Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Talu cyfraniadau pensiwn ar amser

Mae'ch cyflogwr fel arfer yn gyfrifol am ddidynnu cyfraniadau o'ch cyflog, a thalu unrhyw rai a wnânt i'ch pensiwn. Mae yna reolau i sicrhau bod eich cyflogwr yn gwneud hyn, ac o fewn cyfnod rhesymol o amser.

Eich cyfraniadau

Mae rhaid i’ch cyflogwr basio’ch cyfraniadau i’ch cynllun neu’ch darparwr erbyn 22ain diwrnod y mis (19eg os talwch â siec) ar ôl iddynt gael eu didynnu o’ch cyflog.

Mae hyn yn wir hefyd os ydych yn defnyddio aberth cyflog i gynilo ar gyfer eich pensiwn. Dyma pryd rydych yn cytuno i gyfnewid rhan o'ch cyflog am fudd-daliadau ychwanegol gan eich cyflogwr.

arrow icon

Os ydych wedi'ch ymrestru'n awtomatig mewn pensiwn gweithle, mae yna reolau ar gyfer y didyniad cyntaf o gyfraniadau.

arrow icon
arrow icon

Cyfraniadau eich cyflogwr

Mae cyflogwyr yn talu eu cyfraniadau i'ch cynllun pensiwn ar ddyddiad y cytunwyd arno gyda darparwr y cynllun neu'r ymddiriedolwyr.

Rhaid i ymddiriedolwyr cynllun buddion wedi’u diffinio lunio a chynnal amserlen o gyfraniadau.

Rhaid i ymddiriedolwyr cynllun cyfraniadau wedi’u diffinio sefydlu a chynnal amserlen talu.

Mae'r amserlenni hyn yn cofnodi'r cyfraniadau y mae'r cyflogwr yn eu talu i'r cynllun, a phryd y maent yn eu talu.

Os na fydd eich cyflogwr yn talu'ch cyfraniadau mewn pryd, neu o gwbl, gallwch reportio'ch cyflogwr i'r Rheoleiddiwr Pensiynau, gan ddefnyddio'r ffurflen hon: Cyfraniadau pensiwn gweithle ar goll

Mewn cynllun gweithle y mae ymddiriedolwyr yn gofalu amdano, rhaid i'r ymddiriedolwyr roi gwybod am y  diffyg talu i'r Rheoleiddiwr Pensiynau.

Yn y naill achos neu'r llall, gallwch chi neu'r ymddiriedolwyr roi gwybod am y diffyg talu pan fydd y cyfraniadau 90 diwrnod yn hwyr. Yna rhaid i'r ymddiriedolwyr rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Efallai y bydd y Rheoleiddiwr Pensiynau yn gosod dirwy os na thelir y cyfraniadau cywir mewn pryd.

arrow icon

Yn achos osgoi talu twyllodrus i dalu cyfraniadau i'r cynllun, mae hyn yn drosedd. Gallai hyn arwain at ddirwy o ddedfryd o garchar.

arrow icon

Pensiynau personol neu randdeiliaid

A yw'ch cyflogwr yn talu cyfraniadau i'ch pensiwn rhanddeiliad neu bersonol? Yna mae'n rhaid iddynt dalu'r rhain erbyn dyddiad penodol y cytunwyd arno gyda'r darparwr.

Beth os yw taliad yn llai na'r disgwyl, neu'n hwyr, ac nad yw'r sefyllfa wedi'i datrys cyn pen 90 diwrnod? Yna mae'n rhaid i'ch darparwr pensiwn roi gwybod am hyn i'r Rheoleiddiwr Pensiynau. Yna mae'n rhaid iddyn nhw roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

arrow icon

Beth os bydd eich cyflogwr yn mynd yn fethdalwr?

Beth os yw'ch cyflogwr wedi mynd yn fethdalwr - ond na wnaethant dalu cyfraniadau'r cwmni a'r gweithiwr am amser cyn ansolfedd? Yna gall hawlio amdanynt o'r Gronfa Yswiriant Gwladol.

Mae'r taliadau hyn yn cael eu hawlio yn gyffredinol gan eich gweinyddwr pensiwn neu Dderbynnydd Swyddogol mewn achosion o ymddatodiad, trwy'r Gwasanaeth Taliadau Diswyddo.  

Gallant hawlio am gyfraniadau cyflogwr a chyflogai coll a oedd fod cael eu talu yn y 12 mis yn arwain at y dyddiad ansolfedd.

Ar gyfer cyfraniadau sydd y tu allan i'r terfyn amser hwn o 12 mis, byddech chi - ac aelodau eraill y cynllun - yn dod yn gredydwyr i'r cyflogwr ansolfent.

Os ydych yn aelod o gynllun buddion wedi’u diffinio, a'ch cyflogwr yn mynd yn fethdalwr, gall y Gronfa Diogelu Pensiwn dalu cyfran o'ch pensiwn. Am fwy o fanylion ar sut mae hyn yn gweithio, gweler y dudalen hon.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.