Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cael trefn ar broblem ariannol neu wneud cwyn

Os ydych yn anfodlon â'r gwasanaeth a gawsoch gan eich banc, ymgynghorydd ariannol neu unrhyw gwmni ariannol arall, peidiwch â goddef hynny. Ceisiwch siarad â hwy yn gyntaf ac esboniwch y broblem. Efallai y byddant yn ei ddatrys yn y fan a'r lle i chi. Os nad yw trafod pethau drwodd yn gweithio, mae ffordd ffurfiol i gwyno bob amser - ac os gwrthodir eich cwyn gallwch fynd â hi i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Camau allweddol i’w cymryd os ydych eisiau cwyno

Cam 1 – Siarad â'r cwmni a werthodd y cynnyrch i chi neu a roddodd y cyngor i chi.

Yn aml gallwch ddatrys cwyn yn gyflym trwy ddim ond siarad â’r cwmni.

Dywedwch wrthynt pam eich bod yn anfodlon a beth hoffech iddynt wneud i unioni pethau.

Os na allant roi esboniad rhesymol o beth sydd o’i le ac nad ydynt yn ceisio unioni pethau, gallwch wneud cwyn ffurfiol yn ysgrifenedig.

arrow icon

Cam 2 – Gwneud cwyn ffurfiol

Mae rhaid bod gan bob cwmni ariannol weithdrefn gwyno ffurfiol i’w dilyn pan fyddwch eisiau cwyno.

Mae’n dweud wrthych:

 • â phwy ddylech siarad neu ysgrifennu atynt
 • pryd ddylech ddisgwyl derbyn ymateb, a beth i’w wneud os nad ydych yn fodlon â’r ateb a dderbyniwch.

Dylech allu dod o hyd i’w gweithdrefn gwynion ar-lein – ond os nad ydych yn gallu dod o hyd iddo, gofynnwch amdano.

Os yw’r weithdrefn gwynion yn ymwneud â rhywbeth rydych wedi ei wneud yn barod, fel ymweld â’ch banc, sicrhewch fod y sawl gwnaethoch siarad â hwy yn deall bod angen iddynt drin eich cwyn fel un ffurfiol.

Ceisiwch roi popeth ar bapur, yn hytrach na thrafod dros y ffôn.

Dylech gael penderfyniad terfynol o fewn wyth wythnos, yn esbonio yn union sut fydd y cwmni yn delio â’r broblem.

Cam 3 – Cael penderfyniad diduedd

Wedi gwneud cwyn ffurfiol, os ydych o’r farn fod ateb y cwmni yn afresymol, neu os nad ydych yn clywed ganddynt o fewn wyth wythnos, mae gennych yr hawl i fynd â’ch cwyn ymhellach. 

arrow icon
arrow icon

Mae terfynau amser ar gyfer cwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol. Mae rhaid i chi gwyno:

 • yn dda o fewn chwe mis i'r cwmni anfon ymateb terfynol atoch, ac
 • o fewn chwe mlynedd i’r digwyddiad rydych yn cwyno amdano, neu (os yw’n fwy na chwe blynedd) o fewn tair blynedd i’r amser y byddai’n rhesymol i chi fod wedi gwybod bod gennych achos dros gwyno.
 • Mae’n bosibl y bydd Gwasanaeth y Financial Ombudsman yn dal i allu ymchwilio i’ch cwyn os oes amgylchiadau eithriadol yn eich rhwystro rhag gwneud eich cwyn ar amser. Mae mwy o wybodaeth ar beth sy’n cael ei dderbyn fel amgylchiadau eithriadol ar wefan y Financial OmbudsmanYn agor mewn ffenestr newydd

Cael iawndal os yw cwmni'n mynd i'r wal

Os ydych wedi colli arian oherwydd bod banc neu gwmni ariannol yn y DU wedi mynd allan o fusnes, efallai y gallwch hawlio iawndal trwy'r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol.

 • mae'r gwasanaeth yn annibynnol ac am ddim i'w ddefnyddio
 • mae cyfyngiadau ar faint o iawndal y gallwch ei hawlio
 • Gall helpu unigolion preifat, rhai busnesau bach a holl ddeiliaid polisi polisïau yswiriant gorfodol
 • mae'n berthnasol i gwmnïau a reoleiddir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus a'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol yn unig (sy'n cwmpasu'r mwyafrif o gwmnïau ariannol).
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.