Cyfraniadau pensiwn yn y gweithle: faint sy’n rhaid i chi / eich cyflogwr ei gyfrannu?

Mae'r llywodraeth wedi gosod isafswm cyfraniadau y mae rhaid i chi a/neu'ch cyflogwr eu gwneud yn eich cynllun pensiwn gweithle. Bydd eich cyflogwr yn dweud wrthych faint y bydd rhaid i chi ei gyfrannu. Darganfyddwch sut mae'r isafswm cyfraniad yn cael ei gyfrif o dan y gwahanol opsiynau.

Beth yw isafsymiau cyfraniadau pensiwn?

Mae'r llywodraeth wedi pennu'r isafswm cyfraniadau o dan ymrestru awtomatig. Y cyfanswm isafswm cyfraniad cyfredol fydd 8% i'r mwyafrif o bobl.

Mae’n rhaid i’ch cyflogwr gyfrannu isafswm, yn y rhan fwyaf o achosion mae hyn yn 3%.

Os nad yw'r cyfraniad gan eich cyflogwr yn ddigonol i gwmpasu'r holl isafswm cyfraniad, bydd angen i chi wneud yn iawn am y gwahaniaeth.

Bydd y llywodraeth hefyd yn eich helpu i gynilo ar gyfer eich pensiwn trwy roi rhyddhad treth i chi ar eich cyfraniadau.

Mae'r cyfanswm isafswm cyfraniad i'ch pensiwn fel arfer yn seiliedig ar yr hyn a elwir yn ‘enillion cymhwyso’.

Sut cyfrifir isafsymiau cyfraniadau

Mae’r isafswm cyfraniadau’n cynnwys arian o'ch cyflog, arian a gyfrannwyd gan eich cyflogwr a rhyddhad treth gan y llywodraeth. Os yw'r cyfanswm isafswm ar gyfer eich pensiwn yn seiliedig ar enillion cymwys, bydd y cyfraniadau'n cael eu cyfrif fel a ganlyn:

Isafswm cyfraniadau yn seiliedig ar enillion cymwys

Cyflogwr

3%

Gweithiwr

4%

Rhyddhad treth o’r Llywodraeth 

1%

Cyfanswm

8%

Beth yw enillion cymwys?

Mae'r rhain yn rhan o'ch enillion cyn i gyfraniadau Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol gael eu didynnu. Ar gyfer blwyddyn dreth 2023-24 dyma bopeth dros £6,240 a hyd at £50,270.

Mae enillion yn cynnwys:

 • eich cyflog
 • comisiwn
 • bonysau
 • goramser.

Beth yw tâl pensiynadwy?

Efallai y bydd eich cyflogwr yn dewis seilio cyfraniadau ar eich ‘tâl pensiynadwy’, yn hytrach nag enillion cymwys.

Mae hyn yn fwyaf tebygol o fod yn wir pan ddarparodd eich cyflogwr gynllun pensiwn gweithle cyn cyflwyno ymrestriad awtomatig.

Diffinnir tâl pensiynadwy gan reolau'r cynllun pensiwn. Yn nodweddiadol, cyflog sylfaenol yw tâl pensiynadwy, heb gynnwys elfennau o'ch enillion fel comisiwn, taliadau bonws a goramser.

A yw'ch cyflogwr wedi penderfynu defnyddio tâl pensiynadwy yn hytrach nag enillion cymwys? Yna mae rhaid iddynt fodloni un o dair set o ofynion amgen ar gyfer eu cynllun pensiwn er mwyn bod yn gymwys i'w defnyddio dan ymrestriad awtomatig ac i gyfrifo'r cyfanswm isafswm cyfraniadau y mae angen eu gwneud.

Bydd eich cyflogwr yn cadarnhau lefel y cyfraniadau y bydd yn eu gwneud a'r lefel sydd ei hangen arnoch cyn i chi ymrestru'n awtomatig. 

Rhestrir y tair set isod.

Set Un

Cyfraniadau wedi'u cyfrifo ar eich enillion sylfaenol. Nid ydynt yn cynnwys bonws, goramser, comisiwn na lwfansau staff penodol (fel tâl shifft neu lwfans adleoli) yn y cyfrifiad.

Mae’ch cyflogwr yn cyfrannu: Cost o’r cyfraniadau i chi: Rhyddhad treth o’r Llywodraeth: Cyfanswm cyfraniadau

4.0%

4.0% o’ch enillion sylfaenol 

1.0% o’ch enillion sylfaenol

9.0% o’ch enillion sylfaenol

Set Dau

Cyfrifir cyfraniadau ar enillion sylfaenol lle mae enillion sylfaenol yn cyfrif am o leiaf 85% o gyfanswm enillion ar gyfartaledd am holl weithwyr yn y cynllun. Nid ydynt yn cynnwys bonws, goramser, comisiwn na lwfansau staff penodol (megis tâl shifft neu lwfans adleoli) yn y cyfrifiad.

Mae’ch cyflogwr yn cyfrannu: Cost o’r cyfraniadau i chi: Rhyddhad treth o’r Llywodraeth: Cyfanswm cyfraniadau

3.0%

4.0% o’ch enillion sylfaenol

1.0% o’ch enillion sylfaenol

8.0% o’ch enillion sylfaenol

Set Tri

Mae cyfraniadau yn seiliedig ar yr holl enillion cyn treth. Byddai hyn yn cynnwys pethau fel bonws, goramser, comisiwn.

Mae’ch cyflogwr yn cyfrannu: Cost o’r cyfraniadau i chi: Rhyddhad treth o’r Llywodraeth: Cyfanswm cyfraniadau

3.0%

3.2% o’ch holl enillion 

0.8% o’ch holl enillion

7.0% o’ch holl enillion

Enghraifft

Os oes gennych enillion o gyflogaeth o £24,000 y flwyddyn, cyfrifir eich enillion cymwys ar gyfer y flwyddyn dreth gyfredol fel £24,000 - £6,240 = £17,760 y flwyddyn.

Os yw'ch cyflogwr yn gwneud yr isafswm cyfraniadau’n unig (fel uchod), y symiau y mae angen eu cyfrannu yn y flwyddyn dreth gyfredol yw:

Mae’ch cyflogwr yn cyfrannu: Cost o’r cyfraniadau i chi: Rhyddhad treth o’r Llywodraeth: Cyfanswm cyfraniadau

3%

4%

1%

8%

£532.80 y flwyddyn 

£710.40 y flwyddyn

£177.60 y flwyddyn

£1,420.80 y flwyddyn

£44.40 y mis 

£59.20 y mis

£14.80 y mis

£118.40 y mis

Bydd y ffordd rydych yn derbyn rhyddhad treth yn dibynnu ar y math o gynllun pensiwn rydych ynddo a sut mae'ch cynllun yn dewis ei reoli.

Os ydych yn drethdalwr cyfradd uwch efallai y bydd angen i chi hawlio'r rhyddhad treth ychwanegol. Dylai eich cynllun pensiwn ddweud wrthych am hyn.

Os yw'ch cyflogwr yn cyfrannu mwy nag isafswm cyfraniad y cyflogwr, gallent ganiatáu i chi wneud cyfraniad is, cyn belled â bod cyfanswm isafswm y cyfraniadau’n cael ei dalu.

Mae'r rhyddhad treth a roddir gan y llywodraeth yn seiliedig ar swm eich cyfraniad. Felly os yw swm eich cyfraniad yn lleihau, mae swm y rhyddhad treth rydych yn elwa ohono hefyd yn lleihau.

Gallwch chi a'ch cyflogwr benderfynu cyfrannu mwy na'r isafswm. Er nad oes unrhyw rwymedigaeth ar eich cyflogwr i wneud cyfraniadau ar enillion uwchlaw'r cap enillion cymwys (£50,270 y flwyddyn ym mlwyddyn dreth 2023-24), gallent ddewis gwneud hynny.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.