Beth i’w wneud pan mae eich gwyliau talu morgais yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Os gwnaethoch gymryd gwyliau talu morgais yn sgil y coronafeirws ac mae bellach wedi dod i ben, mae’n syniad da ymgyfarwyddo eich hun â’r opsiynau sydd ar gael i chi, yn enwedig os ydych wedi dioddef lleihad sylweddol mewn incwm.

Beth sy’n digwydd pan mae eich gwyliau talu drosodd?

Ychydig cyn i’ch gwyliau talu ddod i ben, dylai eich benthyciwr gysylltu â chi i ofyn sut ydych yn bwriadu gwneud yn iawn am y diffyg.

Dylech gysylltu â’ch benthyciwr cyn gynted ag y gallwch ac ymhell cyn i’ch gwyliau talu ddod i ben. Mae hyn yn enwedig o bwysig os nad ydych yn sicr a allwch wneud ad-daliadau yn y dyfodol.

Yn y rhan fwyaf o achosion, unwaith mae eich gwyliau talu yn dod i ben, bydd eich benthyciwr yn ailgyfrifo eich taliadau morgais ac yn lledaenu unrhyw daliadau gohiriedig dros y cyfnod sy’n weddill o’ch morgais. Gallent hefyd drafod ffyrdd eraill o sut y gallwch ad-dalu os yw hyn yn fwy addas.

Os ydych yn dal i gael anawsterau ariannol oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y byddwch yn dal i allu gwneud cais am wyliau talu, a elwir hefyd yn ohirio taliad, o dan rai amodau.

Pa opsiynau all eich benthyciwr eu hystyried

Gwyliau talu morgais

Os ydych yn dal i brofi problemau ariannol oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y byddwch yn dal i allu gwneud cais am wyliau talu o dan rai amodau penodol.

Os nad ydych eto wedi cymryd unrhyw wyliau talu ar eich morgais, gallwch wneud cais am wyliau talu hyd at gyfanswm o chwe mis. Fodd bynnag, dylech barhau i wneud taliadau os gallwch eu fforddio.

Os ydych eisoes wedi cymryd gwyliau talu, gellir ymestyn hyn hyd at uchafswm o chwe mis. Fodd bynnag, bydd er budd i chi ddechrau eich ad-daliadau eto os gallwch fforddio gwneud hynny.

Mae’r terfyn amser i wneud cais am wyliau talu morgais wedi cael ei estyn i 31 Mawrth 2021.

Os ydych eisoes wedi cymryd y gwyliau talu chwe mis llawn, ni allwch wneud cais am un arall.

Lledaenu eich taliadau gohiriedig dros y cyfnod sy’n weddill o’ch morgais

Byddwch yn gweld cynnydd yn eich ad-daliadau morgais misol unwaith mae eich gwyliau talu morgais drosodd. Po fyrraf y cyfnod ar ôl ar eich morgais, y mwyaf fydd y cynnydd yn eich taliadau misol.

Os yw eich dyfodol ariannol yn ansicr, meddyliwch yn ofalus am effaith ad-daliadau morgais uwch ar eich cyllideb.

Cynyddu hyd eich cyfnod morgais

Golyga ymestyn hyd eich morgais y gallwch weld cynnydd llai yn eich ad-daliadau misol. Gall hyn fod yn opsiwn i’w ystyried os ydych yn poeni am eich incwm yn lleihau yn y dyfodol.

Fodd bynnag, byddwch yn ad-dalu eich morgais dros gyfnod hirach, sy’n golygu y byddwch yn talu mwy mewn taliadau llog.

Gwneud taliadau llog neu gyfalaf yn unig

Bydd gwneud ad-daliadau llog neu gyfalaf yn unig yn ystod eich gwyliau talu morgais yn helpu i leihau cynnydd yn eich ad-daliadau misol ar ddiwedd y gwyliau talu.

Fodd bynnag, bydd angen i chi ad-dalu unrhyw ddiffyg yn eich taliadau misol arferol o hyd. Gall yr opsiwn hwn gael effaith ar eich sgôr gredyd hefyd.

Os yw eich sefyllfa ariannol yn gwaethygu

Siaradwch â’ch benthyciwr morgais am newid yr opsiynau ad-dalu y cytunoch arnynt. Er enghraifft, gallech ofyn am wyliau talu arall.

Fodd bynnag, gallai hyn effeithio ar eich adroddiad credyd felly gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y goblygiadau cyn i chi wneud penderfyniad.

Sicrhewch eich bod wedi hawlio popeth y mae gennych hawl iddo

Gwnewch gyllideb brys

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar yr hyn rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

Gallwch hefyd edrych ar ffyrdd o leihau eich biliau cartref, fel newid darparwyr ar gyfer eich contractau nwy, trydan neu ffôn symudol.

Os ydych yn poeni eich bod am fethu taliadau neu rydych eisoes mewn ôl-ddyledion

Mae eich morgais yn ddyled â blaenoriaeth. Golyga hyn fod y goblygiadau o beidio â’i thalu yn fwy difrifol na dyledion eraill.

Os yw eich lleihad mewn incwm yn golygu eich bod yn annhebygol o allu gwneud taliadau, mae’n bwysig eich bod yn siarad â’ch benthyciwr cyn gynted ag y gallwch.

Os ydych eisoes mewn ôl-ddyledion

Os ydych eisoes wedi methu taliadau ac nid ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, dylech geisio cyngor ar ddyledion cyn gynted ag sy’n bosibl - yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
0800 756 1012* Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
0800 138 7777* Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp
+44 77 0134 2744

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.