Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth i'w wneud pan ddaw eich gwyliau talu i ben

Unwaith y bydd eich gwyliau talu (a elwir hefyd yn ohirio taliad) yn dod i ben - ar gyfer cardiau credyd, benthyciadau personol, cardiau siop, benthyciadau catalog, credyd cartref, cyllid ceir, rhent-i-berchen, benthyciadau prynu nawr talu yn nes ymlaen a diwrnod cyflog – bydd benthycwyr fel arfer yn disgwyl i chi ddechrau gwneud taliadau eto. Dylai eich benthyciwr gysylltu â chi i egluro beth fydd eich taliadau yn y dyfodol ar ddiwedd y cyfnod gwyliau talu.#

 

Mae’ch ad-daliadau newydd yn debygol o fod yn uwch na chyn i chi gymryd gwyliau talu. Mae hyn oherwydd y byddant yn cynnwys y symiau y gwnaethoch eu methu yn ystod eich gwyliau talu, wedi eu gwasgaru dros weddill eich benthyciad, ac unrhyw log a fyddai wedi bod yn ddyledus. Os gallwch chi fforddio gwneud eich taliadau eto, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth.

Os byddwch yn cael trafferth gydag ad-daliadau

Os ydych yn parhau i gael problemau ariannol o ganlyniad i’r sefyllfa coronafeirws, neu os ydych yn cael trafferth gyda thaliadau uwch, cysylltwch â’ch benthyciwr. Rhaid iddynt weithio gyda chi i gynnig atebion sy’n cyd-fynd â’ch anghenion a’ch amgylchiadau. Gallai hyn fod yn help tymor byr neu dymor hir.

Disgwylir i fenthycwyr:

 • gweithio gyda chi i ddarparu cefnogaeth cyn i chi fethu unrhyw daliadau
 • bod yn hyblyg a defnyddio ystod lawn o opsiynau i helpu i leddfu unrhyw straen a phryder y gallech fod yn mynd drwyddo oherwydd problemau arian
 • rhoi trefniadau ad-dalu fforddiadwy a chynaliadwy ar waith
 • ystyried eich sefyllfa ariannol ehangach gan gynnwys dyledion gyda benthycwyr eraill a threuliau byw hanfodol a allai fod gennych
 • rhoi digon o amser i chi ad-dalu a pheidio â rhoi pwysau arnoch i ad-dalu’ch dyled o fewn cyfnod afresymol o fyr
 • gwneud yn siŵr nad yw’ch balans yn cynyddu allan o reolaeth unwaith y bydd trefniant ad-dalu ar waith
 • cydnabod ac ymateb i’ch anghenion os ydych yn fregus.

Mae hyn yn golygu y gallent gynnig:

 • rhoi gwyliau talu llawn neu rannol pellach i chi (ond dim ond os ydynt yn credu bod hyn er eich budd gorau)
 • ymestyn tymor ad-dalu eich benthyciad fel na fydd eich ad-daliadau misol yn cynyddu ond eich bod yn ad-dalu dros gyfnod hirach o amser
 • gostwng y gyfradd llog ar yr hyn sy’n dal yn ddyledus gennych (ar gyfer cardiau credyd, bydd angen i chi ddal talu’r isafswm o ad-daliadau bob mis) neu ar swm y taliad gohiriedig
 • sefydlu cynllun talu realistig i wneud eich ad-daliadau yn haws i gadw i fyny a hwy
 • gadael i chi newid i gynnyrch mwy fforddiadwy
 • atal, lleihau, hepgor neu ganslo unrhyw log, ffioedd neu daliadau.
arrow icon

Cardiau siop a chatalogau

Caniateir i’ch benthyciwr ganslo’ch credyd, cerdyn siop neu gredyd catalog. Fodd bynnag, os ydych yn dibynnu ar y cynhyrchion credyd hyn i dalu costau byw hanfodol, fel rhent, treth cyngor, biliau bwyd a chyfleustodau neu am brynu eitemau hanfodol fel gwisg ysgol neu hanfodion babanod, mae’n bwysig rhoi gwybod i’ch benthyciwr fel y gallant weithio gyda chi i ddod o hyd i ffordd i’ch cefnogi.

Gorddrafftiau

Yn ystod y pandemig, mae banciau wedi cynnig gorddrafft di-ffi o hyd at £500 i’w cwsmeriaid yr effeithiwyd arnynt gan y sefyllfa coronafeirws a gorddrafft â chymhorthdal ​​dros y swm hwnnw. Ers Tachwedd 2020 mae ffioedd ar orddrafftiau wedi dychwelyd i gyfraddau arferol, a all fod oddeutu 40% gyda’r mwyafrif o fanciau. Dylai eich banc roi gwybod i chi faint o log y byddwch yn ei dalu ar eich gorddrafft o 1 Tachwedd 2020.

Fodd bynnag, os ydych yn dal i gael problemau ariannol ac y byddwch yn cael trafferth ad-dalu’r gorddrafft hwn, rhowch wybod i’ch banc y byddwch angen mwy o gefnogaeth.

Mae’r gwahanol opsiynau y gall banciau eu cynnig i chi yn cynnwys:

 • lleihau neu hepgor y llog ar y gorddrafft am gyfnod o amser
 • trosglwyddo’r swm sy’n ddyledus gennych ar eich gorddrafft i fenthyciad a fydd yn caniatáu i chi ad-dalu’r ddyled dros gyfnod o amser ar gyfradd llog is
 • cytuno ar raglen o ostyngiadau fesul cam yn y terfyn (a’r balans) y gorddrafft - a elwir hefyd yn gynllun ad-dalu

Ni ddylai eich banc ostwng y terfyn credyd nac atal na symud eich cyfleuster gorddrafft os ydych yn dal i gael trafferthion ariannol a byddai gwneud hyn yn achosi caledi ariannol i chi.

arrow icon

Effaith cefnogaeth bellach ar eich ffeil gredyd

Os yw’ch benthyciwr yn cynnig cefnogaeth bellach i chi ar ôl i’ch gwyliau talu ddod i ben, bydd hyn yn cael ei gofnodi ar eich ffeil gredyd. Gallai hyn olygu y gallai fod yn anoddach i chi fenthyg arian yn y dyfodol.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.