Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sgamiau a dwyn hunaniaeth: sut i gael eich arian yn ôl

Mae’r profiad o ddioddef sgamm, rhywun yn dwyn eich hunaniaeth, neu eich cerdyn yn cael ei glonio yn gallu bod yn dorcalonnus. Ond, os ydych wedi cael arian wedi’i ddwyn o’ch cyfrif mae rhai pethau y gallwch eu gwneud. Darganfyddwch sut i adrodd am y drosedd, beth gall eich banc ei wneud a sut i fynd ati i gael eich arian yn ôl.

Beth i’w wneud os oes arian yn cael ei ddwyn o’ch cyfrif banc

arrow icon

Os oes arian wedi’i dynnu o’ch cyfrif banc heb ganiatâd, mae camau penodol dylech eu cymryd. Mae hyn p’un a yw’ch hunaniaeth wedi’i dwyn, eich carden wedi’i glonio, os oes trosglwyddiad banc nad ydych yn ei adnabod neu os ydych wedi dioddef sgam.

 1. Cysylltwch â’ch banc neu ddarparwr cerdyn i’w hysbysu. Gallech fod yn gyfrifol am yr holl arian sy’n cael ei golli cyn i chi adrodd amdano.
 2. Os ydych wedi cael eich targedu, hyd yn oed os nad ydych yn ddioddefwr, gallwch hysbysu Action Fraud. Ffoniwch 0300 123 2040 neu defnyddiwch y teclyn hysbysu ar-lein ar Action Fraud Yn yr Alban, dylech roi gwybod am y sgam i Police Scotland ar 101 neu Advice Direct Scotland ar 0808 800 9060.
 3. Gallwch hefyd adrodd ar unrhyw sgamiau ariannol, fel twyll buddsoddi, ar wefan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)
arrow icon

Mae fy ngherdyn debyd wedi’i ddefnyddio trwy dwyll

Os yw rhywun wedi defnyddio’ch cerdyn mewn siop, neu ar-lein, rydych wedi’ch diogelu o dan y Rheoliadau Gwasanaethau Talu.

Dywed y rheoliadau bod rhaid i chi gael eich ad-dalu ar unwaith os oes arian wedi’i dynnu o’ch cyfrif heb eich caniatâd.

Mae rhaid i chi adrodd am golli’ch cerdyn debyd, neu unrhyw daliadau heb eu hawdurdodi cyn gynted â phosibl, oherwydd rydych yn gyfrifol am unrhyw golledion cyn adrodd, hyd at uchafswm o £50.

Mae fy ngherdyn credyd wedi’i ddefnyddio trwy dwyll

Os oes rhywun wedi gwneud taliadau heb awdurdod ar eich cerdyn credyd, rydych wedi’ch diogelu o dan y Ddeddf Credyd Defnyddiwr.

Mae hyn yn golygu dylech fod yn gallu hawlio’ch arian yn ôl gan fod gennych gyfrifoldeb ar y cyd gyda’r cyhoeddwr cerdyn credyd .

Yn yr un modd â chardiau debyd, efallai y byddwch yn gyfrifol am y £50 cyntaf sy’n cael ei wario os yw’r cerdyn yn cael ei golli neu ei ddwyn. Serch hynny, yn aml mae hyn yn cael ei ildio os ydych yn ei adrodd yn gyflym ac nad oeddech yn esgeulus mewn unrhyw ffordd. Mae rhaid i’r cwmni cerdyn brofi os oeddech yn esgeulus.

arrow icon

Beth os yw rhywun yn ymgeisio am gredyd neu’n agor cyfrif banc yn fy enw?

Os yw’ch hunaniaeth wedi’i dwyn, mae’n bosibl y bydd y troseddwyr yn ceisio agor cyfrifon banc, neu wneud cais am gardiau credyd a benthyciadau yn eich enw.

Mae’n bosibl y byddwch yn dechrau derbyn llythyron gan fanciau nad oes gennych gyfrifon â hwy, cardiau credyd nad ydych erioed wedi ymgeisio amdanynt neu gan gasglwyr dyledion nad ydych yn gwybod dim amdanynt.

Os yw hyn yn digwydd, cysylltwch â’ch banc ar unwaith a chofiwch gadw’r holl ohebiaeth.

Dylech hefyd gysylltu ag asiantaethau gwirio credyd os oes rhywun wedi ymgeisio am fenthyciad neu gerdyn credyd yn eich enw. Y tri phrif rai i gysylltu â hwy yw:

Os credwch fod rhywun wedi cael gafael ar eich gwybodaeth trwy ddwyn eich post, neu trwy ddargyfeirio post, gallwch hefyd gysylltu â Rhif Ymholiadau Cwsmer y Post Brenhinol ar 03457 740 740.

A yw banciau yn ad-dalu arian sydd wedi’i ddwyn?

Os nad ydych wedi gwneud unrhyw beth i gyfaddawdu diogelwch eich cyfrif, dylech gael eich arian yn ôl. Ond, nid yw hyn wedi’i warantu.

Gallai’r ad-daliadau gael eu hoedi os oes gan y banc resymau rhesymol i gredu eich bod wedi bod yn esgeulus ofnadwy gyda diogelwch eich cyfrif .

Os yw ymchwiliad y banc yn profi i chi fod yn esgeulus, gallech fod yn gyfrifol am yr holl golledion.

Ymhlith yr enghreifftiau o esgeulustod y mae dweud wrth rywun beth yw’ch rhif PIN, neu gyfrinair. Serch hynny, ni all banciau ddweud dim ond oherwydd bod eich PIN neu gyfrinair wedi’u defnyddio bod y taliad wedi’i awdurdodi.

Gall banciau hefyd wrthod ad-daliad os fyddwch yn dweud wrthynt am daliad heb ei awdurdodi 13 mis neu’n fwy ar ôl iddo adael eich cyfrif.

arrow icon

Beth os yw fy manc yn gwrthod fy honiad?

Gallai’ch banc wrthod eich hawliad am ad-daliad os yw’n credu y gall brofi eich bod wedi bod yn esgeulus iawn neu wedi ymddwyn yn dwyllodrus .

Er hynny nid oes rhaid i hyn fod yn ddiwedd ar y peth – gallwch gwyno wrth y banc.

Os nad ydych yn hapus â’r ffordd yr ymdrinnir â’ch cwyn, gallwch wedyn fynd â’ch cwyn at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.