Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Help os ydych yn cael trafferth talu'ch bil dŵr

A ydych yn poeni am fethu â thalu'ch bil dŵr neu fynd i ôl-ddyledion? Er na all eich cyflenwr ddiffodd eich dŵr os byddwch yn methu taliadau, gallant ddefnyddio achos llys i orfodi ad-daliad. Fodd bynnag, mae help ar gael i chi. 

Cefnogaeth i dalu'ch bil dŵr

Os ydych yn cael trafferth talu'ch bil, mae pecynnau cymorth y gall eich cwmni dŵr eu cynnig i chi.

Bydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau a gallai gynnwys:

 • seibiannau talu neu wyliau talu
 • cynlluniau arbennig, fel tariffau cymdeithasol
 • addasu eich cynllun talu i ymdopi â gostyngiad yng nghyllid y cartref
 • cynnig cyngor ar fudd-daliadau a rheoli dyledion, yn enwedig os nad ydych wedi cael trafferthion ariannol o'r blaen
 • atal ceisiadau llys newydd ar filiau heb eu talu a chamau gorfodi yn ystod y cyfyngiadau coronafeirws cyfredol.
 • darganfod a ydych yn gymwys i gael grantiau elusennol.

I ddarganfod pa help y gallech ei gael, cysylltwch â'ch cwmni dŵr cyn gynted ag y gallwch - a chyn i chi fethu taliad. Bydd eu manylion cyswllt a mwy o wybodaeth ar eu gwefan ac ar eich bil.

arrow icon

Cymorth ychwanegol yn ystod argyfwng coronafeirws

Mae gan bob cwmni dŵr ei gynllun ei hun i'ch helpu yn ystod y pandemig. Mae'r rhain yn cynnwys cynlluniau tariff cymdeithasol, gostyngiadau a seibiannau talu.

Os na allwch adael y tŷ gan eich bod yn hunan-ynysu, bydd cwmnïau dŵr yn cynnig ffyrdd eraill i chi dalu'ch bil.

Ni ddylai asiantaethau gorfodi (beilïaid neu siryfion) ymweld â chi i gasglu unrhyw ôl-ddyledion biliau dŵr yn ystod yr argyfwng coronafeirws.  

Fodd bynnag, siaradwch â'ch cyflenwr bob amser cyn gynted ag y gwyddoch fod problem. Bydd hyn yn atal unrhyw daliadau a gollir rhag dod yn ddyledion difrifol yn y dyfodol. 

arrow icon
arrow icon

Os ydych wedi methu taliadau ar eich bil dŵr

Mae'n bwysig talu – a pheidio ag anwybyddu – eich bil dŵr.

Ni all eich cwmni dŵr ddiffodd eich cyflenwad dŵr, ond byddant yn cymryd camau os byddwch yn methu taliadau.

Nid yw hi byth yn rhy hwyr i gysylltu â'ch cyflenwr a gofyn am gefnogaeth. Os na wnewch unrhyw beth, mae amryw camau y gallai eich cyflenwr eu cymryd:

 • Efallai y byddant yn gofyn i chi gysylltu trwy ysgrifennu atoch neu ffonio.
 • Byddant yn anfon rhybudd atgoffa atoch, yn eich hysbysu am yr ôl-ddyledion.
 • Os anwybyddwch y nodyn atgoffa, byddant yn anfon rhybudd terfynol (fel arfer yn rhoi saith diwrnod i chi dalu).
 • Os na all eich cyflenwr gysylltu â chi, byddant yn trosglwyddo'r ddyled i asiantaeth casglu dyledion.
 • Efallai y byddant yn ceisio Dyfarniad Llys Sirol (CCJ), sy'n rhoi sawl opsiwn iddynt orfodi ad-daliad o'ch dyled.
 • Pan fydd gan eich cyflenwr CCJ, gallant anfon beili neu siryf (asiant gorfodi) i'ch cartref i atafaelu nwyddau sy'n hafal i werth y ddyled, ynghyd â ffioedd sy'n cael eu hychwanegu at eich dyled.
 • Nid yw dyledion dŵr yn cael eu rheoleiddio gan y Ddeddf Credyd Defnyddiwr. Mae hyn yn golygu, os ydych yn derbyn CCJ dros £600, gall eich cyflenwr anfon swyddogion gorfodi'r Uchel Lys yn lle beilïaid cyffredin.
 • Gall cwmnïau dŵr hefyd wneud cais i’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) a didynnu taliadau wythnosol o rai o'ch budd-daliadau.
 • Os ydych yn gofalu am dri neu fwy o blant, neu os oes rheswm meddygol pam eich bod chi'n defnyddio mwy o ddŵr na'r cyfartaledd, mae help ychwanegol ar gael.

Darganfyddwch sut i gael help ag ôl-ddyledion dŵr o gronfa ymddiriedolaeth dŵr ar wefan National Debtline

arrow icon

Help i dalu'ch bil os oes gennych fesurydd dŵr

Os oes gennych fesurydd dŵr a'ch bod ar fudd-daliadau penodol, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer y cynllun WaterSure. Os ydych yn rhan o'r cynllun, mae'ch bil wedi'i gapio ar y bil mesurydd cyfartalog ar gyfer ardal eich cwmni dŵr.

arrow icon

Mae gan Gymru gynllun tebyg o'r enw WaterSure Cymru. 

arrow icon

Pryd i gael cyngor ar ddyledion

Os ydych wedi methu mwy nag un taliad neu os ydych yn jyglo dyledion eraill, mae'n bwysig eich bod yn eu talu yn y drefn iawn. Mae hyn oherwydd bod rhai yn fwy brys ac mae gan rai benthycwyr fwy o rym nag eraill. 

arrow icon
arrow icon
arrow icon
arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.