Tynnu i lawr wedi’i gapio

Roedd tynnu i lawr wedi’i gapio yn ffordd o gymryd incwm o’ch cronfa bensiwn ble roedd yr arian yn eich cronfa wedi ei fuddsoddi mewn cronfeydd a fyddai’n talu incwm i chi. Nid yw ar gael mwyach, ond gallwch barhau i’w ddefnyddio os ydych yn parhau mewn tynnu i lawr wedi’i gapio.

Beth yw tynnu i lawr wedi’i gapio?

Roedd tynnu i lawr wedi’i gapio yn ffordd o gymryd incwm o’ch cronfa bensiwn ble roedd yr arian yn eich cronfa wedi ei fuddsoddi mewn cronfeydd a fyddai’n talu incwm i chi o’r pot pensiwn. Roedd terfyn incwm, neu ‘cap’ ar y swm y gallech chi ei dynnu allan bob blwyddyn. Nid yw ar gael mwyach ond gallwch barhau i’w ddefnyddio os ydych yn parhau mewn tynnu i lawr wedi’i gapio

Mae tynnu i lawr wedi’i gapio wedi cau i ymgeiswyr newydd

Mae Tynnu i lawr wedi’i gapio yn fath o gynnyrch incwm tynnu i lawr oedd ar gael cyn 6 Ebrill 2015.

Os oes gennych dynnu i lawr wedi’i gapio eisoes

Os ydych chi eisoes yn defnyddio tynnu i lawr wedi’i gapio, bydd yn parhau dan ei reolau presennol.

Ond os ydych wedi rhagori ar neu fynd dros y ‘cap’:

 • bydd eich tynnu i lawr wedi'i gapio yn trosi i dynnu i lawr mynediad hyblyg, a
 • mae’r gostyngiad treth allwch chi ei gael ar gynilion pensiwn yn y dyfodol wedi lleihau

Ond gallwch symud pensiynau ychwanegol i mewn i dynnu i lawr wedi'i gapio os yw'ch darparwr yn caniatáu hyn.

Sut mae tynnu i lawr wedi’i gapio yn gweithio?

Gyda thynnu i lawr wedi’i gapio, mae’ch cronfa bensiwn -wedi i chi gymryd eich swm di-dreth - yn cael ei fuddsoddi mewn cronfeydd a gynlluniwyd i dalu incwm i chi.

Mae’r incwm hwn yn drethadwy a gall godi neu ostwng yn seiliedig ar berfformiad y gronfa. Nid yw’n warantedig am oes.

Mae’r swm y gallwch ei gymryd fel incwm â chap o 150% o’r incwm o’r raddfa a bennir gan GAD (Adran Actiwarïaid y Llywodraeth). Yn fras, mae’r raddfa tynnu i lawr wedi’i gapio yn seiliedig ar incwm person iach o’r un oed ei dderbyn o flwydd-dal gydol oes.

 Mae’n cael ei adolygu bob tair blynedd os ydych chi dan 75 ac yn flynyddol wedi hyn.

Ar y dyddiad adolygu, cyfrifir incwm uchafswm newydd – yn seiliedig ar faint y gronfa ddiwygiedig a’r cyfraddau GAD pennaf – a’u gosod ar gyfer y cyfnod nesaf.

Os byddwch chi'n symud potiau pensiwn ychwanegol i mewn i dynnu i lawr wedi'i gapio, bydd yr incwm yn cael ei adolygu a bydd uchafswm newydd yn cael ei gyfrif

Rhyddhad treth ar gynilion pensiwn – rheolau newydd ar gyfer tynnu i lawr wedi’i gapio o Ebrill 2015

Ar yr amod bod eich incwm a dynnir allan yn aros o fewn y ‘cap’ tynnu i lawr, mae swm y cynilion pensiwn cyfraniadau wedi'u diffinio y gallwch gael rhyddhad treth arnynt bob blwyddyn drwy ddefnyddio tynnu i lawr wedi’i gapio yn £40,000. Gelwir hyn yn ‘Lwfans Blynyddol’.

Fodd bynnag, os ydych chi’n tynnu mwy o incwm allan nag y caniateir gan y ‘cap’ tynnu i lawr, yna fe’ch ystyrir wrth fynd ymlaen i fod mewn ‘Tynnu i lawr mynediad hyblyg’ ac mae’r swm o ryddhad treth ar gynilion pensiwn allwch chi ei gael wedi ei leihau i’r lefel Lwfans Blynyddol Prynu Arian (MPAA).

Yn 2021-22 mae’r MPAA yn £4,000.

Ni allwch newid eich meddwl a mynd yn ôl i dynnu i lawr wedi’i gapio unwaith y byddwch wedi rhagori ar y cap.

Pethau i’w hystyried

Ydych chi neu’ch dibynnydd eisiau cadw eich Lwfans Blynyddol llawn? Yna byddwch yn ymwybodol - hyd yn oed os nad ydych yn mynd y tu hwnt i'r cap o dan eich tynnu i lawr capio presennol gallwch ei wneud mewn ffyrdd eraill.

Mae hynny’n golygu os ydych chi’n cael mynediad i ran arall o hyblygrwydd eich cronfa bensiwn - naill ai trwy ddefnyddio tynnu pensiwn i lawr neu trwy gymryd rhywfaint neu’r cyfan ohono fel arian parod neu trwy gymryd incwm o ‘flwydd-dal hyblyg’ - yna byddwch yn dal i ysgogi’r Lwfans Blynyddol Prynu Arian ar gyfer yr holl gynilion pensiwn cyfraniad diffiniedig. Mae hyn oni bai eich bod yn tynnu pot bach o £10,000 neu lai yn ôl.

Gallwch ddewis trosi eich trefniant tynnu i lawr wedi’i gapio i dynnu pensiwn i lawr trwy hysbysu eich cynllun -yn hytrach na thrwy ragori ar y cap.

Yn yr achos hwn, dim ond pan gymerir eich taliad incwm cyntaf o'r trefniant tynnu i lawr mynediad hyblyg y caiff y Lwfans Blynyddol Prynu Arian ei sbarduno.

Ni fydd y Lwfans Blynyddol Prynu Arian yn berthnasol i ddibynnydd sy’n trosi trefniant tynnu i lawr wedi’i gapio ei ddibynnydd i dynnu pensiwn i lawr dibynnydd.

Dim ond pe byddai’n ceisio mynediad at bot pensiwn arall wedi ei brisio ar tua £10,000 neu fwy yn hyblyg fyddai’n cael ei ysgogi.

Buddion tynnu i lawr wedi’i gapio

Gallwch enwebu pwy ydych yn dymuno i gael unrhyw arian sydd dros ben yn eich cronfa tynnu i lawr pan fyddwch yn marw.

 • Os byddwch yn marw cyn eich bod yn 75 oed: mae unrhyw arian sydd dros ben yn eich cronfa tynnu i lawr yn pasio’n ddi-dreth i’ch buddiolwr enwebedig. Gallant ei gymryd fel cyfandaliad neu fel incwm - ar yr amod fod yr arian wedi ei dalu ymhen dwy flynedd i’r darparwr yn cael gwybod am eich marwolaeth. Os methir y terfyn dwy flynedd, bydd yr arian yn cael ei ychwanegu i incwm arall eich buddiolwr a’i drethu fel enillion.
 • Os byddwch yn marw ar ôl 75 oed: os bydd eich buddiolwr enwebedig yn cymryd yr arian fel incwm neu gyfandaliad bydd yn cael ei ychwanegu i’w hincwm a’i drethu fel enillion.

Eich dewisiadau incwm ymddeol eraill

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
0800 756 1012* Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
0800 138 7777* Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp
+44 77 0134 2744

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.