Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Help os ydych yn cael trafferth clirio taliadau prynu nawr talu wedyn

Sicrhewch eich bod wedi hawlio popeth y mae gennych hawl iddo

arrow icon

Gwneud cyllideb

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar yr hyn rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

arrow icon
arrow icon
arrow icon

Beth i’w wneud os ydych yn pryderu na fyddwch yn gallu fforddio eich ad-daliadau prynu nawr talu wedyn

Os ydych yn mynd i gael trafferth gwneud taliadau, mae'n bwysig eich bod yn siarad â'ch benthyciwr neu'ch darparwr cyn gynted â phosib. Mae pethau y gallant eu gwneud i helpu, hyd yn oed os na allwch bellach wneud cais am wyliau talu 

Os ydych yn dal i gael trafferthion arian oherwydd yr achosion o coronafeirws, efallai y byddwch yn dal i allu gwneud cais am wyliau talu (a elwir hefyd yn ohirio taliad) o dan rai amodau.

Os nad ydych wedi cymryd unrhyw wyliau ar eich cytundeb prynu nawr talu wedyn eto, gallwch dal i wneud cais am wyliau talu o hyd at chwe mis. Ond dylech barhau i wneud taliadau os gallwch fforddio gwneud hynny.

Os ydych  eisoes wedi cymryd gwyliau talu, gellir ymestyn hyn hyd at uchafswm o chwe mis. Mae'n fuddiol i chi gychwyn eich ad-daliadau eto os gallwch fforddio gwneud hynny. Gallwch gysylltu â'r cwmni mae arnoch arian iddo (eich credydwr) i gael cefnogaeth bellach os ydych yn dal i gael trafferth ar ôl gwyliau talu.

Roedd y dyddiad cau i wneud cais am wyliau talu wedi'i ymestyn i 31 Mawrth 2021, ond efallai y bydd credydwyr unigol yn dal i allu cynnig cefnogaeth debyg i chi ar ôl y dyddiad hwn.

Os ydych eisoes wedi cymryd y gwyliau talu chwe mis llawn, ni allwch wneud cais am wyliau pellach.

Beth os na allaf neu na fyddaf yn cymryd gwyliau talu?

Trafodwch eich sefyllfa â'ch benthyciwr cyn bod eich taliad nesaf yn ddyledus. Byddant yn fwy parod ac yn gallu helpu os ydych yn rhagweithiol ac yn egluro'ch sefyllfa.

Bydd benthycwyr dim ond yn cytuno i wyliau talu tri mis os yw er eich lles gorau. Os nad ydynt yn meddwl ei fod yn addas ar eich cyfer, dylent ystyried datrysiadau eraill.

arrow icon

Os na fyddwch yn cysylltu â'ch benthyciwr prynu nawr talu wedyn bydd darparwyr fel arfer yn dilyn y broses hon:

 1. Efallai y byddant yn gofyn i chi gysylltu trwy ysgrifennu atoch neu ffonio.
 2. Yna byddant yn rhoi ‘rhybudd o fethiant’ ysgrifenedig i chi. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi drefnu sut i ddal i fyny â'ch taliadau a fethwyd.
 3. Os na fyddwch yn delio â’r ddyled, bydd y benthyciad yn ‘ddiffyg taliad’ (mewn geriau eraill, rydych wedi methu â gwneud taliadau). Bydd hyn fel arfer ar ôl i ddau i dri o daliadau gael eu methu.
 4. Pan fydd y benthyciad wedi ‘methu’, gellid ychwanegu mwy o log a thaliadau - gan gynyddu’r hyn sy’n ddyledus gennych.
 5. Os nad ydych wedi ymateb iddynt o hyd, gallai eich benthyciwr fynd i'r llys i ofyn am ddyfarniad Llys Sirol (CCJ). Gelwir hyn yn archddyfarniad yn yr Alban. Mae CCJ yn rhoi mwy o opsiynau i'ch benthyciwr orfodi ad-daliad o'r ddyled. Gall y mesurau hyn effeithio'n ddifrifol ar eich gallu i gael credyd â benthycwyr eraill yn y dyfodol.
 6. Gellir gwerthu'r ddyled i asiantaeth casglu dyledion a fydd yn cysylltu â chi ac yn gofyn am daliad. Fodd bynnag ni chaniateir iddynt ymweld â'ch eiddo a symud nwyddau. Os nad ydych wedi talu'r ddyled o hyd ar ôl i Ddyfarniad Llys Sirol (CCJ) gael ei roi, gall y credydwr wneud cais am warant rheoli a chyfarwyddo asiantau gorfodi (a elwir hefyd yn feilïaid). Dim ond ar y pwynt hwnnw y gellir codi a symud rhai nwyddau i dalu tuag at y ddyled.
arrow icon

Y camau nesaf os ydych yn poeni am fethu taliad ar eich cytundeb prynu nawr talu wedyn

Os ydych yn cael trafferth â thaliadau, cysylltwch â'ch benthyciwr i egluro'ch sefyllfa. Ceisiwch osgoi cymryd mwy o gredyd oni bai eich bod yn gwybod y gallwch fforddio ei dalu'n ôl

arrow icon
arrow icon
arrow icon

Pa bryd i gael cyngor ar ddyled

Os ydych wedi methu mwy nag un taliad neu os ydych yn jyglo dyledion eraill, mae'n bwysig eich bod yn eu talu yn y drefn iawn. Mae hyn oherwydd bod rhai yn bwysicach, ac mae gan rai benthycwyr fwy o rym nag eraill.

Sicrhewch eich bod yn talu dyledion â blaenoriaeth yn gyntaf. Mae'r rhain yn ddyledion fel ôl-ddyledion morgais neu rent, a biliau tanwydd.

arrow icon
arrow icon

Cefnogaeth ychwanegol os ydych yn cael trafferthion ariannol a â'ch lles meddyliol

arrow icon

Gallai cael materion iechyd meddwl olygu eich bod yn cael trafferth gwneud y penderfyniadau gorau i chi yn seiliedig ar arian, yn ogystal â gweithredu arnynt

arrow icon

Cofiwch, os ydych yn cael trafferthion ariannol ac â'ch lles meddyliol, mae'n werth cysylltu â'ch banc, cymdeithas adeiladu, benthyciwr neu bwy bynnag mae arnoch arian iddynt, i drafod eich opsiynau.

Fodd bynnag, yn aml mae'n haws dweud na gwneud wrth godi'r ffôn a siarad am eich problemau pan fyddwch yn cael trafferth â'ch iechyd meddwl.

arrow icon

Mae gan y rhan fwyaf y mae arnoch arian iddynt bolisïau i’ch cefnogi os ydych yn agored i niwed. Ond ni allant eich helpu oni bai eich bod yn gofyn.

I gael rhai awgrymiadau cyffredinol ar sut y gallwch reoli eich iechyd meddwl edrychwch ar ganllaw Rethink. Mae'n cynnwys popeth o osod cyllideb i gael help os ydych chi, neu rywun rydych yn poeni amdano, yn cael argyfwng iechyd meddwl.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.