Gweithio llai o oriau yn lle diswyddo

Os yw’r busnes lle rydych yn gweithio’n cael amser tawel, efallai bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi weithio llai o oriau bob wythnos (sef gweithio amser byr) neu gymryd diwrnodau cyfan i ffwrdd o’r gwaith (sef terfynu cyflogaeth dros dro).

Gweithio amser byr

Mae gweithio amser byr yn golygu bod eich cyflogwr yn cwtogi’ch oriau gweithio.

Er enghraifft, efallai y gofynnir i chi weithio dri diwrnod yr wythnos, yn hytrach na phum diwrnod.

Os collwch eich swydd, neu'ch rhoddir i weithio amser byr, mae gennych yr hawl i gael tâl llawn oni bai bod eich cytundeb yn dweud y gellir gofyn i chi gymryd absenoldeb heb dâl neu derfynu eich cyflogaeth dros dro â llai o gyflog.

Terfynu cyflogaeth dros dro

Os nad oes digon o waith i chi, gallai’ch cyflogwr ofyn i chi beidio â dod i’r gwaith, neu gymryd absenoldeb heb dâl.

Terfynu cyflogaeth dros dro yw pan fyddwch i ffwrdd o’r gwaith am isafswm o un diwrnod gwaith.

Cam 1 – Cael cyngor

Mae’n bwysig peidio â gwneud unrhyw benderfyniadau byrbwyll. Os oes gennych un, trafodwch eich dewisiadau â’ch cynrychiolydd cyflogeion neu’ch undeb. A rhowch amser o’r neilltu i drafod y peth â’ch teulu – gan bydd yn effeithio arnynt hefyd.

Cam 2 – Darllen eich contract

A all eich cyflogwr gwtogi’ch oriau, neu derfynu eich cyflogaeth dros dro? Yr ateb syml yw – dim ond os yw’ch contract cyflogaeth yn caniatáu hynny.

Os na, bydd rhaid i’ch cyflogwr negodi newid yn eich contract.

Yn nodweddiadol, bydd hyn yn cynnwys llawer o aelodau staff. Bydd rhaid iddynt hwy, neu eu hundeb, gytuno i’r trefniant newydd.

Dylech hefyd holi a yw’ch contract yn eich caniatáu i dderbyn swydd arall â thâl tra byddwch yn gweithio llai o oriau.

Cam 3 – Hawlio’r hyn sydd ar gael i chi

Mae gan gyflogeion sy'n cael eu diswyddo neu'n cael eu rhoi ar waith amser byr hawl i dalu am ddiwrnodau nad ydynt yn gweithio o gwbl. Gelwir hyn yn 'dâl gwarant statudol' a dyma'r isafswm cyfreithiol y mae rhaid i gyflogwr ei dalu.

Mae’n cael ei dalu am uchafswm o bum diwrnod mewn unrhyw gyfnod tri mis, ac mae’n cael ei gapio ar £30 y dydd am 5 diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 3 mis - felly uchafswm o £150.

Bydd gweithwyr sydd fel arfer yn ennill llai na £30 y dydd yn cael eu cyfradd ddyddiol arferol.

Os yw gweithwyr yn gweithio'n rhan-amser, cyfrifir eu hawl yn gymesur â'u horiau rhan-amser.

Fodd bynnag, gallech gael mwy na hynny os yw wedi’i nodi yn eich contract cyflogaeth.

Cam 4 – Hawlio unrhyw fudd-daliadau a chredydau treth

Credyd Cynhwysol

Efallai gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych yn gweithio amser byr neu os terfynwyd eich cyflogaeth dros dro.

Os oes angen help arnoch â phethau fel costau tai neu fagu plant, gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Credydau treth

Os ydych yn cael credydau treth, mae rhaid i chi gysylltu â Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0345 300 3900 os yw eich incwm neu’ch oriau gwaith wedi cael eu heffeithio.

Os yw hwn yn ostyngiad dros dro o hyd at bedair wythnos, ni ddylai effeithio ar eich credydau treth.

Beth i’w ystyried os byddwch yn wynebu llai o oriau

Yn ôl pob tebyg, arian fydd ar frig eich rhestr. Sut bydd llai o oriau’n effeithio ar incwm eich cartref?

Os oes swyddi eraill ar gael lle rydych yn byw, efallai byddwch yn cael eich temtio i adael – hyd yn oed am ychydig llai o arian.

Ond cofiwch, os byddwch yn gadael o’ch gwirfodd, gallech golli hawliau dileu swydd gwerthfawr.

Am ba hyd y gellir eich rhoi ar oriau llai?

Gan ddibynnu ar eich contract, nid oes terfynau ar yr amser y gallwch fod yn gweithio oriau byr neu y gall eich cyflogaeth gael ei therfynu dros dro.

Fodd bynnag, os ydych wedi bod yn y sefyllfa hon am bedair wythnos yn olynol (neu chwe wythnos heb fod yn olynol mewn cyfnod o 13 wythnos), dylech fod yn gallu hawlio tâl dileu swydd os penderfynwch eich bod wedi cael llond bol.

Ffyrlo

Galluogodd y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, neu gynllun ffyrlo, cyflogai nad oeddent yn gallu gweithio oherwydd y pandemig i barhau i dderbyn hyd at 80% o’u cyflog. Daeth y cynllun ffyrlo i ben ym mis Medi 2021.

Newidiadau yn eich contract

Efallai bydd eich cyflogwr am newid y telerau yn eich contract, fel torri’ch tâl neu newid i weithio rhan-amser, ond ni all wneud hynny heb eich caniatâd.

Cyn cytuno i newid, holwch eich cyflogwr sut byddai’n effeithio ar unrhyw hawliau a buddion cysylltiedig â thâl y gallwch eu hawlio, fel

 • tâl salwch
 • tâl diswyddo yn y dyfodol, a
 • cyfraniadau pensiwn y cyflogwr

Beth petaech chi a’ch cyflogwr yn anghytuno?

Ni all eich cyflogwr gyflwyno newid yn eich contract heb eich bod yn cytuno.

Fodd bynnag os byddant yn gwneud newidiadau a na fyddwch yn gwneud nac yn dweud dim, efallai caiff ei weld fel eich bod yn derbyn y newidiadau.

Mae’n bwysig gwybod eich hawliau felly siaradwch â’ch cynrychiolydd undeb llafur, os oes un gennych. Neu cysylltwch ag un o’r gwasanaethau cynghori gweithle:

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.