Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Benthyca anghyfreithlon: Darparwyr benthyciadau didrwydded

Mae darparwyr benthyciadau didrwydded yn fenthycwyr anghyfreithlon sy'n aml yn targedu pobl sydd angen arian ar frys ac na allant gael gafael arno o ffynonellau cyfreithiol. Gallent ymddangos yn gyfeillgar i ddechrau, ond nid yw hi fyth yn syniad da benthyca arian ganddynt – hyd yn oed os teimlwch nad oes gennych ddewis arall.

Pam mae darparwyr benthyciadau didrwydded yn ddrwg

Bydd darparwyr benthyciadau didrwydded yn gyfeillgar ar y cychwyn. Ac os byddwch yn parhau i wneud eich ad-daliadau, efallai byddant yn aros fel hynny.

Ond, mewn gwirionedd, hyd yn oed os gwnewch hynny, bydd pris uchel i’w dalu am unrhyw arian rydych yn benthyca ganddynt.

Mae llawer o beryglon sy’n gysylltiedig â benthyca gan ddarparwr benthyciadau didrwydded.

 • byddwch yn talu llawer mwy o log nag y byddwch yn ei dalu drwy ddulliau benthyca cyfreithlon
 • efallai y cewch eich aflonyddu neu eich bygwth os byddwch yn methu’ch ad-daliadau (cafwyd hanesion am bobl yn cael eu bygwth neu bobl yn ymosod arnynt)
 • efallai y cewch eich rhoi dan bwysau i fenthyca un benthyciad ar ôl y llall, gan wynebu dyled ddiddiwedd na allwch fyth ei had-dalu.
arrow icon

Sut i adnabod ac osgoi darparwyr benthyciadau didrwydded

Cofiwch, os ydych yn ansicr, gwiriwch y benthyciwr!

Rhaid i unrhyw un sy'n benthyca arian gael ei awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

arrow icon

Os ydych eisoes wedi benthyca gan ddarparwr benthyciadau didrwydded, y peth pwysig i'w gofio yw nad ydych wedi torri'r gyfraith ac mae help ar gael.

Dyma rai o'r arwyddion cyffredin i’w hedrych amdanynt sy'n dangos y gallech fod yn benthyca gan ddarparwr benthyciadau didrwydded:

 • Dim gwaith papur - mae gwaith papur yn gwneud i rywbeth ymddangos yn fwy cyfreithlon, ac mae benthycwyr arian didrwydded yn ei osgoi ar bob cyfrif.
 • Benthyciadau arian parod neu drosglwyddiadau banc - fel rheol mae'n well gan ddarparwyr benthyciadau didrwydded delio ag arian parod. Fodd bynnag, mae mwy bellach yn defnyddio trosglwyddiadau banc hefyd.
 • Gwrthod rhoi gwybodaeth i chi am y benthyciad - bydd y mwyafrif o ddarparwyr benthyciadau didrwydded yn osgoi rhoi manylion clir i chi am eich benthyciad, fel y gyfradd llog, manylion ad-daliadau blaenorol a'r cyfanswm sy'n ddyledus gennych.
 • Cymryd eiddo ar gyfer sicrwydd - bydd rhai darparwyd benthyciadau didrwydded yn cymryd eiddo personol, fel pasbort neu gardiau banc, i weithredu fel sicrwydd a sicrhau eich bod yn gwneud ad-daliadau.
 • Mae eich benthyciad yn dal i dyfu - gallai darparwyr benthyciadau didrwydded gynyddu'r ddyled neu ychwanegu taliadau ychwanegol ar unrhyw adeg, hyd yn oed os ydych yn gwneud taliadau rheolaidd. Mae'n bwysig eich bod yn cael help oherwydd gall y ddyled droelli allan o reolaeth yn gyflym iawn. Darganfyddwch fwy ar wefan Stop Loan Sharks
 • Bygythiadau trais - mae darparwyr benthyciadau didrwydded yn aml yn defnyddio brawychiad a bygythiadau i ddychryn pobl i dalu eu benthyciad yn ôl. Mae rhai hyd yn oed yn mynd yn dreisgar tuag at eu dioddefwyr os ydyn nhw'n methu â thalu.

Sut mae sicrhau bod darparwr benthyciadau yn un dilys

Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yn cadw manylion am yr holl ddarparwyr benthyciadau awdurdodedig.

Os nad yw darparwr wedi’i restru fel un sydd ag awdurdod cyfredol i fenthyca arian i rywun, peidiwch â benthyca ganddo a pheidiwch â gadael iddo ddod i mewn i’ch cartref.

arrow icon

Darparwyr benthyciadau didrwydded a’r gyfraith

Er bod rhai darparwyr benthyciadau didrwydded yn defnyddio bygythiadau a thrais hyd yn oed, nid ydynt y tu hwnt i’r gyfraith.

Mae unrhyw fenthyciwr – awdurdodedig neu ddidrwydded – sy’n eich aflonyddu yn torri’r gyfraith.

Bydd rhai darparwyr benthyciadau didrwydded yn eich bygwth drwy ddweud y byddwch yn cael eich erlyn, a chael eich anfon i’r carchar hyd yn oed, os na fyddwch yn talu.

Ni all hyn ddigwydd – does dim hawl cyfreithiol gan ddarparwr benthyciadau didrwydded i adennill y ddyled. Oherwydd mae’r benthyciad yn anghyfreithlon.

Adrodd ar ddarparwr benthyciadau didrwydded

arrow icon

Os oes rhywun wedi dod atoch chi, sydd, yn eich barn chi, yn ddarparwr benthyciadau didrwydded, mae angen i chi gysylltu â’r heddlu  ar 999 os ydych mewn perygl uniongyrchol.

Ni fydd darpareyr benthyciadau didrwydded byth yn stopio mynd ar eich ôl am arian, felly mae'n bwysig eich bod yn gweithredu cyn gynted â phosibl.

Bydd unrhyw beth a ddywedwch wrthynt yn cael ei drin yn hollol gyfrinachol a gallwch aros yn anhysbys. Nid yw'r siarc benthyciad yn gwybod eu bod yn destun ymchwiliad. 

Darganfyddwch sut i roi gwybod am ddarparwr benthyciadau didrwydded ar wefan GOV.UK

Gallwch hefyd wirio a ydyn nhw'n fenthyciwr cyfreithiol ar wefan Loan Smart

Opsiynau eraill heblaw darparwr benthyciadau didrwydded

Os yw’ch incwm yn isel, a’ch statws credyd yn wael, neu os mai dim ond swm bach sydd ei angen arnoch am gyfnod byr, mae darparwyr dibynadwy ar gael ar eich cyfer yn hytrach na darparwyr benthyciadau didrwydded.

Gwiriwch eu bod wedi’u hawdurdodi gan yr FCA, a chwiliwch am y fargen orau.

arrow icon
arrow icon

Undebau Credyd

Mae undebau credyd yn ddarparwyr benthyciadau ac yn sefydliad dielw, dan berchnogaeth aelodau a chynilion cymunedol. Maent yn gweithredu gyda thri phrif nod:

 • darparu benthyciadau ar gyfraddau isel
 • annog pob aelod i gynilo'n rheolaidd
 • helpu aelodau sydd angen cyngor a chymorth ariannol.

Bydd yn rhaid i chi ddod yn aelod o'r undeb credyd ac efallai y byddant yn gofyn i chi cynilo swm cyn y gallwch fenthyca. 

arrow icon
arrow icon

Help gan y llywodraeth

Os ydych chi’n brin o arian, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau mae gennych hawl i’w cael.

Os ydych chi eisoes yn hawlio budd-daliadau, efallai y bydd gennych hawl i Flaendal Cyllidebu neu Fenthyciad Cyllidebu.

arrow icon

Ymdrin â dyledion

Os ydych chi’n ystyried defnyddio darparwr benthyciadau didrwydded gan nad ydych chi’n gallu cael benthyciad gan neb arall, mae nifer o sefydliadau ar gael sy’n cynnig cyngor am ddim ar ddyledion.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.