Bondiau Plant

Roedd Bondiau Plant Buddsoddiadau a Chynilion Cenedlaethol (NS&I) arfer caniatáu i chi fuddsoddi cyfandaliad ar ran plentyn o dan 16 oed. Ond nid yw'r bondiau cynilo hyn ar gael mwyach. Darganfyddwch sut roedd Bondiau Plant yn gweithio, beth i'w wneud os oes gennych un sy'n aeddfedu'n fuan a beth yw'r dewisiadau amgen.

Sut mae Bondiau Plant yn gweithio?

 • Nid oedd unrhyw dreth ar y llog
 • Roedd bondiau pum mlynedd a oedd yn rhoi taliad llog penodedig bob blwyddyn. (Yn flaenorol roedd Bondiau Plant yn cael eu galw yn Fondiau Bonws Plant a oedd â chyfradd llog benodedig flynyddol a thaliad bonws gwarantedig pe byddech yn cadw’r bond am y bum mlynedd llawn. Bellach nid oes taliad bonws, felly dyna’r rheswm am newid yr enw).
 • Roedd taliadau llog yn sefydlog. Felly pan fyddwch yn prynu’r bondiau, byddwch yn gwybod ymlaen llaw faint y byddant yn tyfu yn ystod y tymor
 • Dim ond rhieni, gwarcheidwaid, a (hen) taid/nain oed dyn gallu prynu’r bondiau hyn i unrhyw un dan 16 oed. Roedd rhiant neu warcheidwad yn cadw rheolaeth tan fod y plentyn yn troi 16 (neu’r pen-blwydd pum mlynedd cyntaf ar ôl pen-blwydd y plentyn yn 16).
 • Roeddech yn gallu buddsoddi cyn lleied â £25 neu gymaint â £3,000 fesul dyroddiad bond mewn unedau o £25, fesul plentyn
 • Pan oedd y tymor pum mlynedd wedi dod i ben, gallech naill ai gyfnewid y bondiau am arian parod neu eu hail-fuddsoddi am bum mlynedd arall ar gyfradd llog newydd. Gallech barhau i ail-fuddsoddi nes bod y plentyn yn 16 oed. Roedd bondiau’n aeddfedu’n derfynol pan ydynt yn cyrraedd y pen-blwydd pum mlynedd cyntaf ar neu ar ôl pen-blwydd y plentyn yn 16 oed. Ar ôl hynny, mae’r bondiau’n peidio ag ennill llog.
 • Roedd y gosb am gasglu’r arian yn gynnar yn cyfateb â 90 diwrnod o log ar y swm a gasglwyd.

Beth yw fy opsiynau os oes gennyf i fond sydd i fod i aeddfedu'n fuan?

Gall y person sy'n gofalu am y bond barhau i adnewyddu'r bondiau presennol nes bod y plentyn yn 16 oed. Mae gennych dri opsiwn ar gyfer eich bondiau presennol pan fyddant yn aeddfedu:

 • adnewyddu'r bond, gan ail-fuddsoddi gwerth y bond ynghyd â'r llog.
 • tynnu rhan o'r bond, gan adael i ran ohono gael ei ail-fuddsoddi.
 • tynnu'r holl fond.

Mae bondiau'n cael eu hadnewyddu a'u hail-fuddsoddi'n awtomatig oni bai eich bod yn dweud wrth NS&I fel arall.

Mae hyn yn golygu bod angen i chi benderfynu a ydych eisiau arian parod yn y bond cyfan neu ran ohono cyn dyddiad aeddfedrwydd y bond. Bydd NS&I yn ysgrifennu atoch tua 30 diwrnod cyn i'ch bond aeddfedu i egluro'ch opsiynau yn fanwl. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth nes i chi dderbyn eich pecyn.

Ar ôl i’r bond gael ei adnewyddu mae cosb am dynnu hynny yn ôl ar hyn o bryd sy’n cyfateb â llog o 90 diwrnod.

Os penderfynwch adnewyddu, byddwch yn ymwybodol y gallai'r gyfradd llog fod yn uwch neu'n is na'r gyfradd llog ar eich bond presennol.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.