Sut i gynyddu eich cynilion pensiwn

Mae llawer o bobl yn canfod bod ganddynt ddiffyg wrth wirio eu cynilion pensiwn, ac yn sylweddoli nad yw eu Pensiwn y Wladwriaeth yn ddigon i gael yr ymddeoliad y maent ei eisiau. Os yw hyn yn berthnasol i chi, defnyddiwch ein cyfrifiannell i amcangyfrif faint yn ychwanegol sydd angen i chi ei gynilo. Os nad ydych yn gwybod a oes gennych ddiffyg, defnyddiwch ein dolenni i wirio. 

Sut i wirio a fydd incwm eich pensiwn yn annigonol

Os nad yw'ch pensiwn yn ddigonol, faint sydd ei angen arnoch i lenwi'r bwlch?

Mae cost llenwi diffyg yn eich incwm pensiwn rhagamcanol yn dibynnu i raddau helaeth ar eich oedran.

Po bellaf i ffwrdd o ymddeol ydych, po fwyaf o amser sydd gennych i roi hwb i'ch cynilion pensiwn, a'r mwyaf o amser y mae rhaid i'ch cynilion dyfu.

Cofiwch ar gyfer 2023-24 mae’r Pensiwn Newydd y Wladwriaeth llawn yn £203.85 yr wythnos – yn dibynnu ar sawl blwyddyn o Yswiriant Gwladol sydd gennych, efallai y cewch lai.

Dyma pam mae angen i chi feddwl am yr hyn y gallwch ei wneud os nad yw'ch Pensiwn y Wladwriaeth yn ddigonol. Mae gennym rai pethau y gallwch eu gwneud yn yr adrannau nesaf.

Eich prif opsiynau

Pan fyddwch wedi cyfrifo faint yn ychwanegol y mae angen i chi ei gyfrannu at eich cynilion pensiwn bob mis, mae gennych sawl opsiwn.

Rydym yn awgrymu ystyried y canlynol, yn y drefn hon:

 1. Os ydych yn gyflogedig, ymuno â chynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr yw'r ffordd orau i helpu i lenwi'ch bwlch incwm ymddeol. Mae rhaid i bob cyflogwr nawr gynnig pensiwn gweithle i weithwyr cymwys a gwneud cyfraniadau iddo.
 2. Os ydych eisoes yn aelod o gynllun gweithle, efallai mai rhoi hwb i'ch cyfraniadau iddo fyddai'r opsiwn mwyaf cyfleus i chi. Mae llawer o gyflogwyr yn cyfateb i'r cyfraniadau y mae eu gweithwyr yn eu talu, felly os ydych yn talu mwy, maent hefyd yn talu mwy.
 3. Os ydych yn hunangyflogedig neu os nad ydych yn gymwys i ymuno â chynllun pensiwn gweithle, gallwch sefydlu'ch cynllun pensiwn personol eich hun. Mae'r opsiynau hyn yn cynnwys pensiynau personol arferol (sy'n cael eu cynnig gan y rhan fwyaf o gyflenwyr) cynlluniau rhanddeiliaid (sydd â thaliadau wedi'u capio) a phensiynau personol hunan-fuddsoddedig (a all gynnig dewis buddsoddi ehangach, ond sy'n aml yn dod â thaliadau uwch). Gallwch hefyd defnyddio NEST (Ymddiriedolaeth Cynilion Cyflogaeth Genedlaethol) a gafodd ei chreu gan y llywodraeth.

Pensiwn y Wladwriaeth

Efallai hoffech hefyd gael rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth i weld faint fydd eich hawl.

Gallwch ofyn am ragolwg Pensiwn y Wladwriaeth mewn tair ffordd:

 • Ar-lein: ar wefan GOV.UK  (bydd angen i chi greu cyfrif i brofi pwy ydych a bod o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth).
 • Drwy ffonio: 0800 731 0453.
 • Trwy’r post: drwy gwblhau ffurflen BR19W (y gallwch naill ai ei gwblhau ar-lein a'i argraffu neu ei argraffu ac yna ysgrifennu â llaw). Gallwch gael y ffurflen o wefan GOV.UK . Mae’r cyfeiriad ar flaen y ffurflen.

Os oes gennych fylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol, efallai y gallwch dalu Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Gwirfoddol (VNICs) i gynyddu eich hawl i Bensiwn y Wladwriaeth.

Mae'n werth siarad ag arbenigwr VNICs yng Nghanolfan Bensiwn y Dyfodol ffôn: 0800 731 0453 i drafod eich opsiynau a chost gwneud y cyfraniadau hyn.

Olrhain pensiwn

Os ydych wedi newid swyddi sawl gwaith dros y blynyddoedd, efallai hoffech weld a oes gennych unrhyw hen bensiynau rydych  wedi colli trywydd ohonynt.

Er mwyn eich helpu i chwilio am bensiwn gweithle coll, ac os ydych yn gwybod enw'r cyflogwr neu'r cynllun pensiwn, gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth Olrhain Pensiwn. Mae ganddynt gyfeiriadur ar-lein y gallwch ei ddefnyddio i chwilio am fanylion cyswllt.

Efallai y gallwch fynd yn ôl at eich hen gyflogwr i ddod o hyd i fanylion cyswllt y cynllun pensiwn rydych yn edrych i'w olrhain.

Mae Tŷ'r Cwmnïau yn lle da i wirio am fanylion cyswllt eich hen gyflogwr os ydynt wedi symud neu newid enwau ers i chi adael cyflogaeth.

Ble i gael mwy o wybodaeth a chyngor

Os oes angen mwy o help arnoch, yn enwedig os ydych yn buddsoddi arian, gallwch siarad ag ymgynghorydd ariannol rheoledig a fydd yn mynd trwy'ch opsiynau a'ch helpu chi i ddewis yr un gorau i chi.

Bydd rhaid i chi dalu am gyngor ariannol, ond bydd rhaid i gynghorwyr fynd trwy eu ffioedd a'u taliadau â chi cyn i chi ymrwymo. Gallwch ddod o hyd i gynghorydd ariannol rheoledig yn ein Cyfeirlyfr Cynghorydd Ymddeoliad.

Mae'n werth siarad ag o leiaf dri chwmni a gofyn am eu taliadau am y math hwn o gyngor.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.