Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Talu arian yn ôl i deulu a ffrindiau

Gall fod llawer o bwysau i dalu’n ôl arian sy'n ddyledus i deulu a ffrindiau. I'r rhan fwyaf o bobl, mae yna elfen emosiynol iddo. Os yw coronafirws wedi effeithio ar eich incwm a'ch bod wedi cwympo ar ei hôl hi o ran biliau a dyledion, mae'n bwysig dechrau mynd i’r afael a’ch arian.

Cael eich arian yn ôl ar y trywydd iawn

Os ydych chi'n ôl yn y gwaith ac yn gallu dechrau ad-daliadau, gall y biliau rydych yn dewis mynd i'r afael â nhw'n gyntaf wneud gwahaniaeth mawr.

Yn gymaint ag y byddwch efallai am flaenoriaethu talu ffrindiau a theulu yn ôl yn gyntaf, mae biliau eraill - fel Treth Cyngor, trwydded deledu a nwy neu drydan - sydd â chanlyniadau mwy difrifol os na fyddwch yn talu.

arrow icon

Y peth pwysicaf y gallwch ei wneud yw siarad â'r person y mae arnoch arian iddynt, a pheidio ag anwybyddu'r broblem.

Hyd yn oed os ydych yn poeni na fydd eich incwm yn gwella'n llwyr am amser hir, mae'n well bod yn onest â nhw.

Mae'n syniad da llunio cyllideb. Bydd hyn yn dweud wrthych beth sy'n dod i mewn, yn mynd allan a pha filiau a dyledion eraill sydd gennych. Trwy hynny, gallwch ei ddefnyddio ac efallai hyd yn oed ei ddangos i'ch teulu neu ffrind fel y gallant weld eich sefyllfa ariannol.

arrow icon

Cymerwch olwg ar ein canllaw Sut i gael sgwrs am arian.

Mae'n rhoi awgrymiadau ymarferol i chi ar sut y gallwch chi ddechrau sgwrs lletchwith am fod ag arian yn ddyledus i rywun, ac o bosib arbed y berthynas.

Pan mae talu aelod o’r teulu neu ffrind yn ôl yn anghywir

Os yw'ch ffrind neu aelod o'ch teulu yn eich bygwth, yn codi gormod o log ar eich benthyciad neu wedi cymryd rhywbeth fel eich pasbort neu gerdyn banc oddi wrthych, gallai'r ymddygiad hwn eu gwneud yn siarc benthyciadau.

Efallai ei bod yn ddryslyd cysylltu'r term siarc benthyciadau â rhywun rydych chi'n poeni amdanynt, ond mae'n bwysig iawn eich bod chi'n cael cyngor. Ffoniwch Stop Loan Sharks ar 0300 555 2222 i wneud adroddiad yn ddiogel.

Byddant yn cysylltu â chi ar amser sy’n addas i chi a rhoi cyngor i chi ar gyfer delio â'r sefyllfa. Byddant hefyd yn egluro beth fydd yn digwydd nesaf, ac yn eich helpu i gael y cymorth ariannol, tai neu ddyled y gallech fod ei angen.

arrow icon

Help arall sydd ar gael

Os ydych yn cael trafferth gydag arian, mae'n bwysig eich bod yn sicrhau eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau y mae gennych chi hawl iddynt.

arrow icon
arrow icon

Pryd i gael cyngor dyledion

Os ydych chi wedi methu mwy nag un taliad neu os ydych yn jyglo dyledion eraill, mae'n bwysig eich bod yn eu talu yn y drefn iawn gan fod rhai yn fwy ar frys ac mae gan rai benthycwyr fwy o rym nag eraill.

arrow icon
arrow icon

Cefnogaeth ychwanegol os ydych chi’n cael trafferthion ariannol a gyda’ch lles meddyliol

arrow icon

Gallai cael materion iechyd meddwl olygu eich bod yn cael trafferth gwneud y penderfyniadau gorau yn seiliedig ar arian i chi, yn ogystal â gweithredu arnynt.

arrow icon

Cofiwch, os ydych yn cael trafferthion ariannol a chyda'ch lles meddyliol, mae'n werth cysylltu â'ch banc, cymdeithas adeiladu, benthyciwr neu bwy bynnag mae gennych arian yn ddyledus iddynt, i drafod eich opsiynau.

Fodd bynnag, yn aml mae'n haws dweud na chodi'r ffôn a siarad am eich problemau pan rydych yn cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl.

arrow icon

Mae'r rhan fwyaf o lefydd mae arnoch arian iddynt gyda pholisïau ynglŷn â'ch cefnogi os ydych chi'n fregus. Ond ni allant eich helpu oni bai eich bod yn gofyn.

I gael rhai awgrymiadau cyffredinol ar sut y gallwch reoli eich iechyd meddwl edrychwch ar ganllaw Rethink’s. Mae'n cynnwys popeth o osod cyllideb i gael help os ydych chi, neu rywun rydych chi'n poeni amdanynt, yn cael argyfwng iechyd meddwl.

arrow icon

Mae'n cynnwys sut i drin dyledion pan fyddwch chi'n sâl, gweithio gyda banciau, cwnsela dyled am ddim, awgrymiadau ar gyfer anhwylder deubegwn a dioddefwyr iselder, p'un ai i ddatgan cyflwr, a mwy.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.