Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cwestiynau cyffredin am ymrestru awtomatig

Rwyf yn hunangyflogedig. A yw ymrestru awtomatig yn berthnasol i mi?

Os ydych yn hunangyflogedig, nid yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith i chi ymrestru'ch hun mewn pensiwn gweithle. Ond mae'n syniad da meddwl pa incwm y bydd gennych i fyw arno pan fyddwch yn ymddeol.

Efallai hoffech gynllunio ar gyfer eich bywyd diweddarach os nad ydych eisoes – er enghraifft, cychwyn cynllun pensiwn.

Gallech ddewis:

Mae'r rhain i gyd ar gael gan amrywiaeth o ddarparwyr pensiwn.

Efallai y byddwch hefyd yn penderfynu ymuno â NEST (yr Ymddiriedolaeth Cynilion Cyflogaeth Genedlaethol) - corff llywodraethol sy'n darparu cynllun pensiwn.

arrow icon
arrow icon

Fi yw unig gyfarwyddwr a chyflogai cwmni cyfyngedig. Sut mae ymrestru awtomatig yn effeithio arnaf i?

Rydych yn un o'r ychydig ddosbarthiadau o weithwyr nad oes rhaid ymrestru'n awtomatig i gynllun pensiwn gweithle. Er y gallwch barhau i benderfynu sefydlu un os ydych eisiau.

Mae'n bwysig meddwl pa incwm y bydd gennych i fyw arno pan fyddwch yn ymddeol - ac a oes angen i chi ddechrau, neu gynyddu cynilion ymddeol.

Rwyf ar gontract dim oriau. Sut y byddaf yn cael fy nhrin?

Byddwch yn cael eich ymrestru'n awtomatig yn yr un modd â gweithwyr eraill os ydych yn ennill mwy na:

 • £192 yr wythnos
 • £833 y mis, neu
 • £10,000 y flwyddyn.

(ffigyrau 2022-23)

Mae angen i chi hefyd fodloni'r amodau ymuno eraill.

Nid oeddwn yn gymwys i ymrestru'n awtomatig oherwydd nid oeddwn yn ennill digon. Ond rwyf wedi cael codiad cyflog yn ôl-ddyddiedig sy'n fy ngwneud yn gymwys i ymrestru'n awtomatig. A ddylid ôl-ddyddio fy aelodaeth yn unol â'm codiad cyflog ôl-ddyddiedig?

A ydych wedi derbyn codiad cyflog ôl-ddyddiedig sy'n mynd â chi dros y symiau trothwy enillion o £192 yr wythnos neu £833 y mis? Yna dylech gael eich ymrestru'n awtomatig pan fyddwch yn derbyn y codiad cyflog – ar yr amod eich bod yn cwrdd â'r amodau ymuno eraill.

Gallai'r cyfraniad cyntaf fod yn uwch na'r rhai diweddarach, i adlewyrchu'r codiad cyflog ôl-ddyddiedig.

Ni wnaeth fy nghyflogwr fy nghofrestru ac mae bellach wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr. A oes gennyf hawl i gyfraniadau pensiwn?

A oeddech yn gymwys i ymuno ond ni wnaeth eich cyflogwr eich ymrestru'n awtomatig? Yna cysylltwch â'r Rheoleiddiwr Pensiynau cyn gynted â phosibl:

Sut mae tâl mamolaeth neu dadolaeth yn cael ei drin?

Os ydych yn derbyn tâl mamolaeth neu dadolaeth, byddwch yn cael eich trin yn yr un modd â gweithwyr eraill.

Os ydych yn ennill mwy na £192 yr wythnos neu £833 y mis – ac yn cwrdd â'r amodau ymuno eraill – byddwch yn cael eich ymrestru'n awtomatig.

Beth yw ailymrestru?

Tua bob tair blynedd mae rhaid i'ch cyflogwr roi unrhyw weithwyr cymwys, sydd wedi eithrio allan o'r blaen, yn ôl mewn cynllun pensiwn ymrestru awtomatig. Gelwir hyn yn ‘ailymrestru’. Mae'r broses ailymrestru ar y dyddiad a ddewiswyd yn ei hanfod yr un fath ag ar gyfer ymrestru ar y dyddiad cyntaf.

Ond ni all eich cyflogwr ddefnyddio gohirio. Dyma pryd maent yn gohirio gweithio allan pwy i'w roi mewn cynllun pensiwn am hyd at dri mis.

Mae rhaid iddynt drefnu i aelodaeth cynllun pensiwn cymwys ddechrau o'r dyddiad ailgofrestru.

Gallwch barhau i eithrio allan os nad ydych am ddod yn aelod.

A fyddaf yn cael rhyddhad treth ar fy nghyfraniadau?

Os ydych yn gyflogai sy'n ennill mwy na'r lwfans personol (£12,570 yn y flwyddyn dreth 2022/23) byddwch yn derbyn rhyddhad treth ar eich cyfraniadau.

Bydd angen i chi wirio â'ch cynllun sut mae hyn yn gweithio i chi ac a oes angen i chi wneud unrhyw beth i hawlio'r holl ryddhad treth y mae gennych hawl iddo.

Os ydych yn ennill llai na’r lwfans personol ac felly nad ydych yn talu treth, yna ni chewch ryddhad treth os yw eich cyflogwr yn gweithredu cynllun ‘tâl net’.

Os yw eich cynllun gweithle yn gweithredu o dan ‘rhyddhad yn y ffynhonnell’ - byddwch yn derbyn rhyddhad treth sylfaenol (20%) ar eich cyfraniadau. Mae hyn waeth beth yw lefel eich cyflog.

Os yw hyn yn effeithio arnoch, gallwch wirio â'ch cyflogwr pa fath o gynllun y maent yn ei gynnig ac a fyddent yn barod i newid i gynllun rhyddhad yn y ffynhonnell.

Byddwch yn ymwybodol bod rhaid i'ch cyflogwr ddefnyddio'r un dull ar gyfer yr holl weithwyr yn y cynllun.

arrow icon

Ni allaf fforddio fy nghyfraniadau 5%. A gaf i ddewis lleihau fy nghyfraniadau?

Mae hyn yn dibynnu ar eich trefniant unigol. Felly bydd angen i chi drafod hyn â'ch cyflogwr.

Os ydych yn gallu lleihau eich cyfraniadau a bod cyfanswm y cyfraniadau yn disgyn o dan 8% - ni fyddwch bellach mewn cynllun ymrestru awtomatig cymwys.

Bydd hyn yn sbarduno'r broses ailymrestru. 

Mae hyn yn golygu bod rhaid i'ch cyflogwr eich ailymrestru'n awtomatig os ydych yn weithiwr cymwys. Mae hyn yn digwydd oddeutu bob tair blynedd os nad ydych yn aelod o gynllun cymwys.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.