Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth ail-forgeisio

Gall adolygu eich morgais yn rheolaidd arbed cannoedd neu hyd yn oed filoedd o bunnoedd i chi. Fodd bynnag, gallai rhai pobl ei chael yn anodd neu hyd yn oed yn amhosibl ail-forgeisio.

Pam ddylech chi ail-forgeisio?

Mae llawer o resymau i adolygu'ch morgais ac o bosibl ail-forgeisio. Ond mae pob un ohonynt ynghylch sicrhau eich bod ar y cynnig gorau.

Mae morgeisi newydd fel arfer yn eich cychwyn ar fargen cyfradd sefydlog neu ostyngedig am nifer o flynyddoedd neu gyfnod cytunedig, a elwir weithiau'n dymor cychwynnol. Pan ddaw'r cynnig hwn i ben, efallai y bydd eich ad-daliadau'n cynyddu.

Gall cyfraddau llog fynd i fyny ac i lawr, a all effeithio ar gost eich morgais a gall cynhyrchion rhatach ddod i'r farchnad.

Pam na allaf ail-forgeisio?

Mae llawer o resymau pam y gallech gael anhawster i ail-forgeisio, ond mae'r rhan fwyaf o'r rhain oherwydd i chi fethu’r gwiriadau fforddiadwyedd llymach a ddaeth i mewn ar ôl i chi brynu'ch eiddo.

Cyfeirir atynt yn aml fel “carcharorion morgais”, gall y bobl hyn fod yn sownd ar forgeisi llog uwch, neu gyfradd amrywiol safonol eu benthycwyr er eu bod yn gyfoes â'u taliadau morgais a pheidio â cheisio cynyddu eu benthyca.

Gallai rheolau newydd a gyflwynwyd gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) olygu ei bod bellach yn haws i rai pobl sy'n sownd ar forgeisi drutach, newid.

arrow icon

Fodd bynnag, os ydych yn mynd i elwa o'r rheolau newydd, mae'n bwysig deall na fydd pob benthyciwr yn cynnig hyn, a bydd angen i chi fodloni rhai meini prawf cymhwysedd o hyd i ail-forgeisio.

Statws credyd isel

Os oes gennych sgôr credyd isel, rydych yn llai tebygol o allu ail-forgeisio. Hyd yn oed os gallwch ail-forgeisio, rydych yn llai tebygol o gael cynnig da a gallwch wynebu taliadau llog uwch.

Gall adeiladu sgôr credyd da, neu statws credyd, fod yn araf, ond mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud.

Os nad ydych yn gwybod eich sgôr credyd, y peth cyntaf i'w wneud yw ei wirio ag un o'r tair prif asiantaeth statws credyd.

Yna mae ychydig y gallwch eu gwneud i'w wella, gan gynnwys gwirio am unrhyw wallau, cael cerdyn credyd adeiladu credyd ac osgoi neu dalu credyd cost uchel.

arrow icon

Benthyciad uchel o’i gymharu â gwerth

Gall gwerth eich eiddo ostwng, yn ogystal â chynyddu. Mae hyn yn golygu pan ddewch i newid eich morgais, gallech gael eich asesu ar fenthyciad uwch o’i gymharu â gwerth (LTV), sy'n lleihau'r siawns i chi ail-forgeisio'n llwyddiannus.

Y benthyciad o’i gymharu â gwerth yw'r swm y gwnaethoch ei fenthyg (neu os ydych ail-forgeisio, y swm sydd ar ôl i'w dalu) o'i gymharu â gwerth yr eiddo. Er enghraifft, pe byddech wedi benthyca £160,000 i brynu cartref o £200,000, byddai eich LTV yn 80%.

Ond pe bai eich cartref wedi gostwng mewn gwerth i £175,000, ond bod £150,000 ar ôl ar y morgais, mae eich LTV yn fwy nag 85%.

Mae hyn yn broblem yn enwedig i bobl a oedd yn gallu cymryd morgeisi 100% neu 120% cyn yr argyfwng credyd.

Bydd bod mewn ecwiti negyddol hefyd yn achosi problemau o ran ail-forgeisio. Dyma le mae'r swm sy'n ddyledus ar eich morgais yn fwy na gwerth yr eiddo.

Gostyngiad mewn incwm

Os yw’ch incwm personol neu incwm eich cartref wedi gostwng ers i chi gymryd eich morgais, er enghraifft os ydych wedi newid swyddi, wedi cael eich gorfodi i leihau eich oriau neu rannu â'ch partner, efallai y byddwch chi'n cael anhawster i ailforgeisio.

Nid yw incwm yn dechnegol yn rhan o'ch sgôr credyd. Ond gallai gostyngiad mewn incwm olygu eich bod yn methu'r asesiad fforddiadwyedd.

Taliad a gollwyd ac ôl-ddyledion morgais

Os ydych mewn ôl-ddyledion ar eich morgais ar hyn o bryd, neu wedi methu taliadau morgais yn ystod y 12 mis diwethaf, hyd yn oed os nad ydych mewn ôl-ddyledion mwyach, rydych yn mynd i gael trafferth ail-forgeisio, hyd yn oed o dan reolau'r FCA newydd.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.