Beth yw Cytundeb Gwirfoddol Unigol (IVA)?

Darganfyddwch fwy am sut mae Cytundeb Gwirfoddol Unigol (IVA) yn gweithio a pha ddyledion mae’n eu cwmpasu. Yna siaradwch gyda chynghorydd dyledion am p’un ai dyma’r ffordd orau i glirio eich dyledion.

Siaradwch ag ymgynghorydd dyled, am ddim

Defnyddiwch ein Teclyn i ddod o hyd i ymgynghorydd dyled i ddod o hyd i gyngor ar ddyled sydd am ddim ac yn gyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu’n agos at lle’r ydych chi’n byw.

Bydd ymgynghorydd dyled:

 • yn trin popeth rydych chi’n ei ddweud yn gyfrinachol
 • byth yn eich beirniadu chi nac yn eich gwneud i deimlo’n wael am eich sefyllfa
 • yn awgrymu ffyrdd o fynd i’r afael â dyledion efallai nad ydych yn gwybod amdanynt
 • yn gwirio eich bod wedi gwneud cais am yr holl fudd-daliadau a’r hawliadau sydd ar gael i chi.

Mae tri chwarter o bobl sy’n cael cyngor ar ddyled yn teimlo mwy o reolaeth dros eu harian ar ôl hynny.

Pa ddyledion allwch chi eu talu gydag IVA?

Gallwch ddefnyddio IVA i helpu talu unrhyw ddyledion cyffredin, yn cynnwys:

 • gorddrafftiau
 • benthyciadau personol
 • dyledion catalog
 • ôl-ddyledion Treth Cyngor
 • dyledion hurbwrcasu
 • diffygion morgais
 • cardiau credyd a chardiau siop
 • arian sy’n ddyledus gennych i Gyllid a Thollau EM, fel treth incwm neu gyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Pa ddyledion na allwch chi eu talu gydag IVA?

Ni allwch ddefnyddio IVA i dalu:

 • benthyciadau myfyrwyr
 • dirwyon llys ynadon
 • mathau penodol o gyllid car
 • ôl-ddyledion cynhaliaeth plentyn neu Gynnal Plant
 • benthyciadau Cronfa Gymdeithasol
 • ôl-ddyledion Trwydded Teledu.

Ôl-ddyledion morgais a rhent

Os ydych yn cynnwys ôl-ddyledion morgais a rhent a benthyciadau eraill wedi eu diogelu yn erbyn eich eiddo mewn IVA, rhaid i’ch credydwyr gytuno i hyn. Yn aml ni fyddant yn cytuno i wneud hynny.

Gwiriwch gyda chynghorydd dyledion beth allwch ac na allwch ei gynnwys mewn IVA. Os oes gennych ôl-ddyledion morgais neu rent, edrychwch a oes atebion dyled eraill ar gael i chi ddelio â'r ad-daliadau hyn.

Sut mae IVA yn gweithio

Mae Cytundeb Gwirfoddol Unigol (IVA) yn rhewi’ch dyledion ac yn caniatáu i chi eu talu’n ôl dros gyfnod penodol.

Caiff unrhyw arian sy’n ddyledus gennych wedi’r cyfnod hwn ei ddileu.

Gallwch wneud cais am IVA os gallwch fforddio talu rhywbeth tuag at eich dyledion ond nid y swm llawn o reidrwydd y bydd eich credydwyr ei eisiau. Yn nodweddiadol, mae hyn oddeutu £70 y mis ar ôl i chi ofalu am gostau hanfodol. ond bydd yn amrywio rhwng darparwyr IVA

Bydd angen i chi ddangos bod gennych incwm rheolaidd tymor hir oherwydd bydd yr ad-daliadau’n para cyfnod dros 60 neu 72 o fisoedd (pump i chwe blynedd).

Os oes gennych gyfandaliad i’w dalu tuag at eich dyledion, efallai y byddwch yn gymwys i gael IVA hefyd.

Os ydych chi'n berchennog tŷ, yn ail cyn blwyddyn olaf yr IVA, efallai y gofynnir i chi ail-forgeisio'ch tŷ a defnyddio'r arian ychwanegol tuag at ad-daliad. Os gwnewch hyn, byddai'r cyfnod IVA wedyn yn gorffen flwyddyn yn gynnar neu ar ôl i chi ail-forgeisio

Mae’r IVA yn cael ei drefnu gan weithiwr proffesiynol cymwys a elwir yn Ymarferwr Methdaliad. Byddant yn gweithio gyda chi i lunio cynnig i’w gyflwyno i’ch credydwyr iddynt ei gymeradwyo.

Mae’n dibynnu cryn dipyn ar beth yw eich amgylchiadau o ran a fydd eich credydwyr yn cytuno i’r cynllun. Ond os yw o leiaf 75% o'ch credydwyr yn cytuno i'r cynnig, mae'n debygol y bydd IVA yn cael ei gymeradwyo - hyd yn oed os yw rhai credydwyr yn anghytuno

Mae IVA yn gytundeb sy’n gyfreithiol rwymol rhyngoch chi a’r bobl y mae arnoch arian iddynt. Mae hyn yn golygu unwaith y byddwch wedi ei lofnodi, ni fyddwch chi na’ch credydwyr yn gallu dod allan o’r cytundeb. Ac os ydych yn tynny allan, mae’n debygol y bydd cosbau sylweddol. 

Sut i sefydlu IVA

Rhaid i chi sefydlu IVA trwy ymarferwr methdaliad.

Efallai y bydd taliadau ymlaen llaw i'w talu hefyd cyn i'ch IVA gael ei sefydlu. Gall y rhain fod yn wahanol iawn rhwng darparwyr IVA. Byddwch hefyd yn talu taliad misol i oruchwylio'r IVA.

Mae yna hefyd ffioedd i'w talu i'r ymarferydd ansolfedd, a gymerir fel arfer o'ch taliadau misol.

Mae hi bob amser yn well cael cyngor gan wasanaeth cynghori ar ddyledion am ddim. Dylent hefyd allu argymell darparwr IVA i chi a'ch helpu i ddeall y gwahanol ffioedd a thaliadau os ydych am ddewis un eich hun.

Beth os na allaf gadw i fyny gyda thaliadau i mewn i IVA?

Os na allwch gadw i fyny â thaliadau, gall yr ymarferydd ansolfedd ganslo eich IVA a gwneud cais i'ch gwneud yn fethdalwr. Mae'n bwysig bod yn ymwybodol, fodd bynnag, nad yw pob IVA sydd wedi'i ganslo yn arwain at fethdaliad - dim ond opsiwn y gall credydwyr unigol ei ystyried os yw'r IVA yn methu yw hwn.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.