Gwneud yn siŵr eich bod yn derbyn yr hawliau cywir

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau

arrow icon

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, darganfyddwch fwy am ba fudd-daliadau a chymorth ariannol y gallai fod gennych hawl iddynt ar wefan nidirect

arrow icon

Help i dalu am bethau hanfodol

Os ydych eisoes yn hawlio budd-daliadau

Ydych chi’n derbyn rhai budd-daliadau yn seiliedig ar incwm ac mae angen help arnoch i dalu am bethau hanfodol fel dillad, dodrefn neu flaendal rhent? Yna mae’n bosibl y gallech wneud cais am Fenthyciad Trefnu neu Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw os ydych chi’n cael Credyd Cynhwysol.

Bydd angen i chi fod wedi bod yn hawlio Credyd Cynhwysol am o leiaf chwe mis cyn y gallwch wneud cais. 

arrow icon
arrow icon

Cefnogaeth i'ch helpu chi i ddod trwy argyfwng

Os ydych chi'n wynebu argyfwng, fel peiriant golchi wedi torri neu os oes angen help arnoch ar frys gyda chostau gwresogi ac yn agored i niwed, efallai y bydd cymorth lleol ar gael. Gelwir hyn yn gymorth lles lleol.

Rhoddir cymorth fesul achos.

 • Os ydych yn byw yn Lloegr, cysylltwch â'ch cyngor i weld a oes ganddynt gynllun cymorth lles. Dewch o hyd i'ch cyngor lleol ar wefan GOV.UK
 • Os ydych yn byw yn yr Alban, darganfyddwch fwy am Gronfa Les yr Alban ar wefan Scottish Government
 • Os ydych yn byw yng Nghymru, darganfyddwch fwy am y Gronfa Cymorth Dewisol ar wefan Llywodraeth Cymru
 • Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, darganfyddwch fwy am newidiadau i'r Gronfa Gymdeithasol wefan nidirect

Gwneud cais am grant elusennol

Mae llawer o elusennau, sefydliadau ffydd, proffesiynol a lleol yn cynnig grantiau i bobl sy'n gysylltiedig â nhw mewn rhyw ffordd. Fel arfer does dim rhaid i chi dalu'r arian yn ôl. 

arrow icon
arrow icon

Cymorth ariannol yn ystod y pandemig coronafeirws

Taliad Cymorth Prawf ac Olrhain

Os dywedir wrthych am hunan-ynysu gan system Prawf ac Olrhain y GIG, ni allwch weithio gartref ac rydych yn hawlio unrhyw un o'r budd-daliadau a restrir isod, bydd gennych hawl i daliad o £500:

 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Budd-dal Tai.

Gwneir y taliad hwn gan eich awdurdod lleol.

Bydd yn rhaid i chi ddangos prawf o'ch cyflogaeth (neu hunangyflogaeth) i fod yn gymwys, a bydd gwiriadau'n cael eu cynnal i wirio nad ydych chi'n gallu gweithio gartref.

arrow icon

Cymorth cartrefi a thai

Cymorth ar gyfer Llog Morgais

Ydych chi’n derbyn rhai budd-daliadau yn seiliedig ar incwm ac yn ei chael yn anodd parhau i dalu’r llog ar eich morgais? Yna mae’n bosibl y gallech wneud cais am Gymorth ar gyfer Llog Morgais (SMI).

Gall SMI dalu’r llog (ond nid yr ad-daliadau cyfalaf) ar forgeisi hyd at £200,000.

Gallwch hefyd ddefnyddio SMI i dalu am waith trwsio neu gynnal a chadw allweddol i’ch cartref neu i’w addasu i ymdopi gydag anghenion anabledd.

Mae SMI yn fenthyciad. Bydd yn rhaid i chi ei ad-dalu un ai pan werthwch eich tŷ neu’n wirfoddol pan fyddwch yn gallu (er enghraifft, pan ddychwelwch i’r gwaith).

Telir y taliadau yn uniongyrchol i’ch darparwr benthyciadau 39 wythnos wedi i chi wneud cais am y tro cyntaf am y budd-dal hwn, felly dylech wneud cais cyn gynted ag y medrwch.  Mae hyn oni bai eich bod yn cael Credyd Pensiwn, ac os felly gallwch gael cymorth ar unwaith.

Os ydych yn cael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, gallwch gael SMI am hyd at ddwy flynedd yn unig.

arrow icon
arrow icon

Help gyda chostau tai os ydych chi'n rhentu

Os ydych yn rhentu naill ai gan landlord tai preifat neu gymdeithasol a'ch bod chi'n derbyn rhai budd-daliadau yn seiliedig ar incwm, gallech gael arian i helpu i dalu'ch rhent.

Os ydych yn gwneud cais newydd am help gyda chostau tai, bydd hyn trwy Gredyd Cynhwysol.

Mae Budd-dal Tai yn cael ei ddisodli gan Gredyd Cynhwysol ac ni allwch wneud cais newydd amdano mwyach. Ond efallai y gallwch gael cefnogaeth ychwanegol os ydych chi eisoes yn ei gael.

arrow icon

Credyd Cynhwysol a chostau tai

Os ydych chi’n gymwys am Gredyd Cynhwysol efallai y gallech gael elfen costau tai i fynd tuag at eich rhent neu daliadau llog ar forgais.

Os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr byddwch yn gyfrifol am dalu’r rhent i’ch landlord eich hun.

Os ydych yn byw yn yr Alban, gallwch ddewis gael taliadau rhent i’w talu yn uniongyrchol i’ch landlord.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, telir eich rhent yn awtomatig i’ch landlord.

arrow icon

Taliadau Tai Dewisol

Efallai na fydd eich taliad Credyd Cynhwysol (neu'ch Budd-dal Tai) yn talu'ch holl gostau tai. Mae hyn yn fwy tebygol o fod yn wir os ydych chi'n byw mewn tai rhent preifat.

Os bydd hyn yn digwydd, efallai y gallwch hawlio Taliad Tai Dewisol (DHP) gan eich cyngor lleol i dalu'r diffyg mewn rhent.

Gallwch hefyd wneud cais am DHP i dalu blaendal tenantiaeth neu rai taliadau rhent daear.

Dim ond ar ôl i chi dderbyn eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf y gallwch hawlio DHP.

arrow icon

Gostyngiad Treth Cyngor

Efallai y gallwch gael gostyngiad ar eich Treth Cyngor os:

 • rydych ar incwm isel
 • ydych chi'n fyfyriwr neu os ydych chi'n byw gyda myfyrwyr
 • rydych chi'n byw ar eich pen eich hun neu chi yw'r unig oedolyn yn eich cartref
 • rydych chi'n cael rhai budd-daliadau, fel Lwfans Ceisio Gwaith, Cymhorthdal Incwm, Credyd Pensiwn, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Chredyd Cynhwysol
 • mae gennych chi neu rywun rydych chi'n byw gyda nhw anabledd, ac o ganlyniad mae angen i chi fyw mewn cartref mwy
 • oes gennych chi neu rhywun sy’n byw gyda chi nam meddyliol difrifol
 • rydych yn ymadawr gofal yn yr Alban, lle byddwch chi wedi'ch eithrio o'r Dreth Cyngor rhwng 18 oed nes i chi droi'n 26 oed
 • rydych chi'n byw mewn rhai siroedd yng Nghymru a Lloegr ac yn ymadawr gofal
 • rydych yn aelod o'r lluoedd arfog, yn dibynnu ar eich amgylchiadau
 • rydych wedi symud i gartref gofal neu ysbyty
 • rydych yn y carchar - oni bai eich bod yn bwrw dedfryd o garchar am fethu â thalu Treth Cyngor.
arrow icon

Rhyddhad ardrethi

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, bydd angen i chi wneud cais am Ryddhad ardrethi yn lle.

arrow icon

Help gyda chostau gwresogi ac ynni

Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Gall Gostyngiad Cartrefi Cynnes roi £140 i chi oddi ar eich bil trydan.

Os ydych chi ar incwm isel ac yn cael rhai budd-daliadau prawf modd, gan gynnwys Credyd Cynhwysol, efallai y byddwch yn medru ei gael.

Siaradwch â'ch cyflenwr trydan i weld a allant ei gynnig i chi.

Os nad ydych yn gymwys i gael Gostyngiad Cartref Cynnes gyda'ch cyflenwr, edrychwch a allwch newid i un lle rydych yn gymwys.

arrow icon

Newid cyflenwyr ynni

Os ydych chi'n talu'ch biliau ynni yn uniongyrchol, fe allech chi arbed hyd at £200 y flwyddyn trwy newid cyflenwyr nwy a thrydan. Dim ond 20 munud y mae'n ei gymryd i wirio 

Grantiau Effeithlonrwydd Ynni

Os ydych chi eisiau gwneud rhai newidiadau i’ch cartref er mwyn gostwng eich biliau ynni, dylech fynd yn wyrdd a lleihau faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio. Gallech dderbyn help tuag at y costau.

arrow icon

Taliadau Tywydd Oer

Ydych chi’n cael budd-daliadau yn seiliedig ar incwm ac mae’r tymheredd ar gyfartaledd eich ardal chi o dan sero gradd Celsiws neu’n is, neu’r rhagolygon yn addo hynny, am saith diwrnod yn olynol? Yna mae gennych hawl i gael taliad ychwanegol.

Fe gewch £25 am bob cyfnod o saith diwrnod o dywydd oer iawn rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth.

Mae hwn yn daliad ar wahan i’r Lwfans Tanwydd Gaeaf a gewch os ydych wedi ymddeol. 

arrow icon

Os ydych chi wedi ymddeol

Os ydych chi’n hŷn, neu os ydych wedi cyrraedd oedran ymddeol, mae yna nifer o fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt – i gwmpasu gwresogi, trwyddedau teledu, teithio a gofal meddygol.

arrow icon

Os ydych chi’n feichiog neu’n cael babi

Os ydych chi’n disgwyl, neu os oes gennych blentyn o dan 16 oed, mae yna amrywiaeth o fudd-daliadau y gallech wneud cais amdanynt.

Os oes gennych blant oed ysgol

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon, Cymru neu’r Alban a rhwng 16 a 18 oed, gallech gael help wythnosol gyda chost addysg.

arrow icon

Bwrsariaeth 16-19

Os ydych yn Lloegr gallech gael y Gronfa Bwrsariaeth 16-19 i roi cymorth gyda chostau astudio.

arrow icon

Prydau ysgol am ddim

Ydych chi’n hawlio rhai budd-daliadau penodol, gan gynnwys Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Credyd Cynhwysol a Chredyd Treth Plant, ac ar incwm isel? Yna gallai’ch plentyn fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Darganfyddwch fwy am am brydau bwyd ysgol am ddim:

Help gyda chost gwisg ysgol

Darganfyddwch fwy am gymorth gyda chost gwisg ysgol:

Os ydych chi’n sâl, wedi’ch anafu neu’n anabl

arrow icon

Costau iechyd

Efallai y byddwch yn gymwys am gymorth tuag at rai taliadau GIG os ydych ar Gymhorthdal Incwm. 

arrow icon

Cynllun Costau Teithio Gofal Iechyd

Efallai y byddwch yn am help tuag at gost trafnidiaeth os ydych ar Gymhorthdal Incwm ac angen teithio i dderbyn triniaeth feddygol.

arrow icon

Grant Cyfleusterau Anabledd

Os ydych yn anabl, efallai y gallech gael arian tuag at gostau addasu eich cartref i’ch anghenion.

arrow icon

Lwfans Myfyrwyr Anabl

Os ydych yn anabl, yn dioddef o broblem iechyd neu gyflwr iechyd meddwl neu o anhawster dysgu penodol, fe allech gael cymorth ariannol ychwanegol yn ystod addysg bellach. 

arrow icon

Cynllun Parcio Bathodyn Glas

Os ydych yn anabl, gallech wneud cais am fathodyn i adael i chi barcio’n agosach i’r lle rydych angen bod. 

arrow icon

Lwfans Lleihad mewn Enillion

Os yw’ch potensial i ennill cyflog wedi ei leihau oherwydd eich bod yn anabl efallai y bydd gennych hawl i gymorth ychwanegol. 

arrow icon

Help gyda theithio a chwilio am waith

Efallai y gallwch wneud cais am gefnogaeth ar gyfer costau cyrraedd cyfweliadau, neu brynu dillad ac offer i weithio os byddwch chi'n dod o hyd i swydd.  

Cerdyn Gostyngiad Pris Teithio y Ganolfan Byd Gwaith

Pan rydych wedi bod yn hawlio rhai budd-daliadau yn seiliedig ar incwm – yn cynnwys - Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol - am tri mis mae gennych hawl i gael Cerdyn Gostyngiad Pris Teithio y Ganolfan Byd Gwaith.

Gallwch gael tocynnau rheilffordd am hanner pris a gostyngiadau ar rai gwasanaethau bws hefyd am chwe mis (18-24 oed) neu naw mis (dros 25 oed).

Gallwch wneud cais am Gerdyn Gostyngiad Pris Teithio y Ganolfan Byd Gwaith yn eich Canolfan Byd Gwaith lleol. 

arrow icon
arrow icon

Cronfa cymorth hyblyg

Efallai y gallwch chi ddefnyddio'r gronfa cymorth hyblyg i helpu gyda chost teithio i gyfweliadau, hyfforddiant, neu yn ystod y misoedd cyntaf o ddechrau swydd newydd.  

arrow icon

Help gyda chostau ffôn a band eang

BT Basic

Ydych chi’n hawlio Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Credyd Pensiwn, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm a Chredyd Cynhwysol? Yna y bydd gennych chi hawl i becyn ffôn a band eang cost isel BT Basic.

Mae’n cynnwys cap prisiau i’ch helpu i gyllidebu a swm o gyswllt rhyngrwyd ar gyfer pori’r we a lawrlwytho.

Rhaid i chi fod yn gwsmer i BT. Os nad ydych, gallwch gael eich cysylltu am ddim. Mae pecyn ffôn a band eang yn costio tua £9.95 y mis. 

arrow icon

Neu, mae nifer o gontractau SIM yn unig ar gael gyda data symudol, a all gynnig gwell gwerth am arian na phecyn band eang. 

Ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Gallai ffoaduriaid fod â hawl i gael benthyciad integreiddio i dalu am dŷ, eitemau i’r cartref, addysg a hyfforddiant gwaith. 

arrow icon

Gallai ceiswyr lloches allu hawlio cymorth lloches ar gyfer tai, addysg a chael mynediad i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG).

arrow icon

Mae’r Cyngor Ffoaduriaid yn cynnig cyngor a gwybodaeth am ddim i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn y Deyrnas Unedig. 

arrow icon

Ble i gael cymorth a chyngor am ddim

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
0800 756 1012* Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
0800 138 7777* Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp
+44 77 0134 2744

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.