Sut i gynilo i roi hwb i’ch cyllideb

Gyda biliau cartrefi’n cynyddu, gall rheoli cyllideb gyfyng fod yn anodd. Yr hyn sy'n aml yn ein taflu oddi ar y cwrs yw'r annisgwyl, ond gall cynilo rheolaidd helpu.

Pennu eich nod cynilo

Nid yw’n hawdd cydbwyso cyllideb gyfyng waeth beth yw eich amgylchiadau teuluol.

Felly nid yw’n syndod ei bod hawdd i syrthio i ddyled weithiau. Er enghraifft, i dalu am y Nadolig, pan yw’r peiriant golchi’n torri, neu pan yw bil y car yn uwch na’r disgwyl.

Ond mae benthyca’n golygu bod beth bynnag rydym yn ei brynu hyd yn oed yn ddrytach, tra bod ad-dalu cardiau credyd a benthyciadau ond yn ychwanegu at y straen ar y gyllideb.

Ffordd dda i helpu â threuliau annisgwyl yw roi ychydig o arian heibio bob wythnos neu bob mis er mwyn codi cronfa y gallwn ei defnyddio pan yw’r annisgwyl yn digwydd eto.

Gweithio allan faint i’w gynilo bob mis

Os nad ydych yn siŵr faint gallwch fforddio ei gynilo, dechreuwch yn fach – efallai trwy roi eich newid mewn jar bob wythnos yn unig.

Os yw hynny’n gweithio, ceisiwch neilltuo ychydig yn fwy yn rheolaidd.

Byddwch yn realistig – mae’n well ymrwymo i swm llai rydych yn hyderus y gallwch ddod i ben â’i gynilo na swm uwch fydd yn eich digalonni.

Gosodwch darged i chi’ch hunan: ystyriwch gronfa argyfwng o £200.

Ar ôl i chi gyflawni honno, codwch y bar ac ewch am swm uwch.

Pan fydd argyfwng yn codi, defnyddiwch y gronfa argyfwng, ond yna parhewch i gynilo er mwyn ei chodi eto. Mae’n syniad da i geisio cael o leiaf tri mis o dreuliau’r cartref fel cronfa argyfwng.

Dechrau arni â’ch cynilo

Tra bydd yn iawn i ddechrau cynilo arian mewn jar, ar gyfer diogelwch, mae’n syniad da i ystyried sefydlu cyfrif cynilo.

Bydd gwneud hynny yn cadw’r arian yn ddiogel, ar gyfer argyfyngau, a lleihau’r temtasiwn i’w wario ar fympwy, a gallech hefyd ennill ychydig o log.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i ddechrau ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo sy’n addas i’w hanghenion.

Ni fydd pob un wefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un wefan cyn gwneud penderfyniad.

Mae hefyd yn bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.

Gwylio eich cynilion yn tyfu

Gwiriwch eich cynydd bob ychydig o fisoedd.

Adolygwch eich cyfrif cynilo o leiaf unwaith y flwyddyn i wirio eich bod yn cael y gyfradd llog gorau.

Gwnewch yn siwr eich bod yn defnyddio eich lwfans ISA arian parod blynyddol fel nad ydych yn talu treth diangen.

Mae nifer o gyfrifon ISA yn eich temtio â bonws ar gyfer y misoedd neu flwyddyn gyntaf, ond wedyn yn mynd yn ôl i gyfraddau isel iawn.

Beth i’w wneud

 • Paratowch ar gyfer yr annisgwyl – mae’n digwydd trwy’r amser.
 • Agorwch gyfrif cynilo os nad oes gennych gyfrif eisoes – ewch ar-lein neu ewch i’ch banc neu gymdeithas adeiladu.
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.