Adolygwch eich cyllideb ar ôl gostyngiad mewn incwm

 

Beth yw’r ffordd orau o reoli cyllideb eich cartref ar ôl colli eich swydd, a beth gallwch ei wneud i ymdopi â cholli enillion? Mae’n amser adolygu eich cyllideb a chymryd rheolaeth o’ch cyllid.

Cam 1 - Llunio cyllideb

Os ydych yn cael anawsterau ag arian, efallai eich bod yn osgoi edrych ar eich cyfrifon, nid oes dim dwywaith bod amcangyfrif ble rydych yn sefyll yn ariannol werth yr ymdrech.

Y cwbl yw cyllideb yw rhestr o’ch holl incwm a gwariant.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn amcangyfrif yn rhy isel faint y maent yn ei wario mewn gwirionedd.

Mae’n bwysig bod yn onest - bydd ffugio’r ffigyrau neu guddio’ch pen yn y tywod ond yn arwain at ergyd gas yn ddiweddarach.

Cam 2 – Ceisio cwtogi

Penderfynwch pa wariant y gallwch gwtogi arno i sicrhau nad ydych yn gwario mwy na’ch incwm cartref cyfan.

Dyma’r rhan y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei gael yn anodd, yn enwedig os oes ganddynt blant ifainc.

Ond man cychwyn da yw rhannu’ch gwariant yn eitemau hanfodol a rhai nad ydynt yn hanfodol.

Eitemau hanfodol

Gallwch gynilo ar hanfodion fel biliau tanwydd a bwyd heb or-gynilo.

Gall troi’r gwres canolog i lawr un radd arbed cyfartaledd o £55 y flwyddyn. Ac a yw eich plant wir yn mynd i sylwi ar ffa pob hunan-frand archfarchnad?

Pethau nad ydynt yn Hanfodol

Pethau nad ydynt yn hanfodol yw pethau fel aelodaeth o gampfa a thanysgrifiadau cylchgronau.

Ystyriwch a ydych yn gwneud y gorau allan ohonynt. Os na, dylech eu canslo.

Gall hyd yn oed yr eitemau bach, diangen rydych yn eu prynu bob dydd gynyddu’n gyflym mewn cyfanswm fel papurau newydd, coffi i fynd allan, melysion.

Gallech eu rhoi yn ôl eu blaenoriaeth a rhoi’r gorau i’r rhai lleiaf pwysig nes byddwch o fewn eich cyllideb.

Fel dewis arall, cwtogwch eich gwariant ar bob un er mwyn i chi fedru mwynhau ychydig o bopeth heb fynd dros ben eich cyllideb.

Cam 3 – Ceisio rheoli eich dyledion

Fel arfer mae’r cyfraddau llog ar ddyledion yn uwch na’r cyfraddau llog ar gyfrifon cynilo.

Felly, os ydych yn defnyddio unrhyw gynilion i dalu dyledion, dylech fod yn well eich byd yn y pen draw.

Cam 4 – Rhoi hwb i’ch incwm

Mae’n ymddangos yn hawdd. A phetai o’n hawdd, byddai pawb yn ei wneud.

Er hynny, ag ychydig o ymdrech, y mae ffynonellau incwm y gallwch dynnu ohonynt.

Er enghraifft, a wyddech os oes gennych ystafell sbâr yn eich cartref, fod y £7,500 cyntaf a gewch wrth ei osod yn ddi-dreth?

Neu, os yw hynny’n teimlo fel cam rhy fawr, meddyliwch am werthu eiddo diangen, ailgylchu ffonau symudol a chyfrifiaduron glin, neu gwblhau arolygon neu wneud ymchwiliadau marchnad i ennill arian ychwanegol.

Gall unrhyw dâl dileu swydd rydych wedi ei gael fod o help yn lle eich incwm am gyfnod a’ch helpu i ymdopi.

Os oes gennych gronfa argyfwng, efallai mai dyma’r amser i dynnu ohono.

Cam 5 - Edrych ar fudd-daliadau ac yswiriannau

A ydych wedi colli eich swydd, yn chwilio am swydd, neu ar incwm isel? Yna efallai y byddwch yn gymwys i fudd-daliadau, fel Credyd Cynhwysol.

A ydych wedi gorfod stopio gweithio neu leihau eich oriau oherwydd salwch neu anabledd? Yna mae budd-daliadau eraill efallai y gallech wneud cais amdanynt.

Efallai bod hefyd gennych bolisïau yswiriant y gallech hawlio wrthynt, gan gynnwys:

 • diogelu taliad
 • diogelu morgais
 • diogleu incwm.

Gwiriwch eich polisiau yswiriant neu cysylltwch â’ch darparwr polisi i weld a allwch wneud cais.

Dylech hefyd edrych a oes gennych yswiriant salwch difrifol - fydd ond yn talu fel arfer os digwydd cyflwr sy’n peryglu bywyd.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.