Gwneud y gorau o’ch tâl diswyddo

Gall cael taliad diswyddo helpu i leddfu’r ergyd o golli’ch swydd. Ond gall penderfynu beth i’w wneud gyda’ch pecyn colli swydd eich drysu’n llwyr. Beth bynnag benderfynwch chi, mae'n bwysig i beidio â gadael y cyfandaliad mewn cyfrif cyfredol nad yw’n talu unrhyw log.

Yn gyntaf – gwiriwch ai chi biau’r arian i gyd

Hyd yn oed os oes arian yn eich cyfrif, mae'n bwysig i beidio â chymryd yn ganiataol bod eich cyflogwr wedi cyfrifo’r dreth yn gywir.

 • Efallai bod arnoch chi dreth ychwanegol ar eich taliad – fel arfer dim ond os yw’n uwch na £30,000. Felly cyn gwario’r arian ar bethau eraill, cysylltwch â Chyllid a Thollau EM (CThEM) i sicrhau nad oes arnoch unrhyw dreth. Mae manylion cyswllt CThEM ar wefan GOV.UK
 • Bydd y dreth fydd yn ddyledus gennych yn dibynnu ar eich incwm o bob ffynhonnell am y flwyddyn gyfan.   Felly efallai na fydd hi’n bosibl gwybod ar hyn o bryd a fydd yn ofynnol i chi dalu treth ychwanegol. I fod yn ddiogel, mae’n well rhoi arian o’r neilltu rhag ofn.

Defnyddiwch eich cyfandaliad fel incwm rheolaidd

Hyd yn oed os yw’r arian ar gyfer ei ddefnyddio bob dydd, ni fyddwch ei angen i gyd ar unwaith. Mae’n well ei adael mewn cyfrif cynilo mynediad rhwydd neu gyfrif cyfredol sy’n talu llog.

Gall eich tâl diswyddo gael ei ddefnyddio hefyd fel cronfa argyfwng ar gyfer costau annisgwyl. Os oes rhaid i chi ddefnyddio’r arian, ceisiwch gynilo rhagor ynddo unwaith y dychwelwch i’r gwaith.

Does dim rheolau penodedig ynglŷn â pha mor fawr y dylai’r gronfa fod, ond mae’r mwyafrif o bobl yn anelu at swm sy’n gyfartal â thri i chwe mis o wariant.

Parhewch i wneud taliadau ar hanfodion ychwanegol

Os yw eich pecyn cyflogaeth yn cynnwys pethau ychwanegol, fel yswiriant iechyd preifat neu lwfans car, efallai byddwch eisiau cyllidebu ar eu cyfer, neu ystyried gwneud hebddynt.

Clirio dyledion

Mae’r llog a godir ar ddyledion bron bob amser yn uwch na’r llog a delir ar gynilion. Felly mae wastad yn gwneud synnwyr i’w talu i ffwrdd. Mae eithriadau

 • os oes gennych ddyled di-log (neu rad iawn), neu
 • os oes cosbau am ad-dalu’n gynnar.

Talu i mewn i’ch pensiwn

Efallai yr hoffech roi rhywfaint o'ch tâl diswyddo yn eich pensiwn, ond mae rhai pethau y mae'n rhaid i chi eu hystyried, gan gynnwys pa fath o bensiwn sydd gennych a faint rydych am ei roi ynddo.

Dysgwch fwy am eich opsiynau pensiwn os ydych wedi'ch diswyddo (Opens in a new window)

Buddsoddi mewn ffyrdd eraill

Mae llawer o bobl sydd ddim angen eu harian diswyddo yn syth yn penderfynu ei gynilo neu ei fuddsoddi.

Bydd penderfynu ble rydych chi am gynilo neu fuddsoddi yn dibynnu ar:

 • pa mor hir rydych yn bwriadu cynilo
 • pa mor gyflym y byddwch angen cael gafael ar eich arian
 • a faint ydych chi’n barod i’w fentro.

Os, er enghraifft, y cewch gyfandaliad o £20,000, efallai y dymunwch gadw peth ohono ar gyfer defnydd bob dydd a buddsoddi’r gweddill.

Dechrau eich busnes eich hun

Gallai colli’ch swydd fod y cyfle y buoch yn disgwyl amdano. Ond nid ar chwarae bach mae sefydlu’r busnes y buoch yn dyheu amdano.

Mae’n bwysig i gynllunio, paratoi a gwneud gymaint o ymchwil ag y gallwch cyn ymrwymo unrhyw arian.

Cael hyfforddiant

Gallai talu am ailhyfforddi i gynyddu eich sgiliau eich gwneud yn fwy cymwys i’ch cyflogi yn y dyfodol. Neu gallai roi’r hyder i chi ddechrau rhywbeth hollol newydd.

Ond cofiwch y gallai hyfforddiant olygu nad ydych ar gael i weithio ac effeithio ar eich hawl i fudd-daliadau.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.