Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I)

Mae Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I) yn cynnig ystod eang o gynhyrchion cynilo a buddsoddi a gefnogir gan Drysorlys EM. Mae rhai heb fod ar gael drwy’r amser, neu’n gynigion cyfyngedig - cadwch lygad allan am gynigion da.

Beth yw NS&I?

Mae NS&I yn un o asiantaethau’r llywodraeth sy’n cynnig cynhyrchion cynilo a buddsoddi i’r cyhoedd. Dyma’r unig fanc yn y wlad sydd â chefnogaeth adran o’r llywodraeth, Trysorlys Ei Mawrhydi.

Mae NS&I yn newid ei gynhyrchion yn aml, ac ar unrhyw adeg benodol gallai’r canlynol fod ar gael i chi:

 • Bondiau Incwm
 • Bondiau Premiwm
 • Direct ISA (ISA Arian Parod)
 • Bondiau Ecwiti Gwarantedig
 • Direct Saver – cyfrif cynilo
 • Cyfrif buddsoddi - cyfrif cynilo rydych yn ei reoli trwy'r post
 • Tystysgrifau Cynilo Llog Sefydlog neu Fynegai-Gysylltiedig
 • Bondiau Twf Gwarantedig a Bondiau Incwm Gwarantedig
 • ISAs Iau. 

Sut maent yn gweithio

Wrth gynilo neu fuddsoddi ag NS&I, rydych yn rhoi benthyg i’r llywodraeth ac mae eich arian yn gwbl ddiogel.

Gall gwahanol gynhyrchion NS&I dalu llog, adenillion o’r farchnad stoc neu adenillion sy’n gysylltiedig â chwyddiant (incwm) neu, yn achos Bondiau Premiwm, gwobrau di-dreth.

Gall rhai cynhyrchion NS&I osod cosbau am godi’ch arian yn gynnar â rhai cynhyrchion buddsoddi, gan olygu y gallech gael llai yn ôl na’ch buddsoddiad gwreiddiol.

Yn wahanol i'r mwyafrif o fanciau'r DU, mae'r NS&I ar gyfer cynilion yn unig. Mae hyn yn golygu nad yw'n rhoi benthyg arian. Er enghraifft, ni allwch gymryd morgais neu gerdyn credyd.

Risg ac elw

Gallwch fod yn sicr y byddwch yn cael eich holl arian yn ôl ac eithrio lle gosodwyd cosb am godi’ch arian yn gynnar â rhai cynhyrchion buddsoddi. Fel ag unrhyw gynnyrch sy’n seiliedig ar arian parod neu fuddsoddiad, os bydd chwyddiant yn uchel mae’n bosibl na fydd eich arian yn cynnal ei werth mewn termau real - mewn geiriau eraill, gall ei ‘bŵer prynu’ gael ei leihau gan chwyddiant. 

Dim ond oherwydd bod y llywodraeth yn cefnogi NS&I, nid yw'n golygu y byddwch yn cael cyfraddau llog gwell na banciau eraill. Os yw cael cynnig da yn bwysig i chi gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud eich ymchwil cyn buddsoddi.

Cael gafael ar eich arian

Mae rhai cyfrifon cynilo yn caniatáu mynediad ar unwaith tra gallai fod hyd at sawl blwyddyn ar gyfer tystysgrifau bondiau a chynilion.

Os bydd angen i chi ‘gyfnewid am arian’ bond tymor penodol yn gynnar, byddwch fel arfer yn talu tâl i wneud hynny. Mae'n bwysig darllen yr holl delerau ac amodau cyn i chi agor cyfrif.

Diogel a sicr?

Mae eich cynilion neu fuddsoddiadau’n ddiogel ac fe’u cefnogir gan Drysorlys EM, faint bynnag y byddwch yn ei gynilo neu fuddsoddi, yn amodol ar unrhyw gosbau am godi arian yn gynnar ar rai cynhyrchion buddsoddi.

Ar gyfer cymdeithasau adeiladu, undebau credyd a banciau awdurdodedig eraill y DU, mae eich cynilion fel arfer yn cael eu gwarchod gan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS).

Ble i gael cynhyrchion NS&I

Treth an gyfrifon NS&I

Mae rhai cynhyrchion NS&I yn talu adenillion sy’n rhydd rhag treth incwm a threth ar enillion cyfalaf.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • ISA arian parod
 • Bondiau Premiwm
 • Tystysgrifau Arbedion Llog a Mynegai-Gysylltiedig
 • ISAs Iau.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.