Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Benthyciadau cyfuno dyledion

Gall ymddangos y bydd cyfuno’ch holl ddyledion mewn un benthyciad yn gwneud eich bywyd yn haws, ond gall fod ffyrdd llawer gwell o ddelio â dyledion. Dysgwch sut mae cyfuno dyledion yn gweithio, yna cael cyngor am ddim ar ddyledion cyn gwneud penderfyniad.

Beth yw benthyciad i gyfuno dyledion?

Os oes gennych chi lawer o ymrwymiadau credyd gwahanol a’ch bod yn cael trafferthion i barhau â’r ad-daliadau, gallwch eu cyfuno mewn un benthyciad i ostwng eich taliadau misol.

Rydych yn benthyca digon o arian i dalu’ch holl ddyledion presennol gydag arian yn ddyledus i un darparwr yn unig.

Mae dau fath o fenthyciad cyfuno dyledion:

 • Wedi’i warantu – ble mae’r swm rydych wedi ei fenthyg yn cael ei warantu yn erbyn ased rydych chi’n berchen arno, eich cartref fydd yr ased hwn fel arfer. Os ydych yn methu ad-daliadau, fe allech golli eich cartref
 • Heb ei warantu – ble nad yw’r benthyciad wedi’i warantu yn erbyn eich cartref neu asedau eraill

Weithiau gelwir benthyciadau cyfuno dyledion a sicrheir yn erbyn eich cartref yn fenthyciadau perchnogion tai.

arrow icon

Efallai y cynigir benthyciad gwarantedig i chi os oes arnoch lawer o arian neu os oes gennych hanes credyd gwael.

Mae'n bwysig cael cyngor ar ddyledion am ddim cyn i chi ystyried cymryd benthyciad cyfuno dyledion wedi'i warantu. Mae hyn oherwydd nad ydynt yn addas i bawb a gallech fod yn storio trafferth neu'n gohirio'r anochel.

Pryd ddylech chi ystyried benthyciad cyfuno dyledion?

arrow icon

Mae cyfuno dyledion ond yn gwneud synnwyr os:

 • nid yw ffioedd a thaliadau yn dileu unrhyw gynilion
 • gallwch fforddio cadw taliadau hyd nes y telir y benthyciad
 • rydych chi'n ei ddefnyddio fel cyfle i dorri'ch gwariant a mynd yn ôl ar y trywydd iawn
 • rydych yn gorffen i fyny yn talu llai o log nag oeddech yn ei dalu o'r blaen ac mae'r cyfanswm sy'n daladwy yn llai (gallai fod yn uwch os ydych yn ad-dalu dros gyfod hirach

Cyn i chi ddewis benthyciad cyfuno dyledion, meddyliwch am unrhyw beth a allai ddigwydd yn y dyfodol a allai eich atal rhag cadw i fyny ag ad-daliadau. Er enghraifft, beth os bydd cyfraddau llog yn codi, neu os byddwch yn mynd yn sâl neu'n colli'ch swydd?

Os ydych chi'n defnyddio credyd yn rheolaidd i dalu am filiau cartref sylfaenol, byddai hyn yn arwydd eich bod mewn trafferthion ariannol. Efallai na fydd benthyciad cyfuno yn datrys eich problemau.

Mae'n bwysig cael cyngor ar ddyledion am ddim cyn cymryd benthyciad cyfuno dyledion.

arrow icon

Pan nad yw benthyciad cyfuno dyledion yn gwneud synnwyr

Yn sicr nid yw benthyciad cyfuno dyledion yn gwneud synnwyr os:

 • ni allwch fforddio’r ad-daliadau benthyciad newydd
 • nid ydych yn clirio’ch holl ddyledion gyda’r benthyciad
 • y byddwch yn talu mwy yn y pen draw (oherwydd bod yr ad-daliad misol yn uwch neu fod tymor y cytundeb yn hirach), neu
 • rydych angen help i ddatrys eich dyledion yn hytrach na benthyciad newydd - efallai y bydd cynghorydd dyledion yn gallu trafod gyda'ch credydwyr a threfnu cynllun ad-dalu.
arrow icon

Benthyciadau cyfuno dyledion nad ydynt yn rhoi eich cartref dan fygythiad

Gall dewis gwell fod yn gerdyn credyd trosglwyddo balans 0% neu log isel. Fodd bynnag, bydd angen i chi ystyried a fydd ffi yn cael ei rhoi ar y balans a drosglwyddir.

Gall hwn fod y ffordd rataf os llwyddwch i ad-dalu o fewn y cyfnod di-log neu log isel.

Cadwch mewn cof eich bod yn debygol o fod angen statws credyd da i gael un o'r cardiau hyn ac efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffi trosglwyddo balans.

Gallech gyfuno’ch dyledion mewn benthyciad personol heb ei ddiogelu hefyd., ond eto, byddwch angen sgôr credyd da i gael y fargen orau.

Ffioedd a thaliadau ar gyfer benthyciadau i gyfuno dyledion

Byddwch yn ofalus o’r ffioedd uchel y mae rhai cwmnïau’n eu codi am drefnu’r benthyciad.

Mae'n bwysig:

 • darllen y print mân yn ofalus ar gyfer unrhyw ffioedd neu daliadau ychwanegol cyn i chi lofnodi unrhyw beth
 • gwirio a oes unrhyw ffioedd ar gyfer talu benthyciadau presennol yn gynnar gan y gallai hyn ganslo unrhyw arbedion
 • osgoi talu ffi i gwmni drefnu’r benthyciad ar eich rhan oni bai eich bod yn cael cyngor (a’ch bod yn siŵr ei fod wrth y gost)

Os byddwch chi’n dewis benthyciad i gyfuno dyledion

arrow icon
 • Chwiliwch o gwmpas gan ddefnyddio gwefannau cymharu i ddod o hyd i'r fargen orau. 
 • Dylech gael cyngor cyn i chi wneud penderfyniad terfynol. Os ydych chi am fwrw ymlaen â benthyciad cyfuno, ystyriwch siarad ag ymgynghorydd ariannol annibynnol am ddim a allai ddod o hyd i'r cynnyrch mwyaf addas ar gyfer eich anghenion. 
 • Peidiwch ag edrych ar y brif gyfradd llog yn unig. Cymharwch y gyfradd ganrannol flynyddol (APR), neu'r gyfradd ganrannol flynyddol o dâl (APRC) ar gyfer benthyciadau gwarantedig. Yr APR yw'r llog a godir arnoch, a bydd yr APRC yn cynnwys y costau ychwanegol fel ffi trefniant.
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.