Ymrestru awtomatig os ydych yn ennill £10,000 y flwyddyn neu lai

Dim ond gweithwyr sy’n ennill mwy nag £10,000 – ac sydd rhwng 22 oed ac oedran Pensiwn y Wladwriaeth – gaiff eu ymrestru’n awtomatig i bensiwn gweithle gan eu cyflogwyr. Ond os ydych yn ennill llai, mae gennych hawl o hyd i ymuno â phensiwn gweithle. Efallai y byddwch yn gymwys am gyfraniadau pensiwn gan eich cyflogwr hefyd.

Os ydych yn ennill llai na £6,240

Ni chewch eich ymrestru’n awtomatig yng nghynllun pensiwn gweithle’ch cyflogwr.

A ydych o leiaf 16 oed ac o dan 75 oed? Yna gallwch ofyn i’ch cyflogwr roi mynediad i chi at bensiwn y gallwch gynilo iddo. Mae rhaid iddynt wneud hyn – a threfnu i chi ymuno. Ond nid oes rhaid iddynt gyfrannu iddo.

Os ydych yn ennill rhwng £6,240 ac £10,000 (yn gynhwysol)

Ni chewch eich ymrestru’n awtomatig yng nghynllun pensiwn gweithle’ch cyflogwr. Fodd bynnag, mae gennych yr hawl i ymuno.

Os ymunwch â’r cynllun, – cyhyd â’ch bod rhwng 16 a 74 oed – byddwch yn gymwys am isafswm lefel cyfraniadau cyflogwr hefyd.

Trothwy enillion

Y ‘trothwy enillion’ yw £10,000 y flwyddyn – ond cewch eich asesu ar gyfer cymhwysedd ym mhob cyfnod tâl.

Bydd y trothwy enillion yn gymesur. Mae hyn yn golygu y bydd y gwir drothwy enillion yn wahanol os ydych yn cael eich talu'n fisol, bob pedair wythnos, bob pythefnos neu bob wythnos.

Gan eich bod yn cael eich asesu ar gyfer cymhwysedd ym mhob cyfnod tâl, efallai y byddwch wedi'ch ymrestru'n awtomatig os bydd eich enillion yn cynyddu – hyd yn oed ond am gyfnod byr.

Er enghraifft, os ydych yn cael eich talu'n fisol, byddwch yn cael eich ystyried eich bod yn cwrdd â'r trothwy enillion os yw'ch enillion misol yn cyrraedd o leiaf £833. Os ydych yn cael eich talu'n wythnosol, byddwch yn cael eich ystyried eich bod yn cwrdd â'r trothwy enillion os yw'ch enillion wythnosol yn cyrraedd o leiaf £192.

Sut mae trothwyon enillion yn newid yn dibynnu ar pryd rydych yn cael eich talu

Yn anffodus ni allwch yn ond rhannu eich cyflog blynyddol yn ôl pa mor aml y cewch eich talu i ganfod a ydych yn gymwys. Mae hyn oherwydd mae’r trothwyon yn amrywio rhyw fymryn yn ddibynnol ar a gewch eich talu’n wythnosol, bob pythefnos, bob pedair wythnos neu’n fisol.

Asesir enillion yn y cyfnod rheolaidd y caiff gweithiwr ei dalu – a elwir yn “gyfnod cyfeirnod talu”. Dangosir y trothwyon perthnasol yn y tabl isod:

Trothwyon enillion ar gyfer y flwyddyn dreth gyfredol (cyn enillion treth)

Cyfnod cyfeirnod talu (pa mor aml y cewch eich talu)
2023-24 Blynyddol bob wythnos bob pythefnos Bob pedair wythnos bob mis

Lefel is o enillion cymwys

£6,240

£120

£240

£480

£520

Sbardun enillion ar gyfer ymrestru awtomatig

£10,000

£192

£384

£768

£833

 

Os ydych yn ennill o dan y lefel is o enillion cymwys, ni fyddwch yn cael eich ymrestru yn awtomatig. Fe allech ymuno os ydych eisiau, ond ni fydd eich cyflogwr yn gorfod cyfrannu.

Os ydych yn ennill ar neu'n uwch na'r lefel sbarduno, byddwch yn cael eich ymrestru'n awtomatig. Os ydych yn ennill islaw'r lefel hon ond yn uwch na lefel enillion is cymwys, ni fyddwch yn cael eich ymrestru'n awtomatig. Ond gallwch ymuno os ydych eisiau, a bydd rhaid i'ch cyflogwr dalu i mewn hefyd.

Os yw'ch cyflog yn agos iawn at y trothwy, neu'n amrywio o ddiwrnod cyflog i ddiwrnod cyflog, siaradwch â'ch cyflogwr i weld pa gategori rydych yn perthyn iddo.

Beth sy'n digwydd pan fydd fy enillion neu fy oedran yn newid?

Dylai eich cyflogwr fod wedi eich asesu ar y dyddiad y cychwynnodd ei ddyletswyddau ymrestru awtomatig neu pan wnaethoch ymuno â'r cwmni. Os nad ydych wedi cael eich ymrestru'n awtomatig, cewch eich ailasesu ar bob cyfnod tâl pellach. Felly mae'n bosibl efallai na fyddwch wedi'ch ymrestru'n awtomatig i ddechrau. Ond gallai cynnydd mewn enillion yn ddiweddarach arwain at eich ymrestru'n awtomatig.

Os oeddech o dan 22 oed pan wnaethoch ymuno â'r cwmni, byddwch yn cael eich ymrestru'n awtomatig pan gyrhaeddwch yr oedran hwn, os ydych yn ennill uwchlaw'r sbardun o £10,000 y flwyddyn.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.