Sut mae gwariant bwyd eich cartref yn cymharu?

Cyhoeddwyd ar:

Wedi’i ddiweddaru diwethaf:

Mae gwin, bara a llysiau ymhlith ein gwariant mwyaf yn yr archfarchnad y llynedd, roedd y siop fwyd teulu wythnosol ar gyfartaledd tua £95.

Mae’r gwariant cyfartalog ar nwyddau bob dydd wedi’i dadansoddi mewn adroddiad gan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Mae’r adroddiad yn cynnwys ystod mawr iawn o wariant, gan gynnwys bwyd, trafnidiaeth ac addysg – cyfanswm o £481.50 yr wythnos ar gyfartaledd.

Trafnidiaeth a thai yw’r treuliau mwyaf, ond rydym wedi edrych ar y ffigurau bwyd a diod er mwyn dangos nid yn unig yr hyn yr ydym yn ei brynu fel cenedl, ond hefyd faint yr ydym yn ei wario ar y cyfan. Daw’r data hwn o adolygiad Family spending in the UK: April 2020 to March 2021Yn agor mewn ffenestr newydd a’n cynnwys bwyd a diod sy’n cael ei fwyta ac yfed yn y cartref, ond nid yw’n cynnwys unrhyw fwyd a diod tu allan i’r cartref, nwyddau glanhau domestig, pethau ymolchi a meddyginiaeth.

Beth rydym yn ei brynu

Yn amlwg, rydym yn gwario mwy ar rai nwyddau nag eraill. Rydym yn wlad sy’n caru carbohydradau. Mae bara a bisgedi, yn ogystal â phasta a reis, yn dod i gyfanswm o £10.40 y mis.

Rydym yn gwario mwy ar selsig a mathau eraill o gig sydd wedi’i brosesu nag unrhyw beth arall, tra bod rhai nwyddau yn costio llai gan eu bod yn eithaf rhad – wyau, te a choffi er enghraifft.

Gwariant cyfartalog ar wahanol fathau o fwyd

Math o fwyd Gwariant wythnosol cyfartalog (£)

Bara, reis a grawnfwyd

4.10

Pasta

0.40

Byns, cacennau, bisgedi, ayyb

2.90

Crwst (sawrus)

0.80

Cig eidion

1.40

Porc

0.40

Cig oen

0.30

Dofednod

1.60

Bacwn a ham

0.60

Cig sydd wedi’i baratoi, cadw a phrosesu

4.90

Pysgod a nwyddau pysgod

2.30

Llaeth

1.40

Caws

1.80

Wyau

0.60

Iogwrt a nwyddau llaeth eraill

1.90

Menyn

0.40

Margarîn, brasterau llysiau a menyn pysgnau

0.50

Olew a brasterau coginio

0.30

Ffrwythau ffres

3.30

Llysiau ffres

3.50

Sut ydy’ch gwariant wythnosol yn cymharu?

Mae gwariant yn amrywio o amgylch y wlad. Mae gan bobl yng Ngogledd Iwerddon fasged gwerth £65.10, tra bod y rhai yng Ngogledd Ddwyrain Lloegr yn gwario £57.10 yn unig.

Nid yw hwn o reidrwydd yn meddwl bod costau bwyd yn fwy neu’n llai mewn gwahanol ardaloedd. Mae incwm gwario uwch yn y De Ddwyrain yn esbonio rywfaint o’r gwariant uwch yn y rhanbarth hwn. 

Gwariant cyfartalog cartrefi ar fwyd a diodydd heb alcohol 2019-21

Rhanbarth Gwariant wythnosol cyfartalog (£)

Deyrnas Unedig

64.90

Lloegr

65.50

Gogledd Iwerddon

70.00

Yr Alban

60.10

Cymru

62.20

Gogledd-ddwyrain Lloegr

57.80

Gogledd-orllewin Lloegr

60.50

Swydd Efrog a Humber

57.30

Dwyrain Canolbarth Lloegr

63.80

Gorllewin Canolbarth Lloegr

63.00

Dwyrain Lloegr

66.30

Llundain

74.00

De-ddwyrain Lloegr

72.80

De-orllewin Lloegr

63.90

Ffynhonnell: ONS Family spending in the UK: April 2019 to March 2021

Mae’r ffigurau hefyd yn dangos amrywiaethau mewn gwario ledled y wlad ar nwyddau penodol. Er eu bod yn un o'r rhai sy’n gwario’r fwyaf ar fwyd bob wythnos, mae pobl Llundain yn gwario llai ar ddiodydd pop na’r rhanbarthau eraill. Gallwch ddarganfod mwy am faint mae pobl yn ei wario a beth maent yn ei brynuYn agor mewn ffenestr newydd ar wefan ONS.

Gwariant cartrefi ar ddiodydd pop 2019-21

Rhanbarth Gwariant wythnosol cyfartalog (£)

Deyrnas Unedig

2.40

Lloegr

2.30

Gogledd Iwerddon

3.30

Yr Alban

2.90

Cymru

2.40

Gogledd-ddwyrain Lloegr

2.60

Gogledd-orllewin Lloegr

2.30

Swydd Efrog a Humber

2.20

Dwyrain Canolbarth Lloegr

2.30

Gorllewin Canolbarth Lloegr

2.30

Dwyrain Lloegr

2.40

Llundain

2.30

De-ddwyrain Lloegr

2.30

De-orllewin Lloegr

2.10

Ffynhonnell: ONS Family spending in the UK: April 2019 to March 2021

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.