Cynilion ar gyfer argyfwng - faint sy’n ddigon?

Mae cael rhywfaint o gynilion argyfwng yn ffordd wych i baratoi ar gyfer treuliau annisgwyl, yn enwedig pan fydd pethau'n mynd o chwith, fel peiriant golchi neu foeler yn torri. Byddwn yn esbonio sut i gronni byffer cynilion argyfwng a faint i'w gynilo. 

Sut i gronni eich cronfa

Er ei bod yn syniad da sefydlu'ch cronfa argyfwng cyn gynted â phosibl, mae'n well cadw at yr hyn y gallwch ei fforddio a cheisio cynilo'n rheolaidd.

Yn aml mae cynilo symiau llai, rheolaidd yn fwy effeithiol na chynilo symiau mawr yn achlysurol. Mae hyn oherwydd eich bod yn dod i’r arfer o gynilo, a ddim yn ymrwymo gormod o arian. Mae hefyd yn gadael i chi gyllidebu eich gwariant o wythnos i wythnos neu fis i fis yn fwy effeithiol.

Os nad yw hyn yn bosibl, cynilwch beth a allwch mor rheolaidd â phosibl. Mae pob ceiniog yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Yn yr un ffordd ag y byddech yn cynilo ar gyfer priodas neu gar newydd, gweithiwch allan faint sydd ei angen arnoch, a threfnwch archeb sefydlog neu Ddebyd Uniongyrchol am y swm priodol.

Bydd dychmygu eich nod derfynol - p’un a ydych yn paratoi eich hun yn erbyn car yn torri i lawr neu yn erbyn yr angen o brynu eitem ddrud fel popty neu beiriant golchi - yn eich helpu i gadw ffocws ac ar y trywydd iawn hefyd. Bydd cadw trywydd â siart ar y wal yn helpu hefyd.

Os oes gennych ddyledion, dylech hefyd benderfynu os byddai’n well eu talu’n gyntaf, neu gynilo a’u talu yn ôl ar yr un pryd . 

Yn aml mae cynilo symiau llai, rheolaidd yn fwy effeithiol na chynilo symiau mawr yn achlysurol. Mae hyn oherwydd eich bod yn dod i’r arfer o gynilo, a ddim yn ymrwymo gormod o arian. Mae hefyd yn gadael i chi gyllidebu eich gwariant o wythnos i wythnos neu fis i fis yn fwy effeithiol.

Os nad yw hyn yn bosibl, cynilwch beth a allwch mor rheolaidd â phosibl. Mae pob ceiniog yn gwneud gwahaniaeth mawr .

Yn yr un ffordd ag y byddech yn cynilo ar gyfer priodas neu gar newydd, gweithiwch allan faint sydd ei angen arnoch, a threfnwch archeb sefydlog neu Ddebyd Uniongyrchol am y swm priodol.

Bydd dychmygu eich nod derfynol - p’un a ydych yn paratoi eich hun yn erbyn car yn torri i lawr neu yn erbyn yr angen o brynu eitem ddrud fel popty neu beiriant golchi - yn eich helpu i gadw ffocws ac ar y trywydd iawn hefyd. Bydd cadw trywydd gyda siart ar y wal yn helpu hefyd..

Os oes gennych ddyledion, dylech hefyd benderfynu os byddai’n well eu talu’n gyntaf, neu gynilo a’u talu yn ôl ar yr un pryd . 

Os yw arian yn dynn ac nad ydych yn siŵr a allwch gynilo, dyma ambell beth allwch roi cynnig arnynt i weld os allwch ryddhau peth arian :

Ar ôl i chi gyrraedd eich swm targed ar gyfer y gronfa argyfwng, efallai yr hoffech barhau â'r swm cynilo rheolaidd i ariannu nodau cynilo eraill.

Faint dylwn ei gynilo ?

Bydd eisiau i chi allu talu am waith trwsio annisgwyl, ond hefyd, mae’n bwysig cael digon o arian am o leiaf tri mis mewn sefyllfa anodd.

Er enghraifft, petaech yn colli eich swydd neu petaech chi a’ch partner yn gwahanu, a bod angen amser arnoch i ymdrin â’r sefyllfa – bydd angen ychydig yn fwy na chost boeler neu beiriant golchi dillad newydd arnoch.

Synnwyr y fawd

Fel rheol, mae’n syniad da i roi clustog ariannol gadarn i chi’ch hun i sicrhau bod gennych o leiaf tri mis o wariant ar gyfer eitemau hanfodol ar gael mewn cyfrif cynilo dim rhybudd. Er enghraifft, os byddwch yn colli’ch swydd, bydd yn rhoi tri mis i chi chwilio am un newydd.

Felly, os ydych yn gwario £1,000 y mis ar forgais neu rent, bwyd, biliau gwresogi a phethau eraill na allwch fyw hebddynt, dylech anelu at sicrhau bod gennych £3,000 mewn cynilion ar gyfer argyfwng.

Ffyrdd eraill o ddelio â chostau annisgwyl

Mae yswiriant yn ffordd arall o dalu costau annisgwyl. 

Talu dyledion â blaenoriaeth cyn cynilo ar gyfer argyfyngau

Mae’n wych eich bod yn dechrau cronni eich cronfa argyfwng, ond cyn i chi bentyrru’ch holl arian sbâr iddo, gwnewch yn siŵr eich bod yn barod.

Os oes gennych:

 • dyled cerdyn credyd
 • gorddrafft anawdurdodedig
 • Benthyciadau diwrnod tâl
 • Benthyg o ddrws i ddrws neu gredyd cartref
 • ôl-ddyledion ar eich ad-daliadau morgais.

Byddai’n rhatach yn y pen draw i dalu’r rhain yn gyntaf.

Ond os ydych yn cadw i fyny ag ad-daliadau morgais a bod unrhyw gredyd arall sydd gennych yn gost isel, dros dro neu dan reolaeth, mae’n syniad da i ychwanegu at eich cronfa argyfwng.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.