Help os ydych yn cael trafferth gyda dyledion

Os ydych wedi methu mwy nag un bil neu ad-daliad dyled ac rydych yn cael trafferth, peidiwch â phoeni - nid ydych ar eich pen eich hun. Rydym yn helpu cannoedd ar filoedd o bobl sydd â phryderon tebyg bob blwyddyn. Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i ddatrys eich anawsterau, gan gynnwys cael cyngor ar ddyledion am ddim.

Adiwch faint sy’n ddyledus gennych

Y cam cyntaf tuag at gymryd rheolaeth yw llunio rhestr o bawb y mae angen i chi wneud taliadau iddynt, gan gynnwys biliau cartref, taliadau morgais neu rent sy'n ddyledus benthyciad neu daliadau credyd ac ad-daliadau dyled.

Gwiriwch faint o arian sydd ei angen arnoch i dalu taliadau ac a ydych ar ei hôl.

Deall pa daliadau y mae angen i chi fynd i’r afael â hwy'n gyntaf

Mae rhai biliau a thaliadau yn flaenoriaeth uwch oherwydd gall canlyniadau peidio â thalu fod yn fwy difrifol.

Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Sut i flaenoriaethu'ch biliau a'ch taliadau.

Os ydych yn wynebu argyfwng dyled

Mae'n bwysig cael cyngor ar ddyledion am ddim cyn gynted ag y gallwch os ydych wedi methu mwy nag un taliad blaenoriaeth, neu'n wynebu unrhyw faterion brys, gan gynnwys:

 • beilïaid yn cysylltu â chi
 • derbyn gwys llys
 • torri'ch nwy neu drydan i ffwrdd
 • adfeddiannu'ch cartref, car neu nwyddau.

Llunio cyllideb

I gymryd rheolaeth o'ch cyllid, mae'n bwysig llunio cyllideb. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall faint o arian sydd gennych i wneud taliadau.

Mae ein Cynlluniwr Cyllideb am ddim yn eich rhoi chi mewn rheolaeth dros wariant eich cartref ac yn dadansoddi'ch canlyniadau i'ch helpu i reoli eich arian. Mae eisoes wedi helpu cannoedd ar filoedd o bobl.

Os byddwch yn cael trafferth gwneud cyllideb, neu'n dal i fod â phryderon ar ôl i chi fynd trwy'r rhifau, gallwch siarad â chynghorydd dyledion am ddim a all eich helpu.

Ceisiwch gynyddu eich incwm

Efallai y gwelwch nad yw'ch cyllideb yn cydbwyso ac mae'ch incwm yn llai na'ch treuliau neu fod gennych ddigon i fyw arno ond nad oes gennych arian parod i dalu dyledion.

Os yw hynny'n wir, efallai y bydd pethau y gallwch eu gwneud i gynyddu eich incwm neu gwtogi ar yr hyn rydych yn ei wario.

Er enghraifft, efallai y gallwch hawlio budd-daliadau y mae gennych hawl iddynt, hawlio grant neu arbed arian ar eich biliau cartref trwy newid darparwyr.

Siaradwch â’r bobl y mae arnoch arian iddynt

Bydd y gefnogaeth y gall eich credydwr ei rhoi i chi ddibynnu ar bethau fel:

 • y math o fil neu daliad ydyw
 • faint sy'n ddyledus gennych
 • faint o daliadau rydych wedi'u colli
 • eich gallu i wneud ad-daliadau
 • a oes angen cymorth ychwanegol arnoch oherwydd eich bod yn agored i niwed.

Bydd y camau y gall eich credydwr eu cymryd hefyd yn dibynnu ar wahanol bethau, fel a yw'n ddyled â blaenoriaeth neu'n ddyled nad yw'n flaenoriaeth neu a yw'n gytundeb credyd neu'n fil cartref.

Cewch gyngor cyfrinachol am ddim

Os ydych yn cael trafferth â dyled ac yn ei chael yn anodd rheoli pethau eich hun, y peth olaf efallai yr hoffech ei wneud yw siarad â dieithryn llwyr am eich problemau.

Ond gall fod y peth gorau y gallwch ei wneud, yn enwedig os ydych yn ystyried defnyddio dull ad-dalu dyled ffurfiol, fel cynllun ad-dalu dyled neu fethdaliad. Mae bob amser yn well trafod pethau â chynghorydd profiadol cyn i chi wneud penderfyniad.

Mae hyn oherwydd bod llawer o ffyrdd i ddelio â dyledion ac efallai na fyddech yn ymwybodol o'r holl opsiynau sydd ar gael i chi. Bydd y ffordd sydd orau i chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.

Gall cynghorydd dyled am ddim eich helpu i benderfynu pa opsiwn sy'n iawn i chi. Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, gallai hyn gymryd un sgwrs yn unig.

Bydd cynghorydd dyled yn:

 • trin popeth rydych yn ei ddweud yn gyfrinachol
 • peidio byth â'ch barnu na gwneud i chi deimlo'n ddrwg am eich sefyllfa
 • awgrymu ffyrdd o ddelio â dyledion na fyddech efallai yn gwybod amdanynt
 • gwirio eich bod wedi gwneud cais am yr holl fudd-daliadau a hawliau sydd ar gael i chi.

Os ydych wedi methu mwy nag ad-daliad dyled, gallai Lle i Anadlu roi amser gwerthfawr i chi ddod o hyd i ateb.  Darganfyddwch fwy am Le i Anadlu a sut y gall eich helpu.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.