydych eisoes mewn ôl-ddyledion

Os ydych eisoes wedi methu taliadau ac nid ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, dylech geisio cyngor ar ddyledion cyn gynted ag sy’n bosibl - yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.