Mae gan fy mab obsesiwn â gêm fideo ar-lein ac yn gofyn i mi dalu am uwchraddiadau o hyd?

Cyhoeddwyd ar:

Wedi'i ddiweddaru diwethaf:

Gwnaethom ofyn i Ricky, o flog arian Skint Dad i ateb y gwestiwn canlynol fel rhan o Wythnos Siarad Arian.

Cwestiwn

Annwyl Skint Dad,

Mae fy mab yn gaeth i'w Xbox, ac i un gêm yn benodol. Pan ofynnodd a allai ei lawrlwytho, dywedais y gallai oherwydd ei fod am ddim, ac roedd ei HOLL ffrindiau yn yr ysgol yn ei chwarae, felly nid oeddwn am iddo gael ei adael allan.

Beth na wnes i sylweddoli, yw bod y gêm yn eich annog i dalu arian go iawn i gael uwchraddiadau ac i brynu eitemau. Mae fy mab yn gofyn am arian am rywbeth am y gêm hwn bob wythnos, bob dydd weithiau. Mae rhieni ei ffrindiau’n rhoi’r arian iddynt, ac os nad yw e’n gwneud yr un peth, nid oes modd iddo chwarae yn yr un ffordd.

Ni allaf ei fforddio bob tro ac rwy’n poeni nad yw e’n deall bod prynu pethau yn y gêm yn costio arian yn y byd go iawn. Mae'n cynhyrfu cymaint pan ddywedaf na all ac mae’n fy mhoeni am y peth yn gyson. Rwy'n ei chael hi'n anodd iawn peidio ag ildio.

Rwy’n poeni bod rhoi’r arian iddo trwy’r amser yn dysgu gwers bywyd gwael iddo. Nid wyf mewn sefyllfa i ddweud wrth rhieni ei ffrindiau beth i wneud, ond mae’n rhoi pwysau arnaf. 

Ateb

Annwyl Rhiant Gemwr,

Fel gemwr awchus fy hun, ond hefyd nawr yn tad tlawd, gallaf weld y ddwy ochr i hwn.

Tra bod eich mab eisiau cael hwyl, rydych chi'n ysu i ofalu am arian y cartref. Nid oedd gan y gemau a chwaraeais pan oeddwn yn iau yr opsiwn i lawrlwytho pethau ar unwaith o'r rhyngrwyd ac mae hynny'n cael ei ystyried yn ffordd arferol o wario arian heddiw.

Nawr rwy'n gwybod bod amseroedd yn newid, ond y flaenoriaeth yma yw gwneud yn siŵr nad ydych yn mynd i adael eich hun heb ddimai. Rwy’n siŵr y byddai’n well gan eich mab pe baech yn gallu fforddio talu’r bil trydan i gadw ei Xbox ymlaen, na chael y pryniannau gêm ad hoc hyn.

Cyllidebu

Yn gyntaf oll, mae angen i chi edrych ar eich cyllideb a gweld beth gallwch ei fforddio.

Os nad yw talu arian poced dros ben yn eich gadael â digon o arian parod ar gyfer gweddill y cartref, mae angen i chi addasu’r hyn yr ydych yn ei wneud. Gweithiwch allan beth sy’n dod i mewn (gan gynnwys unrhyw gyflogau a budd-daliadau) ac yna didynnwch yr holl filiau, yn ogystal â gwariant arall y mae angen i chi ei dalu, i weld beth sydd ar ôl.

Unwaith y byddwch wedi cyfrifo’ch cyllideb, byddwch yn gwybod beth gallwch fforddio ei roi i’ch mab trwy gydol y mis. Yna, yn lle rhoi'r arian iddo mewn dribs a drabs, rhowch gronfa untro iddo.

Cadw at lwfans

Bydd yn anodd rhoi arian parod iddo os yw'n bwriadu gwario arian ar-lein, ond gallech geisio cyfnewid arian parod ei arian poced am gerdyn rhodd ar gyfer y consol.

Rhowch wybod iddo eich bod yn rhoi lwfans iddo am y mis cyfan a bod angen iddo reoli sut mae’n cael ei wario. Os daw i ben yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf, yna ni fydd yn gallu prynu unrhyw beth arall.

Mae'n ffordd dda iddo ddysgu pa mor gyflym y gall arian gael ei wario a deall sut i gyfyngu ar ei bryniannau. Os ydych yn bwriadu prynu cardiau rhodd, yna gallwch geisio arbed arian ar unwaith.

Mae nifer o werthwyr marchnad sy'n gwerthu cardiau rhodd rhatach, am bris gostyngol. Bydd prynu cerdyn rhodd rhatach yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael arbediad ar unwaith ar faint rydych yn ei wario.

Ffyrdd i arbed/ennill

Fel ffordd o ennill rhywfaint o gredyd lawrlwytho digidol ychwanegol ar gyfer y consol, mae ychydig o apiau sy'n eich galluogi i ennill arian am gwblhau tasgau. Mae hyn trwy wneud pethau fel lawrlwytho a phrofi apiau eraill. Nawr, nid ydych yn mynd i wneud arian cyflym gyda hyn, ond dros amser gallwch gael rhai cardiau rhodd am ddim, a phob dim yn helpu.

Ar gyfer rhai gemau ar-lein, gallwch hefyd ennill credyd yn y gêm. Mae rhai gemau lle gallwch gyflawni tasgau a chael eich gwobrwyo, yn ogystal â gallu ennill credyd yn y gêm trwy gwblhau tasgau dyddiol ac wythnosol.

Er na fydd eich mab yn gallu gwneud llawer o arian yn ôl, bydd yn rhoi cyfle iddo gynilo ychydig a sylweddoli pa mor anodd yw hi i ennill arian.

Yn dibynnu ar oedran eich mab, gall swydd ran-amser y tu allan i oriau’r ysgol hefyd fod yn opsiwn fel y gall ddechrau ennill ei arian ei hun. Gall rownd bapur, rhai oriau mewn siop leol, neu hyd yn oed gwarchod i gymydog, roi'r gallu i'ch mab gael rhywfaint o'i arian gwario ei hun.

Gwneud ychydig o ymchwil

Rhywbeth arall i roi cynnig arno yw edrych i ddysgu am y gêm eich hun. Mae gan rai gemau ar-lein bryniannau diangen, fel crwyn, nad ydynt yn gwneud dim, felly nid ydynt yn werth gwario'r arian arnynt.

Mae’n werth gwneud ychydig o ymchwil am y gêm i weld pa eitemau sydd â gwerth gwell a beth sydd hebddo. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i chi gysylltu â'ch mab dros ei hobi a thrafod popeth sy'n ymwneud â chwarae.

Yn y bôn, mae’n rhaid i chi sicrhau y gallwch wir fforddio rhoi arian iddo mor rheolaidd. nid yw’r ffaith ei fod yn dweud wrthych bod PAWB o’i ffrindiau yn chwarae’r gêm yn golygu’n sicr bod POB rhiant arall yn prynu uwchraddiadau’n rheolaidd, er y gallai fod yn wir teimlo fel hyn.

Cymerwch ychydig o amser a siaradwch â'ch mab am sut mae cyllid yn cael ei reoli, fel y gall geisio gweld pethau o'ch ochr chi. Ie, efallai bydd yn codi gwrychyn ychydig na chaiff ei ffordd, ond mae'n wers dda iddo ei dysgu.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.