Tynnu i lawr wedi’i gapio

Roedd tynnu i lawr wedi’i gapio yn ffordd o gymryd incwm o’ch cronfa bensiwn ble roedd yr arian yn eich cronfa wedi ei fuddsoddi mewn cronfeydd a fyddai’n talu incwm i chi. Nid yw ar gael mwyach, ond gallwch barhau i’w ddefnyddio os ydych yn parhau mewn tynnu i lawr wedi’i gapio.

Beth yw tynnu i lawr wedi’i gapio?

Roedd tynnu i lawr wedi’i gapio yn ffordd o gymryd incwm o’ch cronfa bensiwn ble roedd yr arian yn eich cronfa wedi ei fuddsoddi mewn cronfeydd a fyddai’n talu incwm i chi o’r pot pensiwn. Roedd terfyn incwm, neu ‘cap’ ar y swm y gallech chi ei dynnu allan bob blwyddyn. Nid yw ar gael mwyach ond gallwch barhau i’w ddefnyddio os ydych yn parhau mewn tynnu i lawr wedi’i gapio

Mae tynnu i lawr wedi’i gapio wedi cau i ymgeiswyr newydd

Mae Tynnu i lawr wedi’i gapio yn fath o gynnyrch incwm tynnu i lawr oedd ar gael cyn 6 Ebrill 2015.

Os oes gennych dynnu i lawr wedi’i gapio eisoes

Os ydych chi eisoes yn defnyddio tynnu i lawr wedi’i gapio, bydd yn parhau dan ei reolau presennol.

Ond os ydych wedi rhagori ar neu fynd dros y ‘cap’:

 • bydd eich tynnu i lawr wedi'i gapio yn trosi i dynnu i lawr mynediad hyblyg, a
 • mae’r gostyngiad treth allwch chi ei gael ar gynilion pensiwn yn y dyfodol wedi lleihau

Ond gallwch symud pensiynau ychwanegol i mewn i dynnu i lawr wedi'i gapio os yw'ch darparwr yn caniatáu hyn.

Sut mae tynnu i lawr wedi’i gapio yn gweithio?

Gyda thynnu i lawr wedi’i gapio, mae’ch cronfa bensiwn -wedi i chi gymryd eich swm di-dreth - yn cael ei fuddsoddi mewn cronfeydd a gynlluniwyd i dalu incwm i chi.

Mae’r incwm hwn yn drethadwy a gall godi neu ostwng yn seiliedig ar berfformiad y gronfa. Nid yw’n warantedig am oes.

Mae’r swm y gallwch ei gymryd fel incwm â chap o 150% o’r incwm o’r raddfa a bennir gan GAD (Adran Actiwarïaid y Llywodraeth). Yn fras, mae’r raddfa tynnu i lawr wedi’i gapio yn seiliedig ar incwm person iach o’r un oed ei dderbyn o flwydd-dal gydol oes.

 Mae’n cael ei adolygu bob tair blynedd os ydych chi dan 75 ac yn flynyddol wedi hyn.

Ar y dyddiad adolygu, cyfrifir incwm uchafswm newydd – yn seiliedig ar faint y gronfa ddiwygiedig a’r cyfraddau GAD pennaf – a’u gosod ar gyfer y cyfnod nesaf.

Os byddwch chi'n symud potiau pensiwn ychwanegol i mewn i dynnu i lawr wedi'i gapio, bydd yr incwm yn cael ei adolygu a bydd uchafswm newydd yn cael ei gyfrif

Rhyddhad treth ar gynilion pensiwn – rheolau newydd ar gyfer tynnu i lawr wedi’i gapio o Ebrill 2015

Ar yr amod bod eich incwm a dynnir allan yn aros o fewn y ‘cap’ tynnu i lawr, mae swm y cynilion pensiwn cyfraniadau wedi'u diffinio y gallwch gael rhyddhad treth arnynt bob blwyddyn drwy ddefnyddio tynnu i lawr wedi’i gapio yn £60,000. Gelwir hyn yn ‘Lwfans Blynyddol’.

Fodd bynnag, os ydych chi’n tynnu mwy o incwm allan nag y caniateir gan y ‘cap’ tynnu i lawr, yna fe’ch ystyrir wrth fynd ymlaen i fod mewn ‘Tynnu i lawr mynediad hyblyg’ ac mae’r swm o ryddhad treth ar gynilion pensiwn allwch chi ei gael wedi ei leihau i’r lefel Lwfans Blynyddol Prynu Arian (MPAA).

Yn 2022-23 mae’r MPAA yn £10,000.

Ni allwch newid eich meddwl a mynd yn ôl i dynnu i lawr wedi’i gapio unwaith y byddwch wedi rhagori ar y cap.

Pethau i’w hystyried

Ydych chi neu’ch dibynnydd eisiau cadw eich Lwfans Blynyddol llawn? Yna byddwch yn ymwybodol - hyd yn oed os nad ydych yn mynd y tu hwnt i'r cap o dan eich tynnu i lawr capio presennol gallwch ei wneud mewn ffyrdd eraill.

Mae hynny’n golygu os ydych chi’n cael mynediad i ran arall o hyblygrwydd eich cronfa bensiwn - naill ai trwy ddefnyddio tynnu pensiwn i lawr neu trwy gymryd rhywfaint neu’r cyfan ohono fel arian parod neu trwy gymryd incwm o ‘flwydd-dal hyblyg’ - yna byddwch yn dal i ysgogi’r Lwfans Blynyddol Prynu Arian ar gyfer yr holl gynilion pensiwn cyfraniad diffiniedig. Mae hyn oni bai eich bod yn tynnu pot bach o £10,000 neu lai yn ôl.

Gallwch ddewis trosi eich trefniant tynnu i lawr wedi’i gapio i dynnu pensiwn i lawr trwy hysbysu eich cynllun -yn hytrach na thrwy ragori ar y cap.

Yn yr achos hwn, dim ond pan gymerir eich taliad incwm cyntaf o'r trefniant tynnu i lawr mynediad hyblyg y caiff y Lwfans Blynyddol Prynu Arian ei sbarduno.

Ni fydd y Lwfans Blynyddol Prynu Arian yn berthnasol i ddibynnydd sy’n trosi trefniant tynnu i lawr wedi’i gapio ei ddibynnydd i dynnu pensiwn i lawr dibynnydd.

Dim ond pe byddai’n ceisio mynediad at bot pensiwn arall wedi ei brisio ar tua £10,000 neu fwy yn hyblyg fyddai’n cael ei ysgogi.

Buddion tynnu i lawr wedi’i gapio

Gallwch enwebu pwy ydych yn dymuno i gael unrhyw arian sydd dros ben yn eich cronfa tynnu i lawr pan fyddwch yn marw.

 • Os byddwch farw cyn eich bod yn 75 oed, bydd unrhyw arian sydd ar ôl yn eich pensiwn tynnu i lawr wedi'i gapio yn pasio yn ddi-dreth i'ch buddiolwr enwebedig. Mae rhaid talu'r arian cyn pen dwy flynedd ar ôl i'r darparwr ddod yn ymwybodol o'ch marwolaeth, neu ei symud i drefniant arall i'w dalu fel incwm neu gyfandaliadau yn y dyfodol. Os methir y terfyn dwy flynedd, bydd unrhyw arian a delir ar ôl yr amser hwn, yn cael ei ychwanegu at incwm arall eich buddiolwr a'i drethu fel enillion.
 • Os byddwch yn marw ar ôl 75 oed: os bydd eich buddiolwr enwebedig yn cymryd yr arian fel incwm neu gyfandaliad bydd yn cael ei ychwanegu i’w hincwm a’i drethu fel enillion.

Eich dewisiadau incwm ymddeol eraill

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.