Ail-ymuno â chynllun pensiwn gweithle

Eich opsiynau os byddwch yn gadael eich cynllun pensiwn

Os byddwch yn gadael eich cynllun pensiwn, ni fyddwch yn colli'r buddion rydych wedi'u cronni (er os ydych mewn cynllun cyfraniadau wedi’u diffinio, gall gwerth eich buddsoddiadau ostwng yn ogystal â mynd i fyny. Gweler isod am ragor o fanylion).

Mae'r hyn rydych wedi'i adeiladu yn parhau i fod yn eiddo i chi, ac mae gennych sawl opsiwn ar gyfer beth i'w wneud ag ef. Dylai gweinyddwr eich cynllun neu'ch darparwr pensiwn ddweud wrthych pa opsiynau sy'n berthnasol i chi.

A ydych yn dal i weithio i'r un cyflogwr? Yna gallwch ofyn i weinyddwr eich cynllun neu'ch darparwr pensiwn a yw'n bosibl ail-ymuno â'r cynllun.

A yw'r cynllun roeddech yn aelod ohono bellach wedi cau i aelodau newydd? Yna efallai y cewch gyfle i ymuno â chynllun newydd. Ond byddwch yn ymwybodol efallai na fydd y cynllun newydd hwn yn cynnig yr un buddion â'ch un gwreiddiol.

Cofrestru'n awtomatig

Os gwnaethoch optio allan o gynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr, byddant yn eich rhoi yn ôl mewn pensiwn gweithle. Mae hyn fel arfer yn digwydd bob tair blynedd - cyhyd â'ch bod yn gymwys i gofrestru'n awtomatig.

Efallai na fydd y cynllun hwn yr un un ag roeddech yn perthyn iddo o'r blaen. Efallai y bydd ganddo lefelau cyfrannu gwahanol, ac mae'n cynnig buddion gwahanol.

A ydych wedi ail-ymuno â chyflogwr rydych wedi gweithio iddo o'r blaen - ac wedi bod yn aelod o'u cynllun pensiwn? Yna efallai y gallwch ail-ymuno â'r un cynllun. Dylai gweinyddwr y cynllun neu'r darparwr pensiynau ddweud wrthych eich opsiynau.

Ail-ymuno â chynllun pensiwn buddion wedi’u diffinio

Os ydych yn ail-ymuno â'ch cynllun pensiwn buddion wedi'u diffinio - mae rheolau'r cynllun yn penderfynu sut rydych yn cael eich trin.

Efallai y cewch eich trin fel pe na baech erioed wedi gadael y cynllun. Mae hyn yn golygu bod eich dau gyfnod (neu fwy) o wasanaeth yn cael eu hychwanegu at ei gilydd i bennu'r budd-daliadau pensiwn y byddwch yn eu derbyn pan fyddwch yn ymddeol.

Neu, efallai y bydd eich dau gyfnod (neu fwy) o aelodaeth cynllun yn cael eu trin ar wahân. Felly, er enghraifft, pan fyddwch yn ymddeol, byddech yn derbyn eich pensiwn, a fyddai'n seiliedig ar eich cyfnod aelodaeth cyntaf, ynghyd â budd-daliadau pensiwn yn seiliedig ar bob un o'ch cyfnodau aelodaeth diweddarach.

Ail-ymuno â chynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig

Os byddwch yn ail-ymuno â'ch cynllun pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio, bydd y cyfraniadau newydd yn cael eu hychwanegu at eich pot pensiwn. Bydd yn parhau i dyfu, yn seiliedig ar y buddsoddiadau o'ch dewis.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.